< návrat zpět

EU peníze školám

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. 

Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠa podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základníškoly v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může ZŠ požádat předložením projektovéžádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4. Výzva potrvá až do vyčerpání celéčástky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do 20. prosince 2012.

Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavkůnakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

MŠMT nastavilo sestavení i realizaci projektu tak, aby ji školy zvládly samostatně. Není tedy nutné využívat soukromých poradenských firem a MŠMT toto ani nedoporučuje. Primárně by měla být finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů.

Projekt EU peníze školám se v důsledku unijních pravidel netýká pražských základních škol (hl.m. Praha nesplňuje podmínky stanovené Cílem Konvergence). Jako kompenzace pro ně byl v rámci MŠMT koncem roku 2009 vyhlášen program „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy“. Na tento rozvojový program bylo vyčleněno 140 milionů Kč, a to na nákup učebnic a učebních pomůcek, které již mají školy v tuto chvíli k dispozici. Podpořeno v rámci projektů bylo zejména vzdělávání v oblastech cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií, čtenářské, informační a finanční gramotnosti. Programem bylo podpořeno téměř 600 základních škol.

 

Závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem „Moderní škola“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2726, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena dne 13. 5. 2014. V průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace. Z hlediska finančního uzavření projektu jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení ve výši 436 449,00 Kč považovány za způsobilé.