< návrat zpět

Školní řád platný od 7.10.2019

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy po projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento řád školy.

Závaznost školního řádu

- Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

Základní práva žáků (§ 21 školského zákona)

Žáci mají právo:

- na základní vzdělání a školské služby,

- na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,

- na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy,

- na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích,

- na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí,

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

- požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,

- vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně  k vedení školy a mají právo na jejich řádné projednání,

- na rovnoměrné rozvržení výuky po celý školní rok,

- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,

- účastnit se všech akcí pořádaných školou,

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku.

 

Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)

Žáci jsou povinni:

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

- dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy,

- plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně, 

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona)

Zákonní zástupci mají práva:

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

- volit a být voleni do školské rady,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,

- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy.

 

Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona)

Zákonní zástupci mají povinnosti:

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

- oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,

- nahradit škodu (po dohodě se zákonným zástupcem), kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního majetku,

- průběžně kontrolovat žákovskou knížku,

- na vyzvání ředitele se dostavit do školy k projednání závažných skutečností,

- řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

3. Docházka do školy

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.

 2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.

 3. Do školy přicházejí jenom zdraví žáci bez vší a hnid. Při onemocnění nebo zjištění vší a hnid budou upozorněni rodiče a žák se do školy vrátí zdráv. Nepřítomnost žáka jsou rodiče povinni omluvit do 24 hodin telefonicky nebo osobně.

 4. Rodič je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání.

 5. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.

 

 

 

4. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Škola se odemyká v 7.45 hod. Pravidelné vyučování začíná v 8.15 hod., kdy je škola uzamčena a pozdější příchozí zvoní u hlavního vchodu. Vyučování končí dle rozvrhů jednotlivých ročníků. Družina končí v 15.00 hod.

 2. Službu ve třídě určuje třídní učitel. Povinností služby je: - kontrola čistoty v lavicích

 - čistá tabule, rozdané sešity

 - kontrola, zda jsou židle uloženy

 3. O přestávkách a v době vyučování žáci navštěvují toalety na patře a mají zakázán vstup do přízemí. Školní družina používá toaletu v přízemí.

 4. Vstup na balkón je povolen pouze o velké přestávce po nasvačení, pod dozorem dospělé osoby.

 5. Žáci dbají na to, aby obaly od svačin odkládali do odpadkových košů.

 6. Žáci nesmí manipulovat se zařízením na 220 V - nesmí  z bezpečnostních důvodů zasouvat  el. zástrčku. Nesmí manipulovat s okny a se žaluziemi na oknech. Žák nesmí manipulovat s regulací radiátorů.

 6. S problémy a žádostmi se žáci obrací na učitele nebo ředitele školy.

 7. Školní pozemek a hřiště mohou žáci využívat jen pod dohledem učitele, vychovatele či vedoucího kroužku.

 8. V případě, že žák nebude respektovat školní řád, budou informováni rodiče a na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka ve škole.

9. V případě opakovaného nebo hrubého přestupku rozhodne o výchovných opatřeních učitel nebo pedagogická rada a žák se nebude účastnit školních a mimoškolních akcí.

10. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností. Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

 1. Žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti.  Chovají se tak, aby neohrozili své zdraví a zdraví svých spolužáků. Do školy chodí čistě a slušně oblečeni.

 2. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem "Dobrý den".

 3. Po vstupu do školní budovy se žáci přezouvají vždy ve školní šatně. Součásti oděvů odkládají taktéž v šatně.

 4. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. O přestávkách a při vyučování se nemohou volně pohybovat po budově školy s výjimkou sociálního zařízení. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele. Žáci se nezdržují v šatně ani o polední přestávce. Žáci nesmí pobíhat mezi poschodími.

5. Do tělocvičny vstupují žáci jen ve zvláštní obuvi a ve cvičebním úboru bez šperků a hodinek.

6. Žák nesmí zapomínat pomůcky na vyučování a domácí úkoly. Jestliže zapomene, jeho povinností je omluva. Za časté zapomínání je žákovi udělena poznámka (5x bez DÚ), dále napomenutí třídního učitele a pozvání rodičů do školy (10x bez DÚ), třídní důtka (15x bez DÚ) nebo ředitelská důtka (20x bez DÚ).

7. V době přestávek mezi hodinami na žáky dohlíží třídní učitel nebo učitel. Po skončení poslední vyučovací hodiny odvede třídní učitel nebo  učitel žáky do šatny a školní družiny a předá je vychovatelce.

8. V jídelně se žáci řídí řádem jídelny a pokyny dozírající osoby. Aktovky si uloží v šatně. Žáci zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.

9. Cennosti, mobily a hračky, které nepatří do vyučování ani nejsou součástí výuky, si žák nosí na vlastní zodpovědnost a škola za jejich ztrátu nebo poškození neručí stejně tak za poškození oblečení. Mobilní telefon musí být po dobu výuky vypnutý. Po vyučování může být v prostorách školy použit pouze v nutných případech. Žák má zakázáno fotit nebo natáčet spolužáky a zaměstnance školy. Při porušení bude aparát zabaven a vrácen pouze rodičům.

10. Do školy žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.

11. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné.

12. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé.

13.Zákonný zástupce žáka po jeho odchodu ze školy, školní dužiny nebo kroužku přebírá plnou zodpovědnost za jeho chování a bezpečnost mimo budovu školy.

 

 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

Zákaz poškozování a ničení majetku

- Poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván zákonný zástupce žáka k jednání o náhradě škody.

- Žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, žák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je podle Občanského zákoníku (§ 2920 a § 2921) povinen nahradit škody způsobené zejména svévolným poškozením inventáře a zařízení školy.

- Žáci jsou povinni šetřit elektrickou energií, vodou, jinými energiemi a surovinami

- Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jsou si vědomi, že v případě neúměrného poničení učebnic zakoupí učebnici novou.

Náhrada škody

- Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.

- Třídní učitelé poučí žáky a zákonné zástupce žáků o odpovědnosti žáků za škodu (§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a odpovědnosti školy za škodu žákům (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

 

7. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona)

 

Omlouvání nepřítomnosti žáka

- Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka.

- Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování.

- Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do školy- tel. 493555050

b) písemně třídnímu učiteli,

c) osobně třídnímu učiteli.

- Každá omluva musí být zapsána v omluvném listu žákovské knížky žáka.

- Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

- Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději příští den oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

Řešení neomluvené absence

- Neomluvenou absenci řeší ředitel školy se zákonným zástupcem žáka.

 

 

 

8. Hodnocení žáka

 

Žáci mají právo být informováni o svých výsledcích a o tom, jak se učitel na jejich výsledky dívá a jak je hodnotí. Učitel poskytuje žákovi zpětnou vazbu o tom, jak co zvládá, jakých výsledků dosahuje ve srovnání s minulými obdobími, ale i ve srovnání s věcnými nároky předmětu (výstupy), v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Žák dostává návod, jak postupovat, aby nedostatky odstranil. Žák není srovnáván se spolužáky. Hodnotí se individuální pokrok každého žáka. Základem pro hodnocení žáka je zjišťování a shromažďování informací tzv. diagnostika. Hodnocení vychází z cílů školy a respektuje individuální rozdíly žáků.

 

 Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků:

 

Žák je hodnocen průběžně. Hodnocení ukazuje, zda žáci učivo pochopili a zda dovedou získané vědomosti využívat v praxi, zda není nutno některé části učiva vysvětlit znovu a lépe. Teprve pak dochází ke klasifikaci. Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Pro žáka je důležitá zpětná vazba, tedy informace o tom, zda daný úkol zvládl dobře. V průběhu vzdělávání jsou rodiče informováni o výsledcích žáka, hodnocení je adresné.

 

Hodnocení žáků s vývojovou poruchou učení:

 

Upřednostňuje se takový druh projevu, při kterém má žák předpoklad podávat lepší výkon.

Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Hodnocení je zaměřeno na pozitivní kroky a žák je stále motivován.

Žáci, u kterých je diagnostikována porucha učení, mohou být se souhlasem rodičů klasifikováni slovně ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, postupně se přechází k běžné klasifikaci.

U žáků s VPU je prokonzultována a rodiči podepsána písemná smlouva mezi učitelem a žákem.

 

Kritéria hodnocení žáka

 

  1. jak ve škole žák pracuje – aktivní objevování, tvořivé myšlení, spolupráce, správnost postupu a výsledku, originalita, vlastní nápad, ochota spolupracovat, úhlednost písma, celková úprava

 

  1. jakých výsledků žák dosahuje v rámci svých možností

 

Způsoby hodnocení:

 

Průběžné hodnocení: Individuální, písemné, ústní.

 

Závěrečné hodnocení:Je součtem všech aktivit žáka v průběhu pololetí, projeví se známkou, slovním hodnocením nebo kombinací známek a slovního hodnocení na vysvědčení.

 

Slovní hodnocení: Slovní hodnocení je konkrétní slovní vyjádření o dosažené úrovní žáka ve vztahu k cíli vyučování a k možnostem žáka.

 

Při slovním hodnocení není cílem srovnávat s druhým žákem, ale postihnout individuálně výsledek vyučování a učení, jde o posouzení žáka v jeho vlastním vývoji, ve vztahu k minulým výkonům, s náznakem, jak překonat případné nedostatky.

 

Sebehodnocení

 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení vlastní práce a chování, tedy k tomu, aby se snažili posoudit nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. Žáci jsou vedeni též k posouzení práce spolužáků a chování spolužáků.

 

 

Portfolio

 

Zdařilé žákovské práce, povedené projekty.

Materiály jsou zařazovány s vědomím žáka, nejsou do nich zařazovány žákovy mezery. Dokumentování žákova pokroku přispívá k udržení vnitřní motivace k učivu.

 

Klasifikace

 

Klasifikační stupnice na konci klasifikačního období

 

Klasifikace je vyjádřena stupnicí známek 1-5

 

Stupeň 1: Spolehlivě ovládá učivo na úrovni stanovených výstupů, samostatně, pohotově a tvořivě řeší úkoly a zobecňuje poznatky, pracuje soustavně, aktivně po celé klasifikační období, projevuje trvale zájem o předmět.

 

Stupeň 2:  V podstatě ovládá učivo jako prostředek pro dosažení očekávaných výstupů, ale občas se dopouští nepodstatných chyb. Pracuje soustavně po celé klasifikační období, samostatně řeší úkoly, občas s drobnými nedostatky. O předmět má zájem.

 

Stupeň 3:  Ovládá učivo průměrně celkem ještě na úrovni stanovené ŠVP, přitom se dopouští chyb, ale za vedení učitele je dovede odstranit. Samostatné úkoly řeší s obtížemi. Střídavý vzestup a pokles jeho zájmu o předmět.

 

Stupeň 4:  Ovládá učivo v obrysech, ale s mnohými chybami, jež za pomocí učitele stěží napravuje. Samostatné úkoly neřeší většinou úspěšně. Má malý zájem o předmět, pracuje nesvědomitě a nesamostatně.

 

Stupeň 5:  Neovládá učivo na úrovni dané učebními osnovami. Neřeší samostatně úkoly a na otázky učitele převážně neodpovídá správně. Neprojevuje zájem o předmět a s péčí učitele nedosahuje zlepšení.

 

Neklasifikován: Pokud absence žáka v daném předmětu přesáhne 25 %, je žák neklasifikován. V případě včasného doplnění látky a odpovídajícího počtu klasifikačních podkladů může učitel klasifikovat žáka i v tomto případě, ale musí odůvodnit opodstatněnost klasifikace.

 

 

 

Hodnotící znaky:

   -        (mínus) Známka mezi dvěma kvalifikačními stupni.

 N     Neklasifikován

 

Místo uvedené stupnice známek na přání rodičů je možné na konci klasifikačního období žáka hodnotit na vysvědčení slovním hodnocením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatiny  7. 10. 2019                                                                 Martin Procházka