< návrat zpět

Školní řád platný od 10.10.2022

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy po projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento řád školy.

Závaznost školního řádu

- Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

Základní práva žáků (§ 21 školského zákona)

Žáci mají právo:

- na základní vzdělání a školské služby,

- na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,

- na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy,

- na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích,

- na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí,

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

- požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,

- vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně  k vedení školy a mají právo na jejich řádné projednání,

- na rovnoměrné rozvržení výuky po celý školní rok,

- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,

- účastnit se všech akcí pořádaných školou,

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku.

 

Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)

Žáci jsou povinni:

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

- dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy,

- plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně, 

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona)

Zákonní zástupci mají práva:

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

- volit a být voleni do školské rady,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,

- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy.

 

Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona)

Zákonní zástupci mají povinnosti:

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

- oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,

- nahradit škodu (po dohodě se zákonným zástupcem), kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního majetku,

- průběžně kontrolovat žákovskou knížku,

- na vyzvání ředitele se dostavit do školy k projednání závažných skutečností,

- řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

3. Docházka do školy

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.

 2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.

 3. Do školy přicházejí jenom zdraví žáci bez vší a hnid. Při onemocnění nebo zjištění vší a hnid budou upozorněni rodiče a žák se do školy vrátí zdráv. Nepřítomnost žáka jsou rodiče povinni omluvit do 24 hodin telefonicky nebo osobně.

 4. Rodič je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání.

 5. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.

 

 

 

4. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Škola se odemyká v 7.45 hod. Pravidelné vyučování začíná v 8.15 hod., kdy je škola uzamčena a pozdější příchozí zvoní u hlavního vchodu. Vyučování končí dle rozvrhů jednotlivých ročníků. Družina končí v 15.00 hod.

 2. Službu ve třídě určuje třídní učitel. Povinností služby je: - kontrola čistoty v lavicích

 - čistá tabule, rozdané sešity

 - kontrola, zda jsou židle uloženy

 3. O přestávkách a v době vyučování žáci navštěvují toalety na patře a mají zakázán vstup do přízemí. Školní družina používá toaletu v přízemí.

 4. Vstup na balkón je povolen pouze o velké přestávce po nasvačení, pod dozorem dospělé osoby.

 5. Žáci dbají na to, aby obaly od svačin odkládali do odpadkových košů.

 6. Žáci nesmí manipulovat se zařízením na 220 V - nesmí  z bezpečnostních důvodů zasouvat  el. zástrčku. Nesmí manipulovat s okny a se žaluziemi na oknech. Žák nesmí manipulovat s regulací radiátorů.

 6. S problémy a žádostmi se žáci obrací na učitele nebo ředitele školy.

 7. Školní pozemek a hřiště mohou žáci využívat jen pod dohledem učitele, vychovatele či vedoucího kroužku.

 8. V případě, že žák nebude respektovat školní řád, budou informováni rodiče a na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka ve škole.

9. V případě opakovaného nebo hrubého přestupku rozhodne o výchovných opatřeních učitel nebo pedagogická rada a žák se nebude účastnit školních a mimoškolních akcí.

10. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností. Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

 1. Žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti.  Chovají se tak, aby neohrozili své zdraví a zdraví svých spolužáků. Do školy chodí čistě a slušně oblečeni.

 2. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem "Dobrý den".

 3. Po vstupu do školní budovy se žáci přezouvají vždy ve školní šatně. Součásti oděvů odkládají taktéž v šatně.

 4. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. O přestávkách a při vyučování se nemohou volně pohybovat po budově školy s výjimkou sociálního zařízení. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele. Žáci se nezdržují v šatně ani o polední přestávce. Žáci nesmí pobíhat mezi poschodími.

5. Do tělocvičny vstupují žáci jen ve zvláštní obuvi a ve cvičebním úboru bez šperků a hodinek.

6. Žák nesmí zapomínat pomůcky na vyučování a domácí úkoly. Jestliže zapomene, jeho povinností je omluva. Za časté zapomínání je žákovi udělena poznámka (5x bez DÚ), dále napomenutí třídního učitele a pozvání rodičů do školy (10x bez DÚ), třídní důtka (15x bez DÚ) nebo ředitelská důtka (20x bez DÚ).

7. V době přestávek mezi hodinami na žáky dohlíží třídní učitel nebo učitel. Po skončení poslední vyučovací hodiny odvede třídní učitel nebo  učitel žáky do šatny a školní družiny a předá je vychovatelce.

8. V jídelně se žáci řídí řádem jídelny a pokyny dozírající osoby. Aktovky si uloží v šatně. Žáci zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.

9. Cennosti, mobily a hračky, které nepatří do vyučování ani nejsou součástí výuky, si žák nosí na vlastní zodpovědnost a škola za jejich ztrátu nebo poškození neručí stejně tak za poškození oblečení. Mobilní telefon musí být po dobu výuky vypnutý. Po vyučování může být v prostorách školy použit pouze v nutných případech. Žák má zakázáno fotit nebo natáčet spolužáky a zaměstnance školy. Při porušení bude aparát zabaven a vrácen pouze rodičům.

10. Do školy žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.

11. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné.

12. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé.

13.Zákonný zástupce žáka po jeho odchodu ze školy, školní dužiny nebo kroužku přebírá plnou zodpovědnost za jeho chování a bezpečnost mimo budovu školy.

 

 

6. Distanční forma výuky

Základní škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem pro všechny žáka. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky povinné. Pro omlouvání nepřítomnosti žáků platí pravidla bodu Omlouvání nepřítomnosti s tím rozdílem, že omlouvání nepřítomnosti není možné provést osobně třídnímu učiteli.

 

 

7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

Zákaz poškozování a ničení majetku

- Poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván zákonný zástupce žáka k jednání o náhradě škody.

- Žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, žák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je podle Občanského zákoníku (§ 2920 a § 2921) povinen nahradit škody způsobené zejména svévolným poškozením inventáře a zařízení školy.

- Žáci jsou povinni šetřit elektrickou energií, vodou, jinými energiemi a surovinami

- Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jsou si vědomi, že v případě neúměrného poničení učebnic zakoupí učebnici novou.

Náhrada škody

- Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.

- Třídní učitelé poučí žáky a zákonné zástupce žáků o odpovědnosti žáků za škodu (§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a odpovědnosti školy za škodu žákům (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

 

8. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona)

 

Omlouvání nepřítomnosti žáka

- Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka.

- Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování.

- Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do školy- tel. 493555050

b) písemně třídnímu učiteli,

c) osobně třídnímu učiteli.

- Každá omluva musí být zapsána v omluvném listu žákovské knížky žáka.

- Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

- Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději příští den oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

Řešení neomluvené absence

- Neomluvenou absenci řeší ředitel školy se zákonným zástupcem žáka.

 

 

 

9. Hodnocení žáka

 

Žáci mají právo být informováni o svých výsledcích a o tom, jak se učitel na jejich výsledky dívá a jak je hodnotí. Učitel poskytuje žákovi zpětnou vazbu o tom, jak co zvládá, jakých výsledků dosahuje ve srovnání s minulými obdobími, ale i ve srovnání s věcnými nároky předmětu (výstupy), v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Žák dostává návod, jak postupovat, aby nedostatky odstranil. Žák není srovnáván se spolužáky. Hodnotí se individuální pokrok každého žáka. Základem pro hodnocení žáka je zjišťování a shromažďování informací tzv. diagnostika. Hodnocení vychází z cílů školy a respektuje individuální rozdíly žáků.

 

 Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků:

 

Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.

Žák je hodnocen průběžně. Hodnocení ukazuje, zda žáci učivo pochopili a zda dovedou získané vědomosti využívat v praxi, zda není nutno některé části učiva vysvětlit znovu a lépe. Teprve pak dochází ke klasifikaci. Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Pro žáka je důležitá zpětná vazba, tedy informace o tom, zda daný úkol zvládl dobře. V průběhu vzdělávání jsou rodiče informováni o výsledcích žáka, hodnocení je adresné.

Výchovná opatření

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele

           b)důtku třídního učitele

           c)důtku ředitele školy.

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

Hodnocení žáků s vývojovou poruchou učení:

 

Upřednostňuje se takový druh projevu, při kterém má žák předpoklad podávat lepší výkon.

Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Hodnocení je zaměřeno na pozitivní kroky a žák je stále motivován.

Žáci, u kterých je diagnostikována porucha učení, mohou být se souhlasem rodičů klasifikováni slovně ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, postupně se přechází k běžné klasifikaci.

U žáků s VPU je prokonzultována a rodiči podepsána písemná smlouva mezi učitelem a žákem.

 

Kritéria hodnocení žáka

 

  1. jak ve škole žák pracuje – aktivní objevování, tvořivé myšlení, spolupráce, správnost postupu a výsledku, originalita, vlastní nápad, ochota spolupracovat, úhlednost písma, celková úprava

 

  1. jakých výsledků žák dosahuje v rámci svých možností

 

Způsoby hodnocení:

 

Průběžné hodnocení: Individuální, písemné, ústní.

 

Závěrečné hodnocení:Je součtem všech aktivit žáka v průběhu pololetí, projeví se známkou, slovním hodnocením nebo kombinací známek a slovního hodnocení na vysvědčení.

 

Slovní hodnocení: Slovní hodnocení je konkrétní slovní vyjádření o dosažené úrovní žáka ve vztahu k cíli vyučování a k možnostem žáka.

 

Při slovním hodnocení není cílem srovnávat s druhým žákem, ale postihnout individuálně výsledek vyučování a učení, jde o posouzení žáka v jeho vlastním vývoji, ve vztahu k minulým výkonům, s náznakem, jak překonat případné nedostatky.

 

Sebehodnocení

 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení vlastní práce a chování, tedy k tomu, aby se snažili posoudit nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. Žáci jsou vedeni též k posouzení práce spolužáků a chování spolužáků.

 

 

Portfolio

 

Zdařilé žákovské práce, povedené projekty.

Materiály jsou zařazovány s vědomím žáka, nejsou do nich zařazovány žákovy mezery. Dokumentování žákova pokroku přispívá k udržení vnitřní motivace k učivu.

 

Klasifikace

 

Klasifikační stupnice na konci klasifikačního období

 

Klasifikace je vyjádřena stupnicí známek 1-5

 

Stupeň 1: Spolehlivě ovládá učivo na úrovni stanovených výstupů, samostatně, pohotově a tvořivě řeší úkoly a zobecňuje poznatky, pracuje soustavně, aktivně po celé klasifikační období, projevuje trvale zájem o předmět.

 

Stupeň 2:  V podstatě ovládá učivo jako prostředek pro dosažení očekávaných výstupů, ale občas se dopouští nepodstatných chyb. Pracuje soustavně po celé klasifikační období, samostatně řeší úkoly, občas s drobnými nedostatky. O předmět má zájem.

 

Stupeň 3:  Ovládá učivo průměrně celkem ještě na úrovni stanovené ŠVP, přitom se dopouští chyb, ale za vedení učitele je dovede odstranit. Samostatné úkoly řeší s obtížemi. Střídavý vzestup a pokles jeho zájmu o předmět.

 

Stupeň 4:  Ovládá učivo v obrysech, ale s mnohými chybami, jež za pomocí učitele stěží napravuje. Samostatné úkoly neřeší většinou úspěšně. Má malý zájem o předmět, pracuje nesvědomitě a nesamostatně.

 

Stupeň 5:  Neovládá učivo na úrovni dané učebními osnovami. Neřeší samostatně úkoly a na otázky učitele převážně neodpovídá správně. Neprojevuje zájem o předmět a s péčí učitele nedosahuje zlepšení.

 

Nehodnocen: Pokud absence žáka v daném předmětu přesáhne 25 %, je žák neklasifikován. V případě včasného doplnění látky a odpovídajícího počtu klasifikačních podkladů může učitel klasifikovat žáka i v tomto případě, ale musí odůvodnit opodstatněnost klasifikace.

 

 

 

Hodnotící znaky:

   -        (mínus) Známka mezi dvěma kvalifikačními stupni.

 N     Nehodnocen

 

Místo uvedené stupnice známek na přání rodičů je možné na konci klasifikačního období žáka hodnotit na vysvědčení slovním hodnocením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatiny  10. 10. 2022                                                                 Martin Procházka