Kategorie: Pro rodiče

Blíží se vysvědčení

Blíží se vysvědčení

 

Vážení rodiče (nejen) prvňáčků,

dovolte mi, abych Vám před blížícím se vysvědčením znovu připomněla kritéria hodnocení, známkování i fenoménu posledních let – „rodičovském syndromu samých jedniček“. Hodnocení má být odrazem reálných schopností a dovedností dítěte. Mezi rodiči bohužel panuje názor, že nezískání samých jedniček je v první třídě minimálně katastrofa. Musím připomenout, že učivo první třídy je pro prvňáka stejně náročné, jako je tomu u dětí vyšších ročníků. Již první třída je pro zvládnutí náročná. Úspěšný start je z velké míry podmíněn kvalitní a především pravidelnou celoroční předškolní přípravou. Dítě, jež není zvyklé pracovat v kolektivu, není zvyklé plnit krátkodobé úkoly a není naučené respektovat učitelku i spolužáky, má již v počátcích školní docházky ztížené podmínky. Uvědomme si, že už nikdy dítě neudělá za rok tak viditelný pokrok, jako je tomu právě v první třídě. Originalita a kouzlo osobnosti každého z nás spočívají v tom, že nejsme stejní. Nejsme stejně vysocí, stejně hodní, stejně učenliví, stejně nápadití. Každému sudičky nadělily nad kolébkou jinak. Radujte se nikoliv ze známek, ale z dovedností, jež Vaše dítě učením získalo, rozvíjejte je a vnímejte, co Vaše dítě baví, v čem vyniká, co by v budoucnosti mohlo určovat směr jeho snažení. Právě proto se přece Vaše dítě učí, proto chodí do školy, aby získalo kompetence pro život. Radujte se společně nad úspěchy a sami zvažte, zda má Vaše dítě na víc, či mu laťku úspěšnosti snížíte (zatím) na dvojky. Ani dospělý člověk nesnese požadavek stoprocentnosti, natož malé dítě.

Při hodnocení nikdy nevycházím z čistého aritmetického průměru všech získaných známek. Mezi moje hodnotící kritéria patří:

 • Správnost
 • Přesnost
 • Rychlost
 • Samostatnost
 • Aktivita při vyučování, spolupráce při vyučování
 • Domácí příprava
 • Připravenost na vyučování
 • Originalita při řešení problému
 • Vzájemná schopnost komunikace
 • Práce s chybou po upozornění na ni
 • Schopnost uplatnit získané poznatky v modelových situacích a v praktickém životě

Následující resumé Vám pomůže v orientaci ve známkách:

1 = prakticky bezchybný stav. Výkon je hodnocen jako vynikající, výborný, bezchybný, bezvadný, příkladný. Žák umí VŽDY. Úspěšnost 100 – 90%.

2 = učitel u žákova výkonu nachází pouze dílčí chyby, převládají pozitivní zjištění. Výkon je hodnocen jako nadprůměrný, chvalitebný, velmi dobrý, a to ČASTO. Úspěšnost 89 – 70%.

3 = pozitivní a negativní výkony jsou v rovnováze, jsou hodnoceny jako průměrné či dobré. Žák NĚKDY umí, NĚKDY neumí. Úspěšnost 69 – 40%.

4 = učitel u žákova výkonu nachází výrazné chyby, převládají negativní zjištění. Výkon je hodnocen jako podprůměrný, dostatečný, s vysokým počtem citelně slabých míst. Žák umí ZŘÍDKA. Úspěšnost 39 – 15%.

5 = učitel shledává žákův výkon jako absolutně nedostačující, nevyhovující, s velkou mírou zcela zásadních nedostatků. Žák učivo NEZVLÁDL. Úspěšnost nižší než 15%.

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a správně se vyjadřuje k danému tématu, vyjadřuje svůj názor a dokáže jej zdůvodnit.  Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.

Horší známky na vysvědčení dávám v první třídě zcela výjimečně,

někdy je to, bohužel, nutné.

 

 

   Na vysvědčení jsou děti hodnocené známkami z každého předmětu zvlášť, už není v pololetí jedna velká známka. Jsem za to moc ráda, protože převaha jedniček je pro dítě radostná a motivující. Ne všichni mohou mít samé jedničky, ale téměř všichni mohou  mít na konci první třídy „vyznamenání“ (dává se za průměr do 1,5 už od první třídy).

Konkrétní způsob hodnocení v jednotlivých předmětech.

 Specifické pro první třídu je hodnocení v českém jazyku. Jedná se o úroveň čtení a psaní. I když se vývoj osvojení těchto dovedností může lišit, zatím to tolik nevadí.

 V písemném projevu se sleduje více akceptů, z nichž každý poukazuje na odlišný způsob práce mozkových hemisfér dítěte:

 Přepis je pro děti nejobtížnější - musí si text správně přečíst, vybavit si příslušné tvary psacího písma a napsat.

Opis je naopak nejjednodušší, dítě pouze opisuje z psacího do psacího písma.

V diktátu je třeba sluchově analyzovat písmena, která napíše, vybavit si jejich správný tvar a napsat.

U autodiktátu se  jedná o skládání (později psaní) slov či vět podle své fantazie nebo požadovaných kritérií. Zde platí totéž, co u písemného diktátu. Při skládání z papírové abecedy pouze s tím rozdílem, že nepíše, ale skládá z písmenek.

V matematice je sledovaným kritériem - logická úvaha (přiměřeně k věku dětí), rychlost numerace, přesnost, samostatnost při práci, tvořivost a dovednost uplatňovat poznatky při řešení  zatím jednoduchých slovních úloh.

Prvouku  v prvním pololetí beru „pozitivně“, stejně tak angličtinu. Ve druhém pololetí se rozhodne více.

Výchovy  já osobně považuji u malých dětí za předměty pro radost, kdy si odpočinou od náročných povinností a kreativně se projeví. Pochopitelné je, že kdo chce jedničku, musí mít i na výchovy vše připravené. Opakovaně chybějící čtvrtky, vodovky, voskovky apod. nelze hodnotit pozitivně stejně tak jako lenost a nechuť pracovat.

 

 

       Věřte mi, že hodnocení na vysvědčení  pro mne není vůbec jednoduché. Snažím se nikomu neublížit, být spravedlivá a správně rozlišit rozdíly mezi dětmi, přihlédnout k individuálním zvláštnostem každého dítěte. ☺

 

 

 

……..tak mějte pevné nervy ve finiši.

Radka Kracíková

 

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.