< návrat zpět

ŠVP word

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

 

údaje o škole:      Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

adresa školy:      ZŠ Slatiny

                           Slatiny 17

                           506 01 Jičín

 

ředitel školy:       Martin Procházka

                            prochor13@seznam.cz

                            493 555 050

 

typ školy:            málotřídní škola

 

počet ročníků:     5                                         

 

počet tříd:            2

 

IČO školy:         71004271

 

Číslo jednací:   20/zssl/2007

Název ŠVP:     Školní vzdělávací program Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

zřizovatel:         Obec Slatiny        

                          Slatiny 19

                          506 01

                          tel.: 493 555 030

 

projednáno ve Školské radě: 30. 8. 2016

 

platnost dokumentu od: 1. 9. 2016

koordinátor tvorby ŠVP: Radka Zlatníková

     

 

podpis ředitele:                                              razítko školy:

 

Obsah:

1.0. O co nám jde?

1.1. Náš cíl – spokojené dítě

1.2. Analýza SWOT

1.3. Informace rodičům

1.4. Dotazníky

1.5. Vyhodnocení dotazníků

2.0. Charakteristika školy

       2.1. Vybavení školy

       2.2. Charakteristika pedagogického sboru

       2.3. Projekty

2.4 Spolupráce s rodiči, Školskou radou, PPP, místními institucemi               

3.0. Charakteristika ŠVP

       3.1. Zaměření školy

       3.2. Výchovné a vzdělávací strategie

       3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

       3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

4.0. Učební plán pro I. stupeň

       4.1. Poznámky k učebnímu plánu

5.0. Průřezová témata

5.1. Školní vzdělávací plán Osobnostní a sociální výchovy

5.2. Výchova demokratického občana

5.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

5.4. Multikulturní výchova

5.5. Environmentální výchova

5.6. Mediální výchova

6.0. Vzdělávací oblasti

       6.1. Jazyk a jazyková komunikace

6.1.1. Český jazyk a literatura 1. období   1. stupně ZŠ

6.1.2. Český jazyk a literatura 2. období         1.stupně ZŠ

6.1.3. Cizí jazyk – Anglický jazyk

       6.2. Matematika a její aplikace

           6.2.1. Matematika 1. období 1. stupně ZŠ

           6.2.2. Matematika 2. období 1. stupně ZŠ

6.3. Informační a komunikační technologie – Informatika

6.4. Člověk a jeho svět

             6.4.1. Prvouka 1.období 1. stupně ZŠ

6.4.2. Přírodověda a vlastivěda 2. období   1. stupně ZŠ

       6.5. Umění a kultura    

             6.5.1. Hudební výchova

             6.5.2. Výtvarná výchova

       6.6. Člověk a zdraví – Tělesná výchova

       6.7. Člověk a svět práce – Praktické    činnosti

7.0.Plán evaluačních činností na škole pro posouzení činnosti školy, učitelů, žáků

7.1.Hodnocení

7.1.1.Jaké používáme druhy hodnocení

7.1.2.Hodnocení žáka

7.1.2.1.Průběžné hodnocení

7.1.2.2.Závěrečné hodnocení

7.1.2.3.Slovní hodnocení

7.1.2.4.Sebehodnocení

7.1.2.5.Portfolio

7.1.2.6.Klasifikace

7.1.3.Autoevaluace školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. O co nám jde?

 

1.1. Náš cíl – spokojené dítě

 

Tvorba ŠVP pro nás znamenala nejprve zamyšlení nad některými klíčovými otázkami. Co by měla splňovat škola, která správně funguje, co od školy očekávají děti, rodiče, co učitelé, veřejnost, ostatní instituce?

Základní otázkou, ze které budeme vycházet, je:„Co je naším cílem?“. Odpověď je: „Spokojené dítě“.

Jak se projevuje spokojené dítě ve škole?

 

diskutuje                                                                                                          usmívá se 

 

  spolupracuje                                   spokojené dítě                            povídá si

                                                                                                                          

        tvoří                                                                                                 pracuje

                    vnímá sebe i ostatní                                                           

                                                                                                 reaguje kladně

                                          nebojí se                 přemýšlí            i záporně

 

 

 

 

 

 

1.2. Analýza SWOT

 

SWOT analýza vychází z anglických slov

         S – Strength – síla

         W – Weakness – slabost

         O – Oportunity – příležitost

         T – Threat – hrozba

 

Nejprve si náš pedagogický sbor skrze SWOT analýzu uvědomil:

           

            S –  jaké jsou naše silné stránky, na čem můžeme náš ŠVP stavět

            W – v čem jsou naše slabiny, které se budeme snažit odstranit nebo alespoň    zmírnit jejich dopad

O – jaké má škola příležitosti

            T – co školu ohrožuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky SWOT analýzy:

S – síla

W - slabost

rodinné prostředí

věkově  smíšené skupiny

relativně dobrá spolupráce s rodiči

každodenní diskuze učitelů

mladý kolektiv

chuť do práce a ochota se dál vzdělávat

podpora obce, spolupráce s ní

jídelna v budově

zájmové kroužky

tělocvična

zahrada + školní pozemky

historické budovy v nejbližším okolí

malá mezipředmětová informovanost

rezervy v důslednosti učitelů

výchovné problémy s některými jedinci z řad žáků

relativně malá vybavenost (materiální, pomůcková)

částečná špatná technická vybavenost budovy

prostorová omezenost interiérů

dva až tři ročníky v jedné hodině=málo prostoru na společnou práci

krátké přestávky

kontakt se spádovou školou

O – příležitost

T - hrozba

pobyt v přírodě

galerie pro veřejnost v kůlně

sponzoři a granty (zatím málo využívané)

mezipředmětové projekty, projekty pro celou školu

sjednotit učivo zdvojené ve více předmětech (např. do projektu)

spolupráce s okolními (málotřídními) školami

prezentace v regionálním tisku a na netu

sebevzdělávání učitelů

nové metody práce

tvorba vlastních pomůcek

užší kontakt s rodiči

odliv žáků do Jičína

občasné dezinformace ze strany rodičů

migrace obyvatel

malá porodnost

málo uspokojivá situace v některých rodinách

změna vedení obce

ztráta zaměstnance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Informace rodičům

 

Zákonní zástupci žáků navštěvujících naši školu obdrželi tyto informace o chystaných změnách ve školství.

 

Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je školský dokument, který v souladu se školským zákonem zpracovává podle RVP ZV každá škola realizující základní vzdělávání. ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy a i oprávněné požadavky zákonných zástupců žáků. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Vzdělávací proces na konkrétní škole se pak uskutečňuje podle ŠVP, který si škola vypracovala.

Ředitel školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a případné úpravy. Koordinuje práci na tvorbě ŠVP nebo pověří funkcí koordinátora svého zástupce nebo jiného člena pedagogického sboru. Samotná příprava ŠVP je, jeho následné vyhodnocování a úpravy jsou výrazem pedagogické autonomie i odpovědnosti celé školy za způsob a výsledky vzdělávání. Proto je vhodné, aby se na zpracování ŠVP, na vyhodnocování jeho jednotlivých částí a případných úpravách podíleli všichni učitelé příslušné školy a, kteří jsou spoluodpovědní za realizaci jednotlivých částí ŠVP v podmínkách dané školy.

ŠVP vydává ředitel školy. K návrhu ŠVP i k  následnému uskutečňování vzdělávání podle tohoto programu se vyjadřuje školská rada. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce měl možnost seznámit s obsahem programu, aby do něj mohl každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, popřípadě požádat o kopii.

Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP a jeho soulad s právními předpisy a RVP ZV.

 

Zásady stanovené pro zpracování školního vzdělávacího programu

ŠVP:

 • je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanované struktury pro celé období základního vzdělávání nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní vzdělávání;
 • zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem;
 • umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (viz kapitola 8) i pro žáky mimořádně nadané (viz kapitola 9), pokud to vzdělávání těchto žáků vyžaduje;
 • vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí;
 • vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů;
 • je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních potřeb žáků a ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky

 

 

Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu

ŠVP:

- je vytvářen jako relativně stálý dokument, úpravy a změny vydává ředitel školy jako:

 • dodatek formou přílohy ke stávajícímu ŠVP, které jsou opatřeny číslem jednacím, datem účinnosti a podpisem ředitele;
 • nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami

- při zásadní změně ŠVP, která mění stávající model vzdělávání žáků (např. změna hodinové dotace v učebním plánu, přesun tématu či větších částí obsahu z  ročníku do ročníku, vznik nového vyučovacího předmětu, nová integrace stávajících vzdělávacích obsahů – vyučovacích předmětů) může vzniknout nový ŠVP; žáci přijatí na daný stupeň školy před touto změnou pokračují ve vzdělávání podle původní verze ŠVP dané školy, žáci vstupující do daného stupně spolu s touto změnou (po této změně) se vzdělávají podle nového ŠVP;

ŠVP se archivuje ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

1.4. Dotazníky

 

Zákonní zástupci žáků navštěvujících naši základní školu byli požádáni o vyplnění následujícího dotazníku:

 

DOTAZNÍK šk. rok 2007/2008 – Zákonní zástupci

 

1. Na naše dítě jsou kladeny příliš vysoké požadavky na znalosti.

2. Naše dítě tráví příliš dlouhou dobu domácí přípravou (úkoly, učení).

3. S dítětem často mluvíme o dění ve škole.

4. Nevadil by nám jiný systém hodnocení než známky (slovně, procentuelně, bodově nebo jinak).

5. Chceme být více informováni o práci školy.

6. Uvítali bychom společné akce (opékání, výlety atd.).

7. Vyhovuje nám systém rodičovských schůzek jako dosud.

8. Máme zájem o pravidelné konzultační hodiny s učiteli.

9. Vadilo by nám odpolední vyučování.

10. Uvítali bychom více nebo jiné zájmové kroužky (popř. jaké).

11. Za kladné stránky této školy považujeme:

12. Za záporné stránky této školy považujeme:

13. Škola poskytuje našemu dítěti dobrou úroveň vzdělání.

14. Jsme rádi, že naše dítě navštěvuje tuto školu.

 

Na otázky č.1 -10 a 13,14  byly volitelné odpovědi ANO, ANO I NE (PŮL NA PŮL), NE a byl zde dán prostor na JINÝ NÁZOR, NÁPAD, CHCEME DODAT.

 

 

DOTAZNÍK šk. rok 2007/2008  – ŽÁCI 3.,4. A 5. TŘÍDY

 

1. Ve škole se cítím    a) většinou dobře        8

                                   b) ujde to                    7

                                   c) většinou špatně       1

 2. Tomu, co probíráme,         a) obvykle rozumím               8

                                               b) rozumím jen něčemu          6

                                               c) většinou nerozumím           2

3. Učitel(ka) má na mě           a) dostatek času          10

                                               b) trochu času             6

                                               c) nemá na mě čas      0

4. Učitel(ka) se ke mně chová            a) laskavě a trpělivě                12

                                                           b) odměřeně, ale slušně          4

                                                           c) nechová se ke mně hezky   0

5. Mezi spolužáky      a) mám kamarády                   14

                                   b) mám jednoho kamaráda     1

                                   c) nemám žádné kamarády    0

6. Hodnocení ve škole vidím jako     a) spravedlivé             9

                                                           b) někdy spravedlivé  7

                                                           c) nespravedlivé         0

 

 

DOTAZNÍK šk. rok 2012/2013 - Zákonní zástupci

 

Anonymní dotazník pro rodiče:

*svou odpověď zakroužkujte, popřípadě doplňte

1. Současný způsob podávání informací o dítěti a dění ve škole se mi zdá:

                   nevyhovující - dobrý - velmi dobrý - výborný

2. Informace jseou mi podávány:

                            málo - dostatečně - často

3. Vyhovoval by mi způsob podávání informací:

zápis do ŽK - osobně - elektronické zasílání (e-mail) - jiný způsob:________

4. Upřednostňuji způsob hodnocení žáků:

_______________________________

5. Vyjádření k domácím úkolům (četnost, délka, složení, předmět): ______________________________________________________________

6. Prezentace školy na veřejnosti:

                   nevyhovující - dobrá - velmi dobrá - výborná

7. Kvalita webových stránek:

                   nevyhovující - dobrá - velmi dobrá - výborná

 

8. Komunikace s vyučujícími se mi zdá:

                   nevyhovující - dobrá - velmi dobrá - výborná

10. Vybavení školy:

                   nevyhovující - dobré - velmi dobré - výborné

11. Stravování žáků:

                   nevyhovující - dobré - velmi dobré - výborné

12. Schůzky rodičů preferuji společné - individuelní, jejich četnost je :

                   nevyhovující - dobrá - velmi dobrá - výborná

13. Úroveň výuky mi vyhovuje - nevyhovuje.

______________________________________________________________

14. Činnosti a akce družiny:

                   nevyhovující - dobré - velmi dobré - výborné

15. Vlastní nápady, názory a připomínky:

_____________________________________________________________

 

1.5. Vyhodnocení dotazníků

 

 

DOTAZNÍK šk. rok 2007/2008  – Zákonní zástupci

 

 

 

 

Jiné názory, dodatky:

1. Ne, pokud bude schopno plynule navázat svými znalostmi na další školu.

2. Rozhodně ne, naopak si úkoly přidáváme např. mají úkol z M, přidáme ČJ apod. Samozřejmě vždy nesedíme celé odpoledne u učení u stolu, ale „učit se“ se dá i na procházce.

3. Ve škole se mu moc líbí, takže ještě před úkoly potřebuje sdělit, co se ve škole událo zajímavého – samozřejmě z jeho pohledu, to zajímavé z mého pohledu se musím šikovně zeptat.

4. Docela vadil. Myslím, že skoro každý prvňáček se těší na své první jedničky a myslím, že získat jedničku je lepší motivace, než % nebo body. Malé děti ani nerozumí, co to znamená.

  Ano, vadil, známky jsou lepší.

  Zatím se nedokážeme přesně rozhodnout.

  Vadil, děti jsou na známky zvyklé, ale v některých předmětech (Hv, Vv, Tv,…) by mohly být známky doplněny o slovní hodnocení.

5. Např. na častějších rodičovských schůzkách.

  Individuální pravidelné informace o žáku ( písemně či ústně) (1 x měsíčně).

  Myslíme si, že jsme od dětí doma informováni dostatečně.

  Zatím nedokážu  posoudit, zda více, teprve začínáme. V každém případě za každou informaci o práci školy jsem ráda.

6. Ne, z důvodu zaměstnání.

  Myslím, že by to uvítaly hlavně děti, ale ano.

  Max. 4 výlety.

  Během roku: kulturní akce (školní) – např. koncerty, divadelní představení, výstavy, exkurze – např. muzea, hrady, ZD, výrobny…(dle výuky vlastivědy, přírodopisu,…).

7.Ne – individuální přístup.

  Ukázková hodina byla moc pěkná, teď bychom mohli chodit do školy jednotlivě – na pozvání p. učitelky – vždy při nějakém problému dítěte.

  Málo časté, (2-3x) za pololetí – byl by zde i prostor na informace o práci školy.

  Systém zatím neznám – ukázková hodina v listopadu je, zejména pro prvňáčky a jejich rodiče dobrý nápad, viděla jsem, že chyby v učení, které děláme my, dělají i ostatní a že většina chyb se časem poddá.

8. Ano, v některých situacích se dítě chová jinak doma a jinak ve škole. Na některé chyby rodiče nemusí přijít a je dobré vědět, jak se děti jeví i z pohledu učitele.

  Ano, 2x ročně.

  Ano, v případě potřeby.

9. U prvňáčků asi ano, plně jim stačí dopolední.

  Je-li možné doučování v tom předmětu, který jim moc nejde.

  Šlo by o to, do jaké míry.

  Ano, děti již ztrácejí pozornost, maximálně pro méně náročné činnosti (Tv, Hv, Vv, Pv).

10.Výtvarný.

   Nejsem úplně informován, ale chybí jazykový, počítačový.

   Uznávám, že na tak malou školu jich je dost. Jinak p. uč. Tomášů by mohla mít hlavně pro děvčata něco jako ruční práce (všimla jsem si její zručnosti), i když zde by byl asi problém s časem (šlo by řešit třeba při družině, kdy by stejný výrobek dělaly i družinové děti). Pro chlapce by bylo dobré něco jako dílny (práce se dřevem apod.), ale zde by asi byl problém s prostory.

   Od 3.třídy- Němčina nebo Angličtina, Sportovní všestranný kroužek.

   Výtvarné, pohybové.

11. Osobní přístup p. učitelky, prvňáčků je málo, mohou více trénovat. Protože jde o dvoutřídku, děti se podle mě naučí lépe soustředit. Mladší se také víc naučí např. odposlechem od starších, starší pak pomáhat mladším.

  Individuálnější přístup učitelů k žákům, čímž jsou aktivněji vtaženi do výuky, a rychleji chápou obsah. Nemají pocit, že si jich učitel nevšímá.

  Pěkný přístup k prvňáčkům.

  Individuální přístup k žákům.

  Dítě chodí do školy rádo.

  Kladný přístup učitelů k dětem a práce s nimi.

  Úzký kolektiv žáků, individuální přístup učitelů.

  Přístup učitelů k mladším i starším žákům, vždy ochotně pomoci i poradit.

  Je v místě bydliště. Téměř domácí prostředí.

  Možnost výuky na počítači.

  Individuální přístup k dětem.

  Dobrý přístup učitelů k žákům.

  Dobré věnování ve všech směrech k dítěti, dobrý vztah učitelů k žákům.

  Dobré učitele, družina, dobrý přístup p. Petry Zachovalové k dětem.

  Především naučí děti samostatné práci, děti mají dojem, že jsou v úzkém kruhu svých přátel a přátelských osob.

  Malý kolektiv.

12.Tvrdší a důslednější přístup k vyrušujícím žákům.

  Ne snad záporná stránka, ale všeobecně nám vadí odstrkování a nedostatek peněz těchto malých škol oproti velkým „městským“ školám.

  Malé šatny, nevhodné židle po zdravotní stránce, dojíždění vyšších ročníků do Jičína.

  O ničem nevím.

  Nevím o žádných.

  Zatím nic.

  Mohly by nastat trošku problémy při přestupu na školu do JC, ale jde jistě o individuální věc.

13. Toto potvrdí až přestup dítěte do 6. třídy v Jičíně.

  Bez komentáře, nemáme možnost srovnat s jinými školami.

  To se uvidí po přestupu do Jičína.

  Ano, máme možnost porovnat několik škol ve stejné věkové hranici dítěte.

14. Především je v místě bydliště, dítě nemusí dojíždět a je v úzkém kruhu dětí ze stejného prostředí.

 

 

DOTAZNÍK šk. rok 2007/2008  – ŽÁCI 3.,4. A 5. TŘÍDY

 

Komentář, nápady, připomínky, otázky:

 

2. Někdy ano,někdy ne, v angličtině většinou ne.

  Když mi to dobře vysvětlí, někdy vůbec nepochopím.

  Můj tip na učení je spíš hravý, ale někdy to chápu.

3. Někdy ano, někdy ne, střídavě.

  Paní učitelka na Angličtinu je víc s klukama a nás to docela štve, někdy něco načne ani mi to nedomluví a už jde k jinému.

  Učitel(ka) by mohli být přísnější na Petra Endeho, Matese Romana, Pepu Zachovala a Tomáše Dejmka.

5. Já s nimi kamarádím, nevím, jestli oni se mnou kamarádí.

  Ale každý den se mnou někdo jiný.

  Mám kamarády, ale jenom například na den. Asi nejsem kamarádský typ.

6.Někdy nespravedlivě.

  Jednou mi dali 3 neprávem a mě to hrozně mrzelo.

  Někdy je spravedlivý, někdy ale ne.

  Někdy spravedlivé, někdy ne, ale spíš jo.

NÁPADY, PŘIPOMÍNKY:

  Pan ředitel nám dává zabrat o těláku.

  Změnila bych třídy do teplejších barev. Mohly by se brát ohledy na pomalejší žáky. Mohli by jsme si dopisovat s nějakou školou nebo Veronikou Vaníčkovou.

  Mohli bychom jezdit více na výlety.

  Mohlo by se více jezdit na výlety a více akcí  např.: Opékání buřtů, spaní ve škole, výlety. Pan učitel by mohl být mírnější v známkách. Nemuselo by se chodit při těláku pořád běhat. Mohly by být pro pomalejší žáky doučovací hodiny.

 

DOTAZNÍK šk. rok 2012/2013 - Zákonní zástupci

 1. Současný způsob podávání informací o dítěti a dění ve škole se mi zdá:
 1. Prezentace školy na veřejnosti:
 2. Kvalita webových stránek:
 3. Komunikace s vyučujícími se mi zdá:

10) Vybavení školy:

11) Stravování žáků:

12, a) Četnost schůzek rodičů:

14) Činnosti a akce družiny:

 

 

 

otázka č.

nevyhovující

dobré

velmi dobré

výborné

počet hodnotících

1

0

3

6

3

12

6

0

7

3

2

12

7

0

3

6

2

11

8

0

3

4

5

12

10

0

7

4

0

11

11

1

4

4

2

11

12

0

5

3

2

10

14

0

5

4

2

11

součet

1

37

34

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Informace jsou mi podávány:

 

otázka č. 2

 

málo

1

dostatečně

7

často

4

počet hodnocení

12

 

 

 

3) Vyhovoval by mi způsob podávání informací:

 

otázka č. 3

 

 

 

 

zápis do ŽK

9

 

 

 

osobně

2

 

 

 

elektronicky

3

 

 

 

jiný způsob

3

online žk 1x

notýsek 1x

facebook 1x

počet hodnocení

17

 

 

 

 

 

 

4) Upřednostňuji způsob hodnocení žáků:

 

Otázka č. 4

 

Známkami

6

Více známek

2

Dle potřeby

1

Celkové hodnocení práce

1

Písemné

1

Slovní

1

počet hodnocení

12

 

 

5) Vyjádření k domácím úkolům:

 

otázka č. 5

 

každý den

1

úkoly na víkend

1

spokojenost

3

kratší

1

více úkolů

1

počet hodnocení

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12, b) Schůzky rodičů preferuji:

 

 

otázka č. 12

 

společné

1

individuelní

9

počet hodnocení

10

 

13)Úroveň výuky mi:

 

otázka č. 13

 

vyhovuje

11

nevyhovuje

0

počet hodnocení

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné názory, dodatky:

-           Spaní ve škole na konci roku pro všechny ročníky.

-           Více venkovní hry a procházky, výroba věcí.

-           Ne

Závěr:

Přestože byl dotazník anonymní, odevzdalo jej pouze 12 rodičů, z toho jeden byl vyplněný pouze z jedné strany. Nejdůležitější pro nás byly informace o známkování a třídních schůzkách. Rodiče preferují hodnocení známkami a zápis do žákovské knížky. Co se týče schůzek, vyhovují rodičům schůzky individuelní a stačí jim 2krát v roce. Děkujeme rodičům za spolupráci.

 

 1. Charakteristika školy

 

Základní škola, Slatiny, okres Jičín je málotřídní škola, která vzdělává žáky 1. – 5. ročníku základní školy. Sdružuje základní školu s kapacitou 45 žáků, školní družinu s kapacitou

45 žáků a školní jídelnu – výdejnu s kapacitou 35 jídel.

Po ukončení 5. ročníku žáci přecházejí do základních škol v Jičíně, nejčastěji do I.ZŠ, nebo do ZŠ v Kozojedech.

Vyučování začíná v 8.05 hodin z důvodu přizpůsobení autobusové dopravě, na kterou jsou žáci z Milíčevse vázáni. V odpoledních hodinách je v činnosti sportovní kroužek, kroužek hry na flétnu a na kytaru, keramický kroužek, kroužek AJ. Tyto kroužky mohou podle zájmu navštěvovat žáci všech ročníků.

Zřizovatelem školy je Obec Slatiny, Slatiny 19, 506 01 Jičín. Obec se školou úzce spolupracuje a ve všem jí dle možností vychází vstříc.

 

2.1. Vybavení školy

 

Škola je umístěna blízko centra obce. Je to dvoupodlažní, velmi dobře udržovaná budova. V přízemí je třída školní družiny, která slouží v době vydávání obědů jako školní jídelna. Dále je v přízemí tělocvična, nářaďovna, šatny dětí a malá kuchyňka. V patře jsou dvě prostorné učebny a malá místnost užívaná jako ředitelna.

Všechny prostory ve škole jsou udržovány v pořádku a čistotě. Výzdoba chodeb i tříd je vkusná, vytváří žákům příjemné, estetické prostředí, které vyhovuje jejich věku a ve kterém se cítí dobře. V učebnách je kromě vystavených žákovských prací množství nástěnných didaktických tabulí, které v případě potřeby slouží žákům jako vhodná zraková opora. Na části podlahy jsou položeny koberce, na kterých v případě možnosti probíhá výuka.

Škola je v zimním období vytápěna radiátory (plynovým kotlem). Ve třídách jsou na podlaze parkety nebo prkna, stěny tříd i chodeb mají dřevěné obložení. Nábytek je klasický. Židle a lavice jsou v obou třídách kombinovány tak, aby jejich velikost odpovídala výšce žáků.

Žáci mají vhodné učebnice a pracovní sešity. Protože žádné další prostory ve škole nejsou, je část půdy oddělena a upravena jako sklad méně používaných a starších pomůcek. Většina učebních pomůcek a zásoba učebnic pro jednotlivé ročníky je uložena ve třídách. Školní knihovna je rozdělena na učitelskou a žákovskou.

Didaktická technika je zastoupena barevným televizorem, videorekordérem, zpětným projektorem, radiomagnetofonem a CD-přehrávači. Četnost jejího užívání se snížila po instalaci několika počítačů. Ty nejsou umístěny v jedné učebně, ale jsou rozděleny tak,aby možnost na nich pracovat měli žáci obou tříd. K počítačům je nainstalována kvalitní tiskárna. K dispozici je také kopírka, scanner, dataprojektor a notebook.

Plánování v oblasti materiálně-technických podmínek je limitováno prostorovými možnostmi. I přes nízký počet žáků ve škole jsou veškeré prostory ve škole využívány, některé i k více účelům.

Ke škole patří i školní zahrada a hřiště. V prostoru zahrady jsou zeleninové a květinové záhony a je zde umístěno pískoviště, využívané převážně ve volném čase družinou. Pro pohybové vyžití mají žáci školy k dispozici hřiště vybavené fotbalovými brankami.

 

 

 

2.2. Charakteristika pedagogického sboru

 

Na výchově a vzdělávání se podílejí čtyři pedagogičtí pracovníci: ředitel, učitelka,  vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga.

Ředitel jako statutární orgán jedná ve všech záležitostech jménem školy. Ředitel školy je pro výkon funkce plně kvalifikován .V době nepřítomnosti ředitele ve škole je jeho zastupováním písemně pověřena učitelka základní školy.

Kolektiv pedagogického sboru je mladý a aktivně se zapojuje do akcí školy. Pedagogičtí pracovníci se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogickým centrem Hradec Králové.Tyto akce jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí jsou založena u jednotlivých zaměstnanců školy.   

Výchovný poradce není určen, ale jeho úkoly iniciativně plní všichni pracovníci základní školy.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zvládnutou práci v odděleních podle ročníků, daří se práci diferencovat podle schopností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Výuka je založena převážně na aktivních činnostech žáků, čímž dochází k maximálnímu využívání vyučovacího času a k efektivitě výuky. Do vyučování jsou zařazovány nové metody, je kladen důraz na tvořivost, používány jsou různé učební pomůcky. Role učitelů je hodně organizační a žáci jsou převážně vedeni, aby se k poznatkům dobrali na základě vlastní práce, činnosti prováděli s chutí, zájmem a aktivně spolupracovali.

 

 

 

2.3. Projekty

 

V průběhu školního roku je realizováno několik projektů a další jsou plánovány do budoucna. Zaměření projektů je různé.

PRAHA – poznej své hlavní město – celodenní výlet s následným textovým a obrazovým zpracováním, vždy s konkrétním zaměřením

VÁNOCE- tradice

1.VÁNOČNÍ DÍLNA – tvorba adventních věnců a svícnů – veřejná odpolední akce- zaměření na vánoční zvyky, navození vánoční atmosféry, poslech koled, spolupráce s rodiči a ostatní veřejností

2.ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU – na návsi ve Slatinách – zpěv koled za doprovodu kytary, příp. fléten, lampiónový průvod, začátek adventu

3.VÁNOČNÍ KONCERT A VÝSTAVA S OBČERSTVENÍM – akce pořádaná v kostele – určeno pro veřejnost – mluvené slovo, recitace, zpěv – výstava dětských prací a pohoštění dětmi upečeným cukrovím, spolupráce s MŠ Milíčeves

4.TŘI KRÁLOVÉ-završení vánočních tradic

KARNEVAL – výroba masek- zábavný rej se soutěžemi

REJ ČARODĚJNIC

DEN ZEMĚ – zaměřeno na ekologii – sběr odpadků při silnicích v okolí vesnice – práce s ekologickou tématikou (literární, výtvarné)

OTISKY HISTORIE V NAŠEM OKOLÍ – zaměřeno na historii a její stopy v obci a jejím okolí – texty, výtvarné zpracování, fotografie, plastiky, návštěva muzea

ANGLIČTINA- krátkodobé projekty - reálie Velká Británie, tradice v anglicky mluvících zemích

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY- celoroční projekt aktualizace webových stránek školy v rámci předmětu Informatika

 

 

2.4. Spolupráce s zákonnými zástupci, Školskou radou, PPP, místními institucemi, mezinárodní spolupráce

 

Spolupráce s zákonnými zástupci

 

Komunikace mezi učiteli a  zákonnými zástupci se uskutečňuje na základě spolupráce. Zákonní zástupci mají kdykoliv povolen vstup do školy, je jim umožněn vstup do vyučování. Zákonní zástupci jsou podle zájmu a možností zapojováni do školních a mimoškolních činností, kontakt s nimi je udržován i prostřednictvím projektů. Návrhy a připomínky k práci školy mohou předložit přímo pedagogům nebo členům školské rady.

Přenos informací uvnitř školy se uskutečňuje každodenním stykem učitelů a žáků základní školy. Informační systém vůči zákonným zástupcům je funkční, žáci mají notýsky a žákovské knížky, kde je zaznamenáno dostatečné množství známek. Dvakrát ročně se konají třídní schůzky, v případě potřeby i častěji.

Pedagogický sbor cíleně pracuje na větší informovanosti zákonných zástupců a veřejnosti o škole. Zákonní zástupci dostávají na začátku školního roku letáček s informacemi o průběhu nastávajícího školního roku, pro zákonné zástupce prvňáčků je pořádána ukázková hodina. Zákonní zástupci jsou pravidelně zváni na akce školy. Žáci připravují pro rodiče a občany v obci veřejná vystoupení, kde každý žák dostane šanci uplatnit své dovednosti.

Škola má bohatou fotodokumentaci a často je prezentována v regionálním tisku.

 

 

Školská rada

 

Dne 1.1.2006 byla zřizovatelem Obcí Slatiny ustanovena Školská rada, která má 6 členů. Společným cílem je podílet se na řízení školy.

 

 

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou

 

Škola pravidelně spolupracuje s PPP Jičín.

 

 

Místní a regionální instituce

 

Obec je škole nakloněna. Podporuje ji morálně i finančně podle toho, co je v jejich silách. Akce, které škola pořádá, vždy někdo ze strany zastupitelů navštíví.

Přínosem pro žáky je možnost využití obecní knihovny s přístupem na internet.

Významná je také spolupráce se sborem dobrovolných hasičů, jehož členové vedou zájmový kroužek mladých hasičů, a s místní fotbalovým klubem, jehož členové se věnují práci s mladými fotbalisty.

 

 

Mezinárodní spolupráce

 

Žáci 4.a 5. ročníku mají v rámci výuky anglického jazyka možnost dopisování s žáky USA nebo Velké Británie. Adresy žáků zajišťuje vyučující anglického jazyka ve spolupráci s rodilými lektory pobývajícími na Jičínsku.

 

 

 

3.0. Charakteristika ŠVP

 

 

3.1. Zaměření školy

 

Orientujeme se na žáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby. Chceme vytvořit žákům ve škole takové zázemí, které bude rozvíjet jejich tvořivost a současně vybaví každého žáka vším potřebným pro jeho další vzdělávání. Zaměřujeme se na co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení s cílem položit základy klíčovým kompetencím neboli k schopnostem k učení, k řešení problémů, kompetencím komunikativním a  sociálním. Základem školního dění je estetická a dramatická výchova, výchova k ochraně životního prostředí a jazyková výchova. Školní projekty ovlivňují vzájemné působení osobnosti učitele a osobnosti  žáka.

 

 

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie

 

          Výchovnými a vzdělávacími strategiemi utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence našich žáků. Výchovné a vzdělávací strategie prolínají výuku ve škole na úrovni vyučovacího předmětu i výuku mimo školu.

 

Metody a přístupy k žákovi:

 

Dopřát pozitivní prožitek,  především rozvíjet, orientovat se na oblasti, ve kterých je žák úspěšný – kreativita, fantazie, snaha, originalita. Častější využití názoru – náčrty, časové osy, grafy, schémata, přehledy, obrázky. Omezujeme mechanické učení bez širších souvislostí, průběžně ověřujeme správné pochopení zadání, případně dopomáháme první krok, umožňujeme alternativní formy zápisu tzn. zápis učiva je možné nahradit stručnou tištěnou verzí, kratším zápisem, kopií. Poskytujeme okamžitou zpětnou vazbu, využíváme pozitivní motivace, chválíme i za projevenou snahu, máme stanovena jasná pravidla a hranice, režim a řád, udržujeme se žákem častý oční kontakt, často střídáme činnosti, netrestáme za  projevy hyperaktivity, ale naopak umožňujeme pohybové uvolnění a relaxaci. Podněcujeme k tvořivému  myšlení, vedeme žáky k otevřené komunikaci, rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat druhého, dáváme žákům možnost v něčem vyniknout, žáci mají možnost pracovat samostatně i v týmu, vytváříme podmínky, aby žáci měli chuť se aktivně podílet na vlastním vzdělávání.

 

 

 

 

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Motto:

I dítě s postižením má základní lidskou potřebu vstupovat do mezilidských vztahů, nechat se jimi probouzet k plnějšímu životu a těšit se z nich.

Rozumět znamená pomáhat.

 

 

Cíl

Začlenit žáka do přirozeného prostředí školy i do širší společnosti a učit ho využívat  vhodné naučené metody, způsoby učení a pomocné techniky.

 

 

Podmínky

- shoda mezi rodinou a školou k cestě integrace

- možnost konzultace s odborníky  pro další pomoc

- příprava učitele po stránce odborné i organizační

 

3.3.1 Změna terminologie do souladu s platnými právními předpisy, pravidla PLPP a IVP

 

V celém textu se nahrazuje označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním platným termínem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními. Tímto termínem se rozumí žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.

 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů:

 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školního poradenského zařízení.

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně je zpracován individuální vzdělávací plán (IVP).

Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití individuálního vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření.

 

Podpůrná opatření prvního stupně poskytuje škola sama v součinnosti se školním poradenským pracovištěm. Tato podpůrná opatření mají podobu individualizace přístupu k žákovi, zpracování a realizace Plánu pedagogické podpory (PLPP). Východiskem pro jeho nastavení je především pozorování žáka v hodině, rozhovor s ním či jeho zákonným zástupcem, ústní prověřování znalostí a dovedností, písemné zkoušky, analýza procesů, výkonů a výsledků činností s důrazem na kvalitativní rozbor, didaktické testy, portfolio žákovských prací, reflexe rozboru výsledků žákovy práce a hodnocení, analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického přístupu. Podpůrná opatření představují zejména úpravy v organizaci práce se žákem, v metodách výuky, ve způsobech hodnocení žáka a případném poskytnutí pomůcek pro vzdělávání žáka, které nevyžadují další finanční prostředky. Pedagogové postupují na základě pedagogické diagnostiky, případně diagnostiky speciálně-pedagogické. Jedná se tedy o etapu přímé individualizované podpory žáka ve výuce učitelem. Předpokládá se, že prvotní podporu navrhuje a realizuje učitel sám, případně ve spolupráci s pedagogy školy.

Pokud již přímá podpora ve výuce nepostačuje, učitel vstupuje do další etapy, tedy etapy Plánu pedagogické podpory (PLPP). V ní se předpokládá komplexnější přístup k řešení problému, zapojení všech pedagogů podílejících se na vzdělávání žáka. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu. PLPP má písemnou podobu podle přílohy dané vyhlášky. Cílem je stanovení metod práce se žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Je stanoven termín přípravy PLPP, organizace společných schůzek s rodiči a učiteli i žákem samotným. Pokud podpůrná opatření poskytovaná školou nevedou k úpravě vzdělávání žáka a k pozitivním změnám, měla by škola nejpozději do 3 měsíců požádat zákonného zástupce žáka o návštěvu školského poradenského zařízení. PPP nebo SPC na základě žádosti zákonného zástupce, v případech hodných zvláštního zřetele také v zastoupení orgánu veřejné moci, provádí posouzení vzdělávacích potřeb žáka, vystavuje zprávu z vyšetření a předává ji zákonnému zástupci. Pokud se u žáka jedná o speciální vzdělávací potřeby, je toto doporučení ke vzdělávání vystaveno pro školu. Před jeho definitivním vystavením kontaktuje školské poradenské zařízení školu, aby si ověřilo, zda má škola odpovídající pomůcky, případně zda je reálné zajistit asistenta pedagoga a za jak dlouhou dobu. Do zajištění potřebné podpory zajišťuje školské poradenské zařízení intenzivní konzultační a metodické odborné služby. Škola následně připraví navržená podpůrná opatření, snaží se postupovat bez zbytečné prodlevy, nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu doporučení musí být podpůrná opatření realizována a poskytována.

 

Již od prvního stupně podpory je významným faktorem i spolupráce s rodiči žáka.

Role rodičů při poskytování podpůrných opatření:

- podpora žáka v oblasti domácí přípravy na základě konzultace s vyučujícím

- zajištění základních podmínek pro úspěšnou domácí přípravu (přiměřený denní režim, klid na domácí práci, organizace pracovního místa)

- emoční podpora žáka při zvládání nároků školy

- spolupráce při vyhodnocování podpůrných opatření

- nastavení kontrolních mechanismů pro práci s žákem

- posilování motivace žáka

- aktivní spolupráce s pedagogy

 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka. IVP vychází ze ŠVP. Obsahuje mimo jiné údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení dvakrát ročně.

V případě podpůrného opatření pro žáky s LMP (lehké mentální postižení) od třetího stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

 

 

Péče o žáky s vývojovými poruchami učení

Žákům, u nichž je příslušným odborným pracovištěm diagnostikována specifická vývojová porucha učení, zajišťujeme speciální péči pedagogem kvalifikovaným v oblasti SPU.

 

Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním

Ve škole se mohou vzdělávat žáci se zdravotním znevýhodněním či postižením za účasti asistenta pedagoga.

 

Péče o žáky se sociálním znevýhodněním

Škola je připravena na vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných  rodinným prostředím, ústavní nebo ochrannou výchovou, azylanty.

 

Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volíme  takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka, na něž nemá žákova porucha či znevýhodnění negativní vliv. U těchto žáků klademe důraz na ten druh  písemného nebo ústního projevu, ve kterém mají předpoklady podávat lepší výkon. Při klasifikaci vycházíme z jevů, které žák zvládl, zaměřujeme se na pozitivní stránky výkonu, poradíme jak nedostatky překonávat a snažíme se žáka stále motivovat. Hodnocení na vysvědčení má číselnou nebo slovní podobu nebo je kombinováno.

 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Při integraci se řídíme Metodickým pokynem MŠMT k integraci dětí a žáků. Naším úkolem je povzbuzovat a udržovat přiměřenou aktivitu žáka a  nedopustit, aby se žák naučil něčemu špatně.

Vzdělávací obory obsahově upravujeme tak, aby odpovídaly možnostem a schopnostem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a aby  integrace byla v zájmu žáka.

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni formou individuální integrace v běžných třídách školy. Při integraci škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jičíně a v Semilech (PPP), dále se speciálními pedagogickými centry např. v Trutnově (SPC).

Při řešení závažných výchovných problémů spolupracujeme s Odborem sociálních věcí při MěÚ v Jičíně (OSPOD).

Pozitivním přínosem naší péče je, že takovíto žáci nejsou odděleni od ostatních vrstevníků a konkrétní přístupy k žákovi jsou stanoveny v IVP, který má charakter písemné smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím a rodiči dítěte. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou vždy projednávána s rodiči žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován, neboť úkolem nás všech je podpoření dítěte v možnosti být úspěšný.

V případě potřeby může ředitel školy se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga. Škola této možnosti využívá.

Se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka  může pomáhat dítěti při vyučování při sebeobsluze osobní asistent, který není zaměstnancem školy.

 

 

 

3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

 

Snažíme se vyhovět vzdělávacím potřebám našich žáků. Využíváme jejich předností, komunikujeme s rodiči o záměrech a o případných problémech, hledáme společně řešení.

Vytváříme podmínky, aby žák své nadání mohl rozvinout a uplatnit.

 

Způsoby práce s nadanými žáky:

 

- obohacení, rozšíření, vyšší náročnost výuky

- nadaný mladší žák pracuje ve skupině starších

- průvodce a konzultant žáka v určité oblasti zájmu

- pomáháme nadaným žákům najít jim podobné vrstevníky

- místo práce na základní úrovni nebo jejího procvičování poskytujeme žákům možnost 

  zúčastnit se činností stimulujících jejich další rozvoj

- poskytujeme jim určitou volnost ve způsobu, jakým využijí „ ušetřený čas“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Učební plán pro I. stupeň  

 

Vzdělávací

oblast

Vzdělávací

obor

Vyučovací

předmět

ROČNÍK

Celkem

předměty

Z toho

DČD

l.

2.

3.

4.

5.

                            

Jazyk a jazyková

komunikace

                             33

Český jazyk         

a literatura

                              9

Cizí jazyk               

 

                          

Český jazyk        39

 

                            

Anglický jazyk   13

 

7+2

 

 

0+2

 

7+2

 

 

0+2

 

7

 

 

3

 

6+1

 

 

3

 

6+1

 

 

3

 

39

 

 

13

 

6

 

 

4

 

Matematika a její aplikace

                             20

Matematika a její aplikace                

 

 

Matematika

 

4

 

4+1

 

4+1

 

4

 

4+1

 

23

 

   3

 

Informační a komunikační technologie

 

 

Informační a        1   1 komunikační technologie

 

Informatika

 

 

 

 

1

 

   1

 

     2

 

 

Člověk a jeho svět

 

 

 

                             11

Člověk a jeho svět

 

Prvouka                 7

 

Přírodověda          3

 

Vlastivěda             4     

 

    2

 

 

 

            

 

   2

 

 

 

        

 

  2+1

  

 

 

 

 

 

 

1

 

1+1

 

 

 

    2

 

 1+1

 

 

    14

 

  1

  

 

   

  2

 

Umění a kultura 

 

 

                             12

Hudební výchova

 

                   

Výtvarná výchova

 

                               5

Hudební výchova

 

                               7

Výtvarná výchova

 

     1

 

 

       1

 

   1

 

 

   1

 

   1

 

 

    1

 

   1

 

 

     2

 

    1

 

 

      2

 

   

 

     12

      

 

 

Člověk a zdraví   

 

                             10

Tělesná výchova

 

Tělesná výchova

 

     2

 

    2

 

    2

 

    2

 

    2

 

     10

 

 

Člověk a svět práce 

 

                               5

Člověk a svět práce

 

Praktické činnosti

 

       1

 

      

 

    1

 

    1

 

   1

 

    1

 

       5

 

  

Celková povinná  časová dotace

 

 

 

22

23

23

24

26

118

16

Z toho disponibilní   časová dotace

 

 

 

4

 

5

 

 2

 2

 3

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Poznámky k učebnímu plánu

 

Český jazyk a literatura – je doplněn vzdělávacím oborem Dramatická výchova, časová dotace je proto posílena o 7 hodiny z volné disponibilní časové dotace. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na jazykovou výchovu, literární výchovu, komunikační a slohovou výchovu.

 

Cizí jazyk – tento vzdělávací obor zahrnuje předmět Anglický jazyk.

 

Člověk a jeho svět – převážně v rámci tohoto oboru jsou realizována průřezová témata, proto je časová dotace tohoto oboru posílena o 3 hodiny z volné disponibilní časové dotace. Posílení je určeno k realizaci školních projektů.

 

Výtvarná výchova – vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je utvořen tak, že učivo a očekávané výstupy jsou rozpracované do období.

 

Tělesná výchova – v rámci tohoto předmětu probíhá výuka plavání formou kurzu.

 

 

 

 

5.0. Průřezová témata

 

5.1. Osobnostní a sociální výchova

 

 1. Charakteristika průřezového tématu:

 

Výchova a vzdělávání jsou v rámci průřezového tématu zaměřeny na praktické využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet si praktické životní dovednosti s ohledem na jeho individuální potřeby a zvláštnosti, pomáhat mu hledat si vlastní životní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému a k ostatním lidem a světu.

 

 1. Osobnostní a sociální výchova

 

Zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, ale nejužší vztah má k předmětu Jazyk a jazyková komunikace, neboť se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci mezi lidmi.Ve vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět ho lze využít v tématech  směřujících k sebepoznání, psychohygieně, mezilidským vztahům. Vzdělávací oblast Umění a kultura  se týká hlavně smyslového vnímání, utváření estetiky chování,  mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku sebevyjádření a komunikace s okolím. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce přispívá ke zdokonalování  dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu v různých pracovních situacích.  

 

 

 

 

 

 1. Klíčové kompetence,  které se v rámci tohoto plánu naplňují:

 

 

 

1.Kompetence k učení

 1. žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě.
 2. operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
 3. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje závěry

2.Kompetence k řešení problémů

 1. Žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
 2. Vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem
 3. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

3.Kompetence komunikativní

 1. žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně v písemném i ústním projevu.
 2. naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
 3. Využívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem
 4. Získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a soužití s ostatními lidmi

4.Kompetence sociální a personální

 1. žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá  svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o pomoc i ji poskytnout.
 2. přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a čerpá z nich poučení.
 3. řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.

5.Kompetence občanské

 1. žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout  účinnou pomoc
 2. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

6.Kompetence pracovní

 1. žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot.
 2. Své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost.

 

 

 

 

 

5.2. Výchova demokratického občana

 

 1. Charakteristika průřezového tématu:

 

Průřezové téma Výchova demokratického občana  má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. (způsobilost orientovat se v problémech a konfliktech otevřené, demokratické společnosti- s ohledem na věkové zvláštnosti a možnosti žáků). Má pomáhat žákovi konstruktivně řešit problémy při zachování si lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností s uplatňováním  zásad slušné komunikace.

 

 1. Průřezové téma se uplatní  ve vytváření celkového klimatu školy a jednotlivých tříd a skupin.

 

 1. Klíčové kompetence, které se v rámci tohoto plánu naplňují

 

1.Kompetence k učení

 1. žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě.
 2. operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
 3. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje závěry

 

2.Kompetence k řešení problémů

 1. Žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
 2. Vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem
 3. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

3.Kompetence komunikativní

 1. žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně v písemném i ústním projevu.
 2. naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
 3. Využívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem
 4. Získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a soužití s ostatními lidmi

 

4.Kompetence sociální a personální

 1. žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o  pomoc i ji poskytnout.
 2. přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a čerpá z nich poučení.
 3. řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.

 

 

 

 

5.Kompetence občanské

 1. žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
 2. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální
 3. problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 

6. Kompetence pracovní

 1. žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot.
 2. Své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost.

 

 

 

5.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

1)Charakteristika průřezového tématu

 

Tato výchova podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění mezi lidmi, národy,… Podstatou je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností. Jejím úkolem je rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní.

 

2)Průřezové téma se uplatní ve všech vzdělávacích oblastech, neboť prohlubuje poznatky žáků ve většině probíraných předmětech.

 

3) Klíčové kompetence, které se v rámci tohoto plánu naplňují:

 

1.Kompetence k učení

 1. žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich  pochopení je využívá v praktickém životě.
 2. operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
 3. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje závěry

2.Kompetence k řešení problémů

 1. Žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
 2. Vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem
 3. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 

3.Kompetence komunikativní

 1. žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně v písemném i ústním projevu.
 2. naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
 3. Využívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem
 4. Získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a soužití s ostatními lidmi

 

4.Kompetence sociální a personální

 1. žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o pomoc i ji poskytnout.
 2. přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a čerpá z nich poučení.
 3. řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.

 

5.Kompetence občanské

 1. žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se  zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
 2. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální

problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 

6. Kompetence pracovní

 1. žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot.
 2. Své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost. 

 

 

5.4. Multikulturní výchova

 

1)Charakteristika průřezového tématu:

 

Seznamuje žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.Umožňuje poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění různým kulturám.Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti.

 

2)Průřezové téma učí žáky žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat v nich svá práva a respektovat práva druhých. Vzájemný respekt, porozumění a tolerance na základě porozumění by měly být součástí veškeré komunikace ve škole.

 

3) Klíčové kompetence, které se v rámci tohoto plánu naplňují:

 

1.Kompetence k učení

 1. žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě
 2. operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
 3. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje závěry

 

2.Kompetence k řešení problémů

 1. Žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
 2. Vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem
 3. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 

3.Kompetence komunikativní

 1. žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně v písemném i ústním projevu
 2. naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
 3. Využívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem
 4. Získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a soužití s ostatními lidmi

 

4.Kompetence sociální a personální

 1. žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o pomoc i ji poskytnout
 2. přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a čerpá z nich poučení
 3. řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.

 

5.Kompetence občanské

 1. žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
 2. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 

6. Kompetence pracovní

 1. žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot.
 2. Své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost. 

 

 

5.5. Environmentální výchova

 

„Člověk je zodpovědný za to, co k sobě připoutal“

 

1)Charakteristika průřezového tématu:

 Výchova a vzdělávání jsou v rámci průřezového tématu zaměřeny na celé životní prostředí (přírodní i umělé), mají vést dítě k pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí a naučit ho zodpovědnému přístupu k jednání jednotlivce i společnosti a postupnému přechodu k udržitelnému způsobu života.

Environmentální výchova zasahuje do většiny vzdělávacích oblastí.  Má rozvíjet u žáků zájem, cítění, znalosti, postoje a dovednosti ve vztahu k životnímu prostředí a ve vztahu k ostatním obyvatelům planety. (Nejde zde pouze o výuku ekologie jako vědního oboru.)

 

2)Cíl:

Vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí (včetně mezilidských vztahů),  vést k pochopení zdravého životního stylu a vytváření hodnotové orientace žáků v zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace.

 

3)Klíčové kompetence, které se v rámci tohoto plánu naplňují:

 

1.Kompetence k učení

 1. žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich   pochopení je využívá v praktickém životě
 2. operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
 3. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje závěry

2.Kompetence k řešení problémů

 1. Žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
 2. Vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem.
 3. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 3.Kompetence komunikativní

 1. žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně v písemném i ústním projevu
 2. naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje
 3. využívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem
 4. získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a soužití s ostatními lidmi

 4.Kompetence sociální a personální

 1. žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu,  přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o pomoc i ji poskytnout.
 2. Přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat,  respektuje různá hlediska a čerpá z nich poučení.
 3. Řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.

 

 5.Kompetence občanské

 1. žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
 2. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 

 6. Kompetence pracovní

 1. žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot.
 2. Své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost. 

 

 

 

 

 

5.6. Mediální výchova

 

1)Charakteristika průřezového tématu:

 

Seznamuje žáky se základními poznatky a dovednostmi mediální komunikace a práce s médii. Média představují významný zdroj zkušeností,prožitků a poznatků  pro stále větší okruh příjemců, proto je nutné, aby s nimi žáci uměli pracovat, vyhodnocovat je a využívat. Dále se jedná o schopnost analyzovat mediální sdělení, posoudit jejich věrohodnost, orientovat se v jejich obsazích.

 

2)Průřezové téma učí žáky vytvářet si kritický odstup od mediálních sdělení a zároveň na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality. Na 1.stupni se uplatňuje hlavně v návaznosti na téma Jazyk a jazyková komunikace, kdy žáci vnímají  mluvený a psaný projev, pravidla veřejné komunikace, dialogu, argumentace.

 

3) Klíčové kompetence, které se v rámci tohoto plánu naplňují

 

1.Kompetence k učení

 1. žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich  pochopení je využívá v praktickém životě.
 2. operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí
 3. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje, vyvozuje závěry

 

2.Kompetence k řešení problémů

 1. Žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a plánovat řešení.
 2. Vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem.
 3. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 

3.Kompetence komunikativní

 1. žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně v písemném i ústním projevu.
 2. naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, diskutuje, argumentuje.
 3. Využívá informační komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem
 4. Získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a soužití s ostatními lidmi

 

4.Kompetence sociální a personální

 1. žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o  pomoc i ji poskytnout.
 2. přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a čerpá z nich poučení.
 3. řídí své jednání tak, aby dosáhl sebeúcty a uspokojení.

 

 5.Kompetence občanské

 1. žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc
 2. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje v zájmu zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 

 6. Kompetence pracovní

 1. žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot.
 2. Své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost. 

 

 

 

6.0. Vzdělávací oblasti

 

6.1. Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají  k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor.

Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 •  pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a  důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
 • rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
 • rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
 • vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
 • zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
 • samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření
 • získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama
 • individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání.

 

6.1.1. Český jazyk a literatura 1. období 1. stupně ZŠ

 

Vyučovací předmět:  Český jazyk

 

Ročník:          1. ročník          10 hodin týdně

                        2. ročník          10 hodin týdně

                        3. ročník          8   hodin týdně

 

Pozn.: Do vzdělávacího obsahu je v 1., 2. a 3. ročníku integrován vzdělávací obor  Dramatická výchova (celkem 3 hodiny ).

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, hovořit. Získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Prostřednictvím četby poznávají základní literární druhy a učí se formulovat vlastní názory o přečteném díle.

 

Cíl vzdělávací oblasti: Rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku. Postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb a prožitků, k zvládnutí běžných pravidel komunikace, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Vést ke kultivovanému projevu a rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře.

 

Formy realizace:

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě, případně mimo budovu školy (filmová, divadelní představení, besedy). Využívá prvky dramatické výchovy,  problémového vyučování, práce s internetem, výukové programy na PC.  

 

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

Český jazyk a literatura 1. stupeň   1. a 2. období

 

Komunikační a slohová výchova

-čte s porozuměním potichu i nahlas přiměřeně náročné texty

-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

-zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním a kontroluje

 vlastní písemný projev

-reprodukuje  a zapamatuje si obsah přiměřeně složitého sdělení

-vede správně telefonický rozhovor

-rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost

-na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev

-rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

 

Jazyková výchova

-užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných

 jmen, přídavných jmen a sloves

-spojuje věty do souvětí vhodnými spojovacími výrazy

-píše správně i/y po měkkých a obojetných souhláskách , velká

 písmena v typických případech vlastních jmen

-určuje slovní druhy

-rozlišuje spisovné a nespisovné tvary

-vyhledává základní skladebné dvojice

-píše správně i/y ve slovesech

-vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

 

Literární výchova

-vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

-přednáší zpaměti texty přiměřené věku

-vyjadřuje pocity z přečteného textu

-podle svých schopností pracuje tvořivě s textem podle pokynů učitele

-podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma

 

Učivo vyučovacího předmětu Český jazyk 1. stupeň

-čtení jako zdroj informací, technika čtení, čtení s porozuměním

-mluvený projev  jeho techniky

-písemný projev a jeho hygienické návyky, technika psaní, žánry písemného projevu

-zvuková stránka jazyka

-slovní zásoba a tvoření slov

-tvarosloví

-skladba

-pravopis po stránce lexikální, morfologické a syntaktické

-zážitkové čtení a naslouchání

-základní literární pojmy

-tvořivé činnosti s literárním textem

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE

1. ročník

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY

Září

 • Poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám.
 • Hláska a písmeno A a, O o. Přiřazování písmen k obrázkům. Vyhledávání a čtení písmen.
 • Hláska a písmeno E e é, U u ú ů. Vyhledávání a čtení písmen. Skládání písmen podle diktátu.
 • Hláska a písmeno I i í, M m. Čtení, vyhledávání, přiřazování písmen k obrázkům.

 

Uvolňovací cviky:

 

Ucv:

 

Ucv:

Říjen

 • Rozlišujeme hlásky a slabiky.
 • Plynule spojuje slabiky.
 • Plynule spojuje slabiky a slova.
 • Zvládá výslovnost délky hlásek.
 • Slabiky s M m. Hláska a písmeno L l, slabiky s L l. Skládání podle diktátu.
 • Hláska a písmeno S s, P p. Slabiky se S s. Nácvik a čtení slov máma, láme…
 • Slabiky s P p. Hláska a písmeno T t. Nácvik čtení slov: pole, síla…
 • Slabiky s T t. Hláska a písmeno J j. Nácvik čtení slov. Skládání slov.
 • Čtení s porozuměním. Skládání slov. Dokončení ŽIVÉ ABECEDY.

 

Ucv:

 

Ucv:

 

Psaní: písanka č. 1

e  é    i    í

 

Ps: u   ú   ů

 

Ps: m

Listopad

 • Rozlišuje slabiku, slovo, větu.
 • Zvládne sdělit krátkou zprávu.
 • Rozlišuje malé a velké tištěné písmeno.
 • Čtení slov. Skládání slov. SLABIKÁŘ.
 • Procvičování čtení slov. Čtení vět. Skládání slov. Vyhledávání slov ve sloupci.
 • Čtení vět s porozuměním textu. Skládání slov. Tvoření slov ke slabikám.
 • Čtení slov typu: mám-máme, top-topí. Čtení vět s porozuměním textu.

 

Ps: mi

 

Ps: t  l   te    li

 

Ps: a  á   mele  malá,  táta

 

Ps: o  ó   s   só

Prosinec

 • Umí vyjádřit svoji zkušenost.
 • Rozlišuje nadpis, řádek, odstavec. Ví, co je článek.
 • Správně čte slabiky, uvědoměle čte snadná slova.
 • Poznává pohádkové postavy, umí hodnotit vlastnosti postav.
 • Hláska a písmeno N n. Čtení vět s porozuměním textu. Procvičování slov jím – jíme.
 • Hláska a písmeno D d. Čtení slov typu: dopis, dudá…    Čtení vět s porozuměním textu.
 • Hláska a písmeno K k. Čtení slov typu daleko, pojede. Čtení textu s porozuměním

 

Ps: p    j    n

 

Ps:  O   Ota

 

Ps:   A   Alan

 

Dokončení písanky č. 1

Leden

 • Umí vyjádřit své pocity z četby.
 • Rozumí pojmům v říkadlech, hádankách, básničkách.
 • Zvládne recitovat Krátký básnický text.

 

 • Hláska a písmeno R r, V v. Slova s R r, V v. Čtení vět. Skládání vět.
 • Hláska a písmeno Z z. Čtení slov se Z. Čtení textu s porozuměním. Skládání vět, slov.
 • Hláska a písmeno H h. Čtení textu s porozuměním. Skládání vět. Doplňování slov . textu. Pracujeme

 

Multikulturní výchova

Ps:   n   Nela

 

Ps: J   Jana  Psaní  věty       Diktát slabik.

 

Ps:  d   dám k ko    r  orel  Opis. Přepis.              

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE

1. ročník

UČIVO

PRŮŘEZ. TÉMATA

POZNÁMKY

 

 

Únor

 • Plynule čte jednoduchý text s porozuměním.
 • Uvědomuje si pravidla slušného chování: prosba, poděkování, omluva, blahopřání.

 

 • Pamatuje si některá rozpočítávala a říkanky.
 • Hláska a písmeno Š š. Čtení slov typu škola, zvala, mluví…. Čtení textu s porozuměním.
 • Hláska a písmeno C c. Čtení slov typu: práce, vrata…. Doplňování slov do textu, skládání vět.
 • Hláska a písmeno Č č. Čtení textu s porozuměním. Skládání vět. Práce s říkadlem.

Osobnostní výchova

Ps: R   Ruda    v voda            V Véna

Ps: Psaní vět.   z     záda          Z     Zuza

Ps:  au   ou    h  hůl    H           Hana             Diktát slov

 

 

Březen

 • Kultivovaně používá mateřský jazyk.
 • Všímá si ilustrací literárních děl pro děti.
 • Hláska a písmeno B b. Čtení slov, předložkové výrazy. Poslech textu.
 • Hláska a písmeno Ž ž. Čtení textu s porozuměním. Čtení slov typu: strom, stroj….
 • Hláska a písmeno Ř ř. Čtení slov typu strom, střecha, škvor……                  Pracujeme s pohádkou.

Environmentální výchova

Ps:  I   Iva       K     Karel

Ps:  S s, Š š    Opis.             Přepis.

Ps:  P   Pepa    U    Újezd       T     Tomáš

Dokončení písanky č. 2

 

 

Duben

 • Pozorně vnímá literární text.
 • Je schopný vyjadřovat své myšlenky.
 • Zná některé dětské časopisy.
 • Orientuje se v textu Slabikáře.

 

 • Hláska a písmeno G g, F f. Čtení a skládání slov, doplňování slov. Práce s dětským časopisem.
 • Hláska a písmeno CH ch. Čtení textu s porozuměním. Skládání rozstříhaného textu. Pracujeme s básněmi.
 • Slabiky dě, tě, ně.             Slabiky di, ti, ni.               Slabiky bě pě, vě, mě. Čtení textu s porozuměním.
 • Hlásky ď, ť, ň. Procvičování čtení slov typu: krtek, strom…

 

Ps: L   Lída    c    copy        C   Cilka

 

Ps: č  Č   D   E

 

Ps: b              Diktát vět.

 

Ps: B   Brodek  ž    Ž

 

 

Květen

 • Přiměřeně svému věku zvládá hlasité a tiché čtení.
 • Používá tečku, čárku, otazník, vykřičník.
 • Rozloučení se Slabikářem.     S l a v n o s t i    S l a b i k á ř e.
 • Úvod do učebnice Moje první čítanka.
 • Jak to bylo s Bonifácem. Tatínek. Obrázek od maminky.

Výchova demokratického občana

Ps: ř Ř g G     guma         Gábina

Ps:

Ps: f    fíky     F    Fanda

 

 

Červen

 • Odpovídajícím možnostem žáka 1. ročníku se spisovně vyjadřuje z hlediska slovní zásoby a gramatické správnosti.
 • Přiměřeně svému věku čte s porozuměním a srozumitelně mluví.
 • Plynule čte jednoduchý text s porozuměním.
 • Jak začal pes kamarádit s člověkem. Kolik má Tom kamarádů.
 • Jak šli bratři pro kládu.
 • Dramatizace pohádky.

 

Ch    CH        ď    ť     ň             Ď    Ť    Ň

Opis.          Přepis.        Diktát.

Dokončení písanky č. 3

 

TERMÍN

KOMPETENCE

2. ročník

UČIVO

2. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 

Září

 • Tvoří věty ze slov, sestavuje slova ve věty
 • Třídí slova na opačná, nadřazená a podřazená
 • Určuje pořádek slov ve větě
 • Vyjadřování ústní – krátké souvislé projevy

 

 

 

 • Opakování: slovo, slabika, věta – vzpomínky z prázdnin
 • Opakování: slovo slabika, věta, velká psací písmena
 • Opakování: věta, slovo a slabika
 • Velká psací písmena a počet slov ve větě.
 • Věta – začátek a konec věty, určování počtu slov ve větě.
 • Sloh - Jak se zdravíme v rodině.

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

 

 

 

 

 

 

- lidská setkání, vztahy mezi lidmi, odlišnost, podobnost

 

Říjen

 • Ovládá, dle svých schopností, základní formy společenského styku.
 • Spojuje a odděluje věty ve správném sledu.

 

 

 

Odlišuje a zdůvodňuje druhy vět, píše věty s náležitým znaménky.

 • Věta – začátek a konec věty, pořadí vět.
 • Co víme o větě. Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
 • Psaní vět dle poslechu.

Opakování učiva o větě – věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a znaménka za větami.

 

 

 

Listopad

 

 • Vyjadřuje se v krátkém a souvislém

projevu  

- rozlišuje slovo, slabika, hláska , písmeno

- dělí , podle svých schopností, slova na konci řádku dle slabik.

 

 • Pořádek vět :  opakování – druhy vět
 • Sloh: Listopad – tvoření  vět,  vypravování.
 • Pořadí vět. Věty se skládají ze slov. Slova se skládají ze  slabik.
 • Dělení slov na konci řádku.
 • Dělení slov na slabiky.

 

Člověk a příroda

 

-rozvíjení emociálních vztahů k přírodě

 

Prosinec

 • Používá správné oslovení  v rozhovoru.

 

 • Rozlišuje samohlásky dlouhé, krátké.

 

 • Rozlišuje výslovnost a psaní  dlouhých a krátkých samohlásek, dvojhlásek.

 

 • Sloh: Strašpytel
 • Hlásky – samohlásky – krátké, dlouhé, dvojhlásky.
 • Hlásky – samohlásky – psaní a čtení krátkých a dlouhých samohlásek a-á, e-é, i-í, ….
 • Samohlásky krátké a dlouhé, psaní  u-ú-ů, dvojhlásky.

 

Člověk a zdraví

-reflektuje na fyzickou stránku člověka, sociální vztahy, komunikaci a rozhodování ve vypjatých situacích

 

Leden

 • Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v ústním projevu.
 • Rozlišuje výslovnost a psaní dlouhých a krátkých samohlásek.

 

 • Rozlišuje psaní  y-ý po tvrdých souhláskách.

 

 • Sloh: Malá popleta – vztahy v rodině – příbuzenské
 • Samohlásky dlouhé a krátké.
 • Souhlásky – tvrdé – doplňování neúplných slov
 • Samohlásky krátké a dlouhé.
 • Souhlásky tvrdé – doplňování do neúplných slov, psaní na základě poslechu.
 • Tvrdé souhlásky  - souhrnná cvičení.

Člověk a společnost

- člověk ve společnosti

Osobnostní a sociální výchova.

 

Únor

 

 • Rozlišuje psaní i-í po měkkých

      souhláskách.

      Rozlišuje psaní i-í a y-ý po tvrdých a        

      měkkých  souhláskách.

 

 • Měkké souhlásky  - ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
 • Souhlásky měkké – doplňování do neúplných slov.
 • Souhlásky tvrdé a měkké – doplňování do neúplných  slov.
 • Procvičování měkkých  a tvrdých  souhlásek – souhrnná cvičení.
 • Sloh: Kouzelná slova   
 • Psaní vět dle poslechu .                       

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět

 

Osobnostní a sociální výchova přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.

 

Březen

     Rozlišuje  psaní i-í, po měkkých  souhláskách.           

    

     Snaží se rozlišovat a správně doplňovat i-í, y-ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

 

Cvičí se ve vypravování dle obrázkové osnovy.

 • Slova s měkkými slabikami ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni.
 • Doplňovací cvičení.
 • Psaní vět na základě poslechu.
 • Tvrdé a měkké souhlásky – opakování a procvičování.
 • Obojetné souhlásky.
 • Sloh: Čtyři roční období
 • Podstatná jména.

 

 

 

 

Člověk a příroda

 

 

Duben

 • Odůvodňuje a píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.
 • Snaží se vyhledávat podstatná jména v textu.
 • Rozlišuje obecná a vlastní jména.

 

 • Procvičuje pravopis vlastních jmen.

 

 • Ovládá základní pravidla slušného chování

 

 • Vyhledává  v textu podstatná jména a slovesa.

 

 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek.
 •  Podstatná jména.
 • Vlastní jména osob, zvířat, věcí.
 • Vlastní jména osob, zvířat, věcí a  názvy měst, obcí, řek.
 • Shrnutí učiva o vlastních jménech.

 

 

 • Sloh: Tomáš se umí omluvit
 • Slovesa – co dělají osoby, zvířata a věci
 • Opakování  - podstatná jména a slovesa.

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

 

 

- umožňuje získání základních sociálních dovedností pro řešení konfliktních situací – morální rozvoj

 

 

Květen

 

 • Odůvodňuje a správně píše ě.
 • Cvičí se ve vyhledávání a rozlišování v textu.
 • Odůvodňuje a správně píše ě.

 

 • Cvičí se ve schopnosti popisovat věci, zvířata a lidi.

 

 • Poznává a vyhledává slovní duhy v textu.

 

 • Píše – ě – ve skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 

 • Odůvodňuje a doplňuje párové souhlásky

 

 • Osvojuje si základní formy společenského styku.

 

 

 • Slabiky dě, tě, ně.
 • Opakování podstatných jmen a sloves.
 • Slabiky bě, pě, vě, mě.
 • Psaní vět na základě poslechu.
 • Sloh: Hrníček – popis

 

 • Druhy slov – vyhledávání v textu.

 

 • Opakování slabik dě,tě,ně, bě, pě, vě, mě.

 

 

 • Párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť, h-ch
 • Procvičování  slovních druhů (podstatná jména, slovesa, předložky)
 • Sloh: U lékaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslovení,pozdrav, poděkování.

 

Červen

 • Seznamuje se s pravidly spodoby.
 • Odůvodňuje a píše párové souhlásky.
 • Umí si zdůvodnit  párové souhlásky.
 • Snaží se rozlišovat slovní druhy v textu (podstatná jména, slovesa, předložky).
 • Rozlišuje psaní i-í, y-ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • Rozlišuje: hlásku, slabiku, slovo, větu, druhy vět.
 • Párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť, h-ch, v-f, s-z, š-ž.
 • Párové souhlásky – procvičování
 • Slovní druhy
 • Sloh: Ptáčata – nahrazování slov
 • Opakování učiva: slovní druhy, věta, slovo, slabika, hláska, rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek.

 

 

                     

 

TERMÍN

KOMPETENCE

2. ročník - psaní

UČIVO

2. ročník - psaní

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 

POZN.

 

Září

 • osvojuje si psaní v přirozené velikosti, liniatuře a dodržování sklonu písma
 • l,h,k,b,e
 • s – sup, r – rak, j – ježek, t – tele, p – páv, i, u
 • v – vřes, m – mák, y, o, n – narcis, z – zvonek
 • d, g, c, ch, f, tvoření slov, která začínají těmito písmeny

Osobnostní a sociální výchova

 

 

Říjen

 • osvojuje si psaní číslic v přirozené velikosti
 • snaží se správně spojovat písmena, slabiky a zachovávat rozestup písmen
 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, vlk, krk, srst, prst
 • O – Olga, C –Cyril, G – Gábina, R – Robert, A – Alena, B – Božena
 • K – Kolín, N –Náchod, Ú – Úvaly, J – Jihlava, M - Mělník

Environmentální výchova

 

 

Listopad

 • osvojuje si psaní velkých tiskacích písmen pro výuku geometrie
 • Š – Škoda, F- Ford,  jména spolužáků
 • jména dětí: Jano ! Jana, Hela, Helo!
 • psaní tiskacích písmen
 • rozluštění křížovky, tiskací písmo
 •  l,e,h

Výchova demokratického občana

 

 

Prosinec

 • snaží se psát v přirozené velikost, správně spojovat písmena a slabiky

 

 

 

 • k, b, běh, kopaná, různé druhy sportu
 • i, u, p, psaní slov k obrázku ( školní potřeby)
 • vánoční psaní

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

Leden

 • osvojuje si psaní ve větách a diakritická znaménka

 

 

 

 • t, tetřev, tučňák
 • psaní vět o zvířátkách
 • j,t,i,p – tvoření vět k obrázkům
 • opis a přepis vět
 • opis básně, vyhledávání nepovedených písmen

Environmentální výchova

 

 

Únor

 • snaží se správně užívat velká písmena ve slovech i větách

 

 

 

 • y, Y, Yveta, w, W, Waldemar, q, Q, Quido
 • x, X, Xaverov, psaní datumu
 • n, m, z, zima, Z, Žerýk
 • přepis vět

Mediální výchova

 

 

Březen

 

Snaží se doplňovat slova do neúplných vět a správně chronologicky řadit věty.

 • N, M, psaní a přepis vět
 • o, O, a, A, auto, Alena
 • doplňování vět a řazení vět
 • g, gazela, c, C, č, Č, cvičí, psaní vět

Environmentální výchova

 

 

Duben

 • dodržuje  podle svých schopností požadavky na čitelnost, úhlednost, celkovou úpravu písemného  projevu

 

 • ch, Ch, chrpa, Chrudim
 • P, R, psaní odpovědí
 • tvoření a psaní vět
 • B, Bolek  Bříza, tvoření otázek a odpovědí

 

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

 

 

Květen

 • snaží se správně spojovat písmena, dodržovat přirozenou výšku písma,správně doplňovat velká písmena ve slovech i větách, správně užívat diakritická znaménka, snaží se o bezchybný opis

 

 

 

 • opis hádanky, I – Iva, Ivane!
 • K – Kdo? Kde? Psaní vět.
 • J – Jeníček, U – Ú, přání maminkám
 • T – Tomáš, F- Felix, D- Dana, přepis vět
 • L – Láďa, psaní vět

 

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Environmentální výchova

 

 

Červen

 • snaží se správně spojovat písmena, dodržovat přirozenou výšku písma,správně doplňovat velká písmena ve slovech i větách, správně užívat diakritická znaménka, snaží se o bezchybný opis

osvojuje si úpravy písemností

 • Y, W, f, film, slovní kopaná
 • E, Eva, G, Gábina, psaní vzkazu
 • psaní dopisu
 • dopis kamarádovi, pohled z výletu
 • Co budeš dělat o prázdninách?

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Mediální výchova

 

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE

2. ročník - literatura

UČIVO

2. ročník - literatura

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 

POZN.

 

 

 

 

Žák se snaží plynule s přirozenou intonací číst

Podle svých schopností čte s porozuměním..

Orientuje se v textu čítanky a jiném textu pro děti.

 • Učíme se číst
 •  
 • plynulé čtení jednoduchých vět
 • užívání správného slovního přízvuku
 • uplatnění přirozené intonace
 • hlasité a tiché čtení s porozuměním

 

Osobnostní  a sociální výchova

 

 

 

 • volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text
 • výtvarně zpracovává přečtený text
 • přiměřeně svému věku přednáší zpaměti literární texty
 • snaží se dramaticky vyjádřit přečtený text
 • Práce s literárním textem
 • poslech četby poezie a prózy
 • spojování obsahu textu s ilustrací
 • vyprávění pohádek a povídek o dětech
 • přednes básní
 • řešení hádanek a slovních hříček
 • dramatizace pohádky nebo povídky

 

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Multikulturní výchova

Mediální výchova

 

 

 

 • snaží se vyjádřit své pocity z přečteného textu a předat své znalosti a zkušenosti spolužákům
 • Povídáme si nad literárním textem, nad knihou
 • co rádi čteme, orientujeme se v pohádkách
 • seznamujeme se s knihami o přírodě a věcech
 • doporučujeme knihu spolužákovi

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Mediální výchova

 

 

 

 • osvojuje si a snaží se rozlišovat vyjadřování v próze a ve verších, odlišovat pohádku  od ostatních vyprávění
 • přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu  vybraný text
 • umí se chovat při návštěvě kulturního zařízení
 • výtvarně zpracovává přečtený text

 

 • Seznamujeme se se základy literatury
 • poezie: báseň, verš, rým, přízvuk, přednes
 • próza: vyprávění,vypravěč, příběh, děj
 • divadlo: jeviště, herec, divák, maňásky, loutky
 • výtvarný doprovod

 

 

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Multikulturní výchova

Mediální výchova

 

 

 

 

 

6.1.2. Český jazyk a literatura 2. období  1.stupně ZŠ

Formy realizace:

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě, případně mimo budovu školy (filmová, divadelní představení, besedy). Využívá prvky dramatické výchovy,  problémového vyučování, práce s internetem, výukové programy na PC.  

 

 

 Český jazyk 3. - 5. ročník - Komunikační a slohová výchova

 

Kompetence

Učivo    

  Průřezová témata

Doporučené hry,metody

Žák

- plynule s porozuměním  textu čte přiměřeně  náročné texty

Praktické čtení ( technika pozorného čtení)

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

Vyhledávání v textu, detektivky

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, zaznamenává

Věcné čtení (čtení jako zdroj informací

klíčová slova)

 

Osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana,

výchova k myšlení v globálních souvislostech,multikulturní výchova,

 environmentální výchova,mediální výchova

Výpisky z odborného textu, skupinová práce – hledání- hledání klíčových slov, čtením ke kritickému myšlení,

užívání encyklopedií, internetu

- naslouchá druhému

-posuzuje úplnost a neúplnost sdělení

- rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě

Naslouchání – a) praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)

              b) věcné naslouchání

(pozorné, soustředěné,aktivní- zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)

Osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana,

výchova k myšlení v globálních souvislostech,

Postřehy dohodnutých slov, znaků v slyšeném textu (cesta domů), vyprávění v kruhu, mluvící hůlka, oční kontakt –nemluví dva!

- reprodukuje správně obsah přiměřeného sdělení,pamatuje si podstatná fakta

Vypráví obsah přiměřeně voleného článku, vyhledává a zdůrazňuje  podstatná fakta

Osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana,

výchova k myšlení v globálních souvislostech,multikulturní výchova, environmentální v.

Aktualita, krátký referát, zkoušení, beseda, diskuse

-vede správně dialog, telefonní rozhovor, nechá vzkaz

-volí náležitou intonaci, přízvuk, tempo, pauzy

-rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost – vhodně využívá

 

Základy techniky mluveného projevu – vyjádření závislé na  komunikační situaci

( komunikační žánry: pozdrav, oslovení,prosba,omluva, zpráva, oznámení,

vypravování)

dialog -základní  komunikační pravidla

( oslovení,střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky)

Osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana,

Dramatizace, diskuse, skupinová práce

- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

 1. hygienické návyky ( správné držení psacího náčiní, sezení …)
 2. technika psaní ( úhledný, čitelný, přehledný projev, celková úprava textu)
 3. žánry:adresa, blahopřání, inzerát,dopis, popis, tiskoviny, vypravování (osnova)

Osobnostní a sociální výchova

Psaní, slohové práce, školní sešity

 

 

Český jazyk 3. ročník - Jazyková výchova

Kompetence (viz výše)

Učivo    

  Průřezová témata

Doporučené hry,metody

Význam slov

Slovní zásoba, tvoření slov- slova, pojmy,- význam slov –( jednovýznamová, mnohovýznamová, antonyma, homonyma, synonyma), stavba slova ( kořen, část předponová, příponová, příbuzná slova

Osobnostní a sociální výchova

 

Kostky ( kořeny slov, předpony,

 přípony), leporela,

Pravopis

Tvrdé, měkké slabiky

Znělé a neznělé souhlásky ve slovech

Psaní u,ů,ú

Vyjmenovaná slova

Příbuzná slova

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Puzzle, pexesa, kvarteta,

domečky – příbuzní

Tvarosloví

Správné tvary slov, pádové otázky

Slovní druhy – poznat

U podstatných jmen určit rod, číslo

U sloves osobu, číslo, čas

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Čtení- hledání, rozlišovací tabulky

Skladba

Věta jednoduchá, souvětí, užití vhodných spojovacích výrazů

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Skládanky, větné vzorce, vlak

Zvuková stránka jazyka

Sluchové rozlišení hlásek, správná výslovnost, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana ( naslouchání)

Poslech profesionálně čtených textů,

 ťukání, pískání, grafický záznam

 

 

 

 

Český jazyk 4. ročník - Jazyková výchova

 

Kompetence (viz výše)

Učivo    

  Průřezová témata

Doporučené hry,metody

Význam slov

Slovní zásoba, tvoření slov- slova, pojmy,- význam slov –( jednovýznamová, mnohovýznamová, antonyma, homonyma, synonyma), stavba slova ( kořen, část předponová, příponová,koncovka, příbuzná slova)

Osobnostní a sociální výchova

 

Kostky ( kořeny slov, předpony, přípony), leporela,

Pravopis

Vyjmenovaná slova

Příbuzná slov

Koncovky podstatných jmen

Shoda podmětu s přísudkem

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Puzzle, pexesa, kvarteta, domečky – příbuzní

Tvarosloví

Správné tvary slov

Slovní druhy – poznat

U podstatných jmen určit rod, číslo,pád, vzor

U sloves osobu, číslo, čas

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Čtení- hledání, rozlišovací tabulky

Skladba

Věta jednoduchá, souvětí, užití vhodných spojovacích výrazů

Základní skladební dvojice

 

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Skládanky, větné vzorce, vlak

Zvuková stránka jazyka

Sluchové rozlišení hlásek, správná výslovnost, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana ( naslouchání)

Poslech profesionálně čtených textů, ťukání, pískání, grafický záznam

 

 

 

 

Český jazyk 5. ročník - Jazyková výchova

 

Kompetence (viz výše)

Učivo    

  Průřezová témata

Doporučené hry,metody

Význam slov

Slovní zásoba, tvoření slov- slova, pojmy,- význam slov –( jednovýznamová, mnohovýznamová, antonyma, homonyma, synonyma), stavba slova ( kořen, část předponová, příponová, koncovka)

Osobnostní a sociální výchova

 

Kostky ( kořeny slov, předpony, přípony), leporela,

Pravopis

Koncovky podstatných jmen

Shoda podmětu s přísudkem

Koncovky přídavných jmen

Pravopis zájmen,číslovek

Přímá řeč

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Puzzle, pexesa, kvarteta, domečky – příbuzní

Tvarosloví

Správné tvary slov, skloňování, časování

Slovní druhy – poznat

U podstatných jmen určit rod, číslo,pád, vzor

U sloves osobu, číslo, čas, způsob

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Čtení- hledání, rozlišovací tabulky

Skladba

Věta jednoduchá, souvětí, užití vhodných spojovacích výrazů

Základní skladební dvojice,

( podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený)

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Skládanky, větné vzorce, vlak

Zvuková stránka jazyka

Sluchové rozlišení hlásek, správná výslovnost, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana ( naslouchání)

Poslech profesionálně čtených textů, ťukání, pískání, grafický záznam

 

 

Český jazyk 3.-5. ročník - Literární výchova

 

Kompetence (viz výše)

Učivo    

  Průřezová témata

Doporučené hry, metody

Žák

-čte a přednáší ve vhodném frázování,tempu a intonaci

Plynulé čtení s přirozenou intonací, tempem, přízvukem, výběr a přednes uměleckých textů s důrazem na přesvědčivé a upřímné sdělení posluchači ( práce s pauzami, hlasem, dýcháním, tempem,..)

Osobnostní a sociální výchova

Přehlídka recitátorů, přehlídka dětského divadla, tiché i hlasité čtení s porozuměním obsahu

-rozlišuje základní literární pojmy

Próza,verše, drama

Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,pohádka, bajka,povídka,spisovatel,básník,herec,kniha,čtenář, knihovna,režisér,verš,rým,ilustrace, ilustrátor, přirovnání,přísloví

Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova,

Mediální výchova

Hledání, porovnávání, pantomima, dramatizace, návštěva divadel, knihoven, besedy se spisovateli, výstavy, luštěnky, křížovky

-ústně i písemně vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Vyprávění o vlastní přečtené knize, (výběr knihy) písemný zápis v sešitě  (přiměřený rozsah)

 Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova,

 

Deník čtenáře, prodavač knih –nabízí to nejlepší

-tvořivé činnosti s literárním textem ( volně reprodukuje text, podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma)

Vyprávění přečteného textu – stručný obsah ( na základě výběru podstatných informací a faktů), dramatizace textu, vlastní literární pokusy

Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana,

 

Tvoření dialogů, divadelní představení, výrazný přednes, vlastní vypracování, doplnění, úprava textu  (modernizace, změny postoje mluvčího,…)

Rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů

Poslech a čtení různých literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, rozlišování literárně hodnotných textů

Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova,

Mediální výchova

Poslech CD, video, čtení učitele, dobří čtenáři, porovnávání stejných knih od různých vydavatelství

 

 

 

6.1.3. Cizí jazyk – Anglický jazyk

 

Vzdělávací oblast:       Jazyk a jazyková komunikace

 

Vzdělávací obor:         Cizí jazyk                                  

 

Vyučovací předmět:    Anglický jazyk

 

 

Motto:

Bez znalostí  gramatiky je komunikace obtížná, ale bez znalostí slovíček je nemožná.

 

 

Ročník:                                 1. ročník           2 hodiny týdně

                                               2. ročník           2 hodiny týdně

                                               3. ročník           3 hodiny týdně

                                               4. ročník           3 hodiny týdně

                                               5. ročník           3 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu:  Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni  dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i výuka gramatiky. Žáci   musí rovněž porozumět čtenému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni.

 

Cíl vzdělávací oblasti: Poskytnout základní řečové a poslechové jazykové dovednosti a tím přispět ke snižování jazykové bariéry. Nabízet aktivity, které umožní používat jazyk v reálném kontextu (rozhovory, scénky, hry). Zaměřit se na rozvoj slovní zásoby probíraného tématu formou původních písniček, rytmických říkanek a komiksových příběhů. Poznat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí. Vést k uvědomění, že znalost cizího jazyka je nezbytnost při celoživotním vzdělávání. Rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku. Vést k samostatnému získávání informací z různých zdrojů. Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Rozvíjet komunikativní schopnosti žáků prostřednictvím reálných situací, které obsahově vycházejí z dětského světa. Naučit žáky jednoduché obraty obsahující základní gramatické vazby vycházející ze schopností a věku žáků. Stimulovat v žácích zájem o anglický jazyk a motivovat je k učení.

 

Formy realizace:

Výuka probíhá ve třídě. Podle počtu žáků  v ročníku dochází ke spojování žáků z různých ročníků nebo se výuka dělí na skupiny podle ročníků. Do výuky jsou začleňovány krátkodobé projekty.

 

Očekávané výstupy – 1. období

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

žák

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

Poznámka: V 1. ročníku není na žácích vyžadován písemný projev. Důraz je kladen především na mluvenou podobu jazyka. V návaznosti na český jazyk, čtení a psaní lze v některých hodinách u těchto předmětů integrovat prvky z výuky cizího jazyka. Není třeba rozlišovat foném a grafém.

Očekávané výstupy – 2. období

POSLECH S POROZUMĚNÍM

žák

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

 

MLUVENÍ

žák

- je schopen se aktivně zapojit do jednoduchých tematických rozhovorů a vytvářet je

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

žák

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Produktivní řečové dovednosti                                                                             žák

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

 

PSANÍ

žák

- s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života

- vyplní osobní údaje formuláře

Učivo vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1. stupeň

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat

v komunikačních situacích, práce se slovníkem 

 

-tematické okruhy- domov, rodina, škola, volný čas, , povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda,  počasí

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Projekty

Třídní projekty jsou aktivity, které vycházejí z probírané látky nebo reagují na aktuální dění a ve kterých žáci sami tvoří originální práci na dané téma. Práce žáků se skládá z psaného textu doprovázeného obrazovým materiálem- obrázky, kresby, fotografie. Projektové práce žáků jsou vystaveny ve třídě. Každý žák má také desky, ve kterých ukládá do eurofólií tzv. Projects, tj. drobné projekty na procvičení a upevnění učiva.

 

Názvy některých projektů:

My calendar – vytvoření kalendáře - měsíce, roční období, dny v týdnu

My classroom – vytvoření popisek k jednotlivým předmětům.

My schoolbag-obrázek vlastní školní tašky a kolem ní dokreslení a popsání všech věcí, které se ve školní tašce nacházejí.

My family- fotografie rodiny s krátkými popisy.

Our house- vytvoření plánku vlastního bytu s jednoduchými popisy jednotlivých místností.

My friends- fotografie kamarádů s jejich popisem.

Stars gallery -fotografie nebo výstřižky z časopisů slavných lidí s jejich popisem a vytvoření „galerie slavných“.

My pet- prezentace a popis domácího mazlíčka.

My favourite things – oblíbené věci doprovázené příslušnými obrázky a popisem.

Menu – obrázky a popis jídelního lístku.

 

Používané metody při vyučování

-Na začátku hodiny k motivaci žáků využíváme mezipředmětové vztahy, tematické obrázky, rozhovor se žáky, úryvek z knihy nebo časopisu, písničku, básničku, případně si zahrajeme nějakou  „aktivitu na zahřátí“.

-Často používáme párovou nebo skupinovou práci. Tyto činnosti umožňují dětem se co

 nejvíce aktivně zapojit a tím  používat jazyk.

-Zařazování písniček umožňuje další procvičování slovní zásoby a gramatiky. Využíváme

 původních nahrávek v plné verzi a ještě v karaoke. Rytmické říkanky jsou dobrým

 materiálem pro nácvik výslovnosti, rytmu řeči a intonace.

-Mezi základní dovednosti cizího jazyka řadíme práci s poslechem. Tato dovednost je spojena s nácvikem správné výslovnosti. Při poslechu jsou žákům zadávány úkoly. Kontrolu splněného úkolu provádíme opakovaným poslechem. Jako poslechová cvičení zařazujeme komiksové příběhy, které přispívají k motivaci žáků.

 

 

Průřezová témata:

Environmentální výchova, Multikulturní výchova,  Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech    

 

TERMÍN

Výstupy

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

POZN.

 

 

1.ročník

1.ročník

TÉMATA

 

 

Září

Pozdravy

Audio-orální kurz

 

Audio a video

 

 

Pokyny

Nácvik výslovnosti

 

technika

 

 

Představení se

Sloveso být ve vazbě

 

Karty

 

 

Anglická jména dí-

I am (Anna….).

 

Kopírovatelný

 

 

vek a chlapců

 

 

materiál

 

 

Sloveso být

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen

Diferenciace rozdíl-

Barvy

 

Hmotné před-

 

 

ných hlásek

Číslovky 1-3

 

měty jako ná-

 

 

Zákl.slovní zásoba

Halloween

 

zorné pomůcky

 

 

podst.jmen

Audio-orální kurz

 

 

 

 

Pozná zákl.barvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

Běžné potraviny a

Sl.zásoba snídaně, oběd,

 

Rodinné album

 

 

nápoje

večeře

 

Leporelo-menu

 

 

Zdravá strava

Názvy členů rodiny

 

 

 

 

Rodina

Audio-orální kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

Tradice Vánoc v an-

Sl.zásoba Vánoce

 

Dopis Ježíškovi

 

 

gl.mluvících zemích

Koledy

 

 

 

 

Hračky

Najdi rozdíly

 

 

 

 

 

Audio-orální kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

Hlasy zvířat

Farma

 

Výlet do do-

 

 

Zvířata

Zoo

 

mácí ZOO

 

 

Zdvořilostní fráze

1.rozhovory s kamarádem

 

 

 

 

 

Audio-orální kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor

Lidské tělo

Píseň o těle

 

Obludárium

 

 

Číslovky

Pohybové hry

 

 

 

 

Sloveso být

Číslovky 4-7

 

 

 

 

 

Hra na příšerky

 

 

 

 

 

Sloveso být ve vazbě

 

 

 

 

 

I am (six, seven).

 

 

 

 

 

Audio-orální kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen

Slovesa

Sloveso mít ve vazbě

 

Prezentace

 

 

Doplňování vět

I have got a…..

 

sebe sama

 

 

vhodným slovem z

Audio-orální kurz

 

 

 

 

nabídky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

Třída a škola

Povely užívané učitelem v

 

Co mám ve své

 

 

 

rámci třídy X povely užívané

 

tašce?

 

 

 

ve třídě dětmi X povely užíva-

 

Hra BINGO

 

 

 

né každodenně doma

 

 

 

 

 

Obsah školní aktovky

 

 

 

 

 

Audio-orální kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen

Co už umím

Sloveso can ve vazbě

 

Rozdíly mezi

 

 

Sloveso moci, umět

I can (write, read…).

 

zvířaty a lidmi

 

 

1. zápor

I cannot (fly, drive).

 

Co kdo umí ne-

 

 

 

Audio-orální kurz

 

bo neumí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

Opakování

Opakování

 

Výlet do Anglie

 

 

Shrnutí

Shrnutí

 

s CK ZŠ Slatiny

 

 

 

 

 

Prezentace do-

 

 

 

 

 

vedností a

 

 

 

 

 

schopností v

 

 

 

 

 

angličtině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN

Výstupy 2.ročník

UČIVO

2. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 Září

Rozumí jednoduchým

pozdravům, pokynům

 

Zná několik anglických jmen dívek a

chlapců.

 

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje mluvenou podobu číslovek.

 

Rozumí jednoduché  otázce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamatuje si jednoduchou říkanku a

písničku.

 

§1.týden  POZDRAVY

Pozdravy Good morning, goodbye

Jména      Sue, Jack Říkanka   Good morning

Píseň        Good Morning č.6

Hallo Song č.1 Goodbye Song č.2

 

 

 

 • 2.týden   ČÍSLOVKY

Otázka       What´s  your  name?

Číslovky     1 – 5

Slovíčka     book, bag, desk, pen,

pencil Píseň  Hello, Hello

What´s Your Name č. 7,8 The Hello Song  č. 4

Rozlišovací cvičení  i – i:

 

 

 • 3.týden   ČÍSLOVKY Otázka     What´s  this? Číslovky  5 - 10

Říkanka   One,two three Písnička   Ten Little Fingers

Slovíčka   boy, girl, teacher finger Hra           Change your place Rozlišovací cvičení   u – u:

 

 

 • 4.týden    BARVY Písnička   I Like Pink  č. 22 Hra          One, one- two, two Říkanka   One  potato

Barvy       red, white, green, orange Slovíčka   plane, boat, bike, car,train Rozlišovací cvičení    e - ei

 

Audio a

video technika

 

 

 

 

 

 

 

Číslovice Obrázkové

karty

 

 

 

 

 

 

Kopírovaný materiál

 

 

 

 

 

 

 

 

Barvičkov

Říjen

Seznámí se s hlavním městem

Anglie.

 

Rozlišuje sluchem rozdílné hlásky.

 

 

 

 

 

Pozná základní barvy.

 

 

 

 

 

 

 

Odpovídá na jednoduché otázky.

 1. týden OPAKOVACÍ   HODINA

LONDON

Rozlišovací cvičení  a – a: Písnička    London´s  Burning

 

 1. týden   VE   ŠKOLE Otázka   What colour is……? Slovíčka   table, chair, door, window Hra        Kreslený diktát

Říkanka    Mary  Midling

Písnička    Hello, Tom, Hello, Tom

How  Many č. 29

Rozlišovací cvičení   o - eu

 

 1. týden    HALLOWEEN

Otázka      Is it a …?

Odpověď  Yes, it is.

Slovíčka map, school, picture, clock Písnička    Red and Yellow

Hra           Touch something

Rozlišovací cvičení  t – d

 

Gumovitá

lepící hmota, magnety

 

 

 

 

 

Školákov

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutečné předměty jako názorné pomůcky

 

TERMÍN

Výstupy

2.ročník

UČIVO

2. ročník

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

POZN.

Listopad

Umí  pojmenovat běžné

potraviny a oblíbené nápoje.

 

 

 

 

Ví, co je zdravá výživa.

 

 

 

 

 

Umí  představit členy rodiny.

 • 8. týden    OVOCE

Slovíčka      apple, banana, orange, drink

Říkanka      Sally, Sally Písnička      Happy   Birthday Rozlišovací cvičení   š  - č

 • 9. týden

Slovíčka mountain, forest, flower, tree

Hra         Kim´s game Říkanka  Colours

Píseň      My Bonny is over the  ocean

Rozlišovací cvičení  b - p

 

10. týden  OPAKOVACÍ

HODINA

 • 11. týden  RODINA Scénka    What ´s   your   name? Slovíčka  mother,  father,   sister, brother

My family Hra Bingo

 

Zdravá výživa Prádelní šňůra

 

Ovocenkov

 

 

 

Environmentální výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinov Fotografie

Prosinec

Seznámí se s tradicemi

vánočních svátků v jiné zemi.

 

 

Umí anglicky zazpívat vánoční koledu.

 

 

 

 

Umí vyjmenovat oblíbené hračky.

 • 12. týden  VÁNOCE

Slovíčka candle, Christmas  tree, carols

Písnička      Jingle  Bells

 • 13. týden  HRAČKY

My favorite toy

Slovíčka doll, car, ball, train, bear

Říkanka     One, one, one Písnička     Christmas Song

Hra            Najdi vánoční rozdíly rozdíly

 • 14. týden Christmas lesson

Písnička Bye – bye   č. 31

Multikulturní

výchova

Kopírovaný

materiál – rozdíly

 

 

Hračkářov

Leden

 

 

Zvládne odpovědět na jednoduché otázky: Co? Jak? Kdo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umí vyjmenovat některá domácí zvířata.

 

Učí se používat vazbu I ´ve got.

 • 15. týden   OPAKOVACÍ

HODINA

 • l6. týden

Otázka   What is your favorite toy?

What ´s your favorite color? What ´s your favorite name? What´s  your favorite number?

Scénka   How are you?

Hra        Who is it?

 • 17. týden   ZVÍŘATA

Rozlišit hlasy zvířat

Slovíčka dog, cat, snake,giraffe, parrot, bird, fish, monkey, pig

Opakování slovíček pomocí I ´ve got Rozlišovací cvičení   k - g

Říkanka       Eeny, meeny  miney   mo

Písnička       My Little Kitten

 

 • 18. týden   MOJE TĚLO Slovíčka   head, body, leg, tail, eye Otázka      Do you like ice-cream? Odpověď  Yes, I do.    No, I do not. Hra         This is  me

 

 

 

 

 

 

Obrázkové karty

 

 

Zvířecí Lhota

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN

Výstupy

2.ročník

UČIVO

2. ročník

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

POZN.

Únor

Pozná základní  části těla.

 

 

 

 

 

 

Umí anglicky pojmenovat některé mediální prostředky.

 • 19. týden  MOJE  TĚLO

Slovíčka     shoulders, knees, toes, ears,

nose, mouth

Rozlišovací cvičení e – ae Píseň                  Head and Shoulders

 

 • 20. týden

Slovíčka    computer, telephone,

televizion, radio, mobile Rozlišovací cvičení      o – 0

Hra             Bingo

 

 • 21. týden  OPAKOVACÍ

HODINA

 

Péče o své zdraví

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova

 

Březen

 

Umí pojmenovat některá domácí

zvířata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjmenuje několik zvířat žijících ve volné přírodě.

 

 

 

 

 

Zvládne vyjmenovat dny v týdnu.

 

 

 

 

Zapamatuje si nejméně šest anglických sloves.

 

 • 22.týden NA FARMĚ Slovíčka horse, cow, rabbit, chick Rozlišovací cvičení  n – n

Otázka      What´s your name?

Where are you from? How old are you?

Říkanka   My Kite

Píseň        This is How I Ride  My  Pony č.2

 

 

 • 23. týden   V   ZOO Slovíčka  lions, tiger, elefant, spider Hra          Kde  kdo  bydlí?

Píseň       Little Peter Rabbit

 

§24. týden  DNY  V  TÝDNU

Dny v týdnu

Sloveso      have got …He´s got  (she) Říkanka     Sunday, Monday

Hra            Bingo

 

 • 25. týden   SLOVESA Slovíčka read, write, sing, draw, count, jump

Rozlišovací cvičení    v - f Hra          Simon says

Písnička   Polly, Put the Kettle On

 

 

 

Obrázkové karty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdnov

 

 

 

 

 

Skokanov

Duben

Používá odpověď mám , nemám.

 

Pozná některá přídavná jména.

 

 

 

 

Reaguje na základní povely.

 

 

 

 

 

 

 

Umí  pojmenovat běžné ovoce.

 • 26. týden  PŘÍDAVNÁ  JMÉNA Slovíčka   good,bad,long,short,new,old, Otázka                 Have you got…?

Odpověď Yes, I have.       No, I haven´t. Písnička    You´re Happy

§27.týden  POVELY

Povely :  Repeat, Open your books, Close

your books…

Rozlišovací cvičení  s - z Říkanka      Good  Night

 • 28.týden   OVOCE Rozlišovací cvičení  v -w Otázka           What do you want?

Odpověď     I want some apples,please. Člen neurčitý

Slovíčka an apple, a pear, a  grape, a strawberry, an orange

Hra         Bingo

§29.týden   OPAKOVACÍ

HODINA

 

 

 

Hudební výchova

 

 

Veselov

 

 

 

 

 

Výstřižky z časopisů

 

 

 

 

TERMÍN

Výstupy

3.ročník

UČIVO

3. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 

Září

Rozumí jednoduchým pozdravům.

 

Zná několik anglických jmen dívek a 

chlapců.

 

Rozumí jednoduché  otázce.

 

 

 

Rozlišuje mluvenou podobu číslovek.

 

 

 

 • 1.týden    POZDRAVY

Pozdravy Good morning, goodbye,

Hallo

Angličtina a mé zkušenostis ní. Slovíčka, která známe z reklam. Angl. Kolem nás.

 

 • 2.t.  POZNÁTE ANGLIČTINU?

 

I am … jména

Bingo

 • 3.t.  CLASSROOM  LANGUAGE

Povely ve třídě.

Classroom language

 

 • 4.t.  NUMBERS

I like…

Numbers 1 – 12

Age, hra Bingo

 

 

 

Říjen

Zapamatuje si jednoduchou říkanku a písničku.

 

Odpovídá na jednoduché otázky.Umí pozdravit,rozloučit se, vyjádřit souhlas a nesouhlas,představit se, oslovit osobu, poprosit, poděkovat.

 

Umí  pojmenovat oblíbené sladkosti, určit masku nadpřirozené bytosti.

 • 5.t.

Grammar – mn.č. pravidelných slov

Maths – plus, minus, is

 

 • 6.t.   REVISION

Hra – číslo volá číslo, doprovázené tleskáním, 1,1,5,5

                                                                           5,5,8,8

1.práce se slovníkem

 • 7.t.    Halloween   31.10.

CHIT CHAT str. 64, 65, CD- comic

Trick or treat, Hra o jablko

I am…You are…

This is my… This is your…

 

 

 

 

Listopad

 

Zvládne odpovědět na jednoduché otázky: Co? Jak?  Kdo? - Fráze

 

Procvičuje básničky a písničky..

Pozná základní barvy,

umí je pojmenovat.

 

Učí se používat abecední slovník

Zvládá základy písemného projevu.

 • 8.t.   WHAT IS YOUR NAME?

Grammar – stažené tvary is - ´s , am - ´m

Communication

Bugs

 • 9.t.   HELLO, SUPERSTARS 

Seznámení se Superstars- uč str.2,3, CD

Práce s obrázky Superstars

PS str.2,3

 • 10.t.  COLOURS

Hello bugs – uč.str.4,5, CD

Colour´s game, Bingo – barvy

PS str.4,5 (cv.6 i diktát barev), Communication

 

 • 11.t.  WHAT´S YOUR FAVOURITE…

What´s your favorite colour, number, name?

What´s your favorite season, day, month?

Revision- ukončení Starter unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

Seznámí se s tradicemi vánočních svátků v jiné zemi.

 

 

Umí anglicky zazpívat vánoční koledu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 12.t. WINTER

Myšlenková mapa-zima

Práce se slovníkem-slova z myšlenkové mapy

Bingo-Winter

 • l3.,14. T.    CHRISTMAS(XMAS)

Vánoce v ČR x  Xmas ve VB

UČ str.66-69, PS str.65, CD  

Xmas obrázkový slovníček-zdobení stromečku

Xmas quiz

Xmas box-The…is in the Xmas box number…

Výroba Xmas stocking, Xmas card

Carols  

 

 

 

Leden

Reaguje na základní povely.

 

 

 

Pozná některá přídavná jména.

 

Umí pojmenovat školní potřeby, upřesnit jejich počet a barvu.

 

Umí popsat své školní potřeby.

Umí napsat jednoduché věty o svých školních potřebách.

 

 • 15.t. CLASSROOM LANGUAGE,BUGS

Rozšíření-Point to…Show me your…

Školní potřeby- uč.str.6,7, PS str.6,7, CD

What´s this?  A,my,your,the

 

 • 16.t. A RED PEN

Thank you. Please. Here you are.

Spojení předmětu s barvou

UČ str.8, PS str.8,9, CD

 

 • 17.t. REVISION

Comic-uč.str.9, CD, My monster

Minitest MP str. 105

Revision-ukončení Unit 1

Instructions in the Classroom

 

 

 

 

 

 

Únor

 

Umí vyjmenovat předměty ve třídě.

Umí počítat věci ve třídě.

 

Umí odříkat a psát čísla 13 – 20.

 

 • 18.t.  FURNITURE

Polepit nábytek názvy

What colour´s the, this, your…? PS str.10

The question show- uč.str.10,CD,přepis nahrávky-hodnocení

 • 19.t. NUMBERS 13-20, AGE

Superstars – teenager-uč.str.11,CD 

Interview- uč.str.11,12,CD, PS 11,12

Comic – My monster – uč. str.13, CD

 • 20.t. REVISION

Minitest MP str. 106

Revision test

 

 

 

 

Březen

 

Umí pojmenovat některá domácí zvířata.

 

Vyjmenuje několik zvířat žijících ve volné přírodě.

 

 

 

 

 

 

Umí  pojmenovat

 pocit smutku, radosti, strachu.

 

 • 21.t. MY PET

What´s this? UČ. str. 14, CD, PS str.14

Y/N questions  - smyslová poznávání

Hra SHIPS- Is she, he, it…fat, happy, nice?

 • 22.t.Y/N QUESTIONS

UČ str.15, CD, PS str.15

What´s this? Vkládání big, little, colour

What´s your favourite pet? UČ str.16, CD, PS str.16,17

 • 23.t.REVISION
 • Happy Easter

Comic uč. str.17

Revision

Minitest MP str.107, Tests MP str.97,98

Review A uč. str. 18,19, PS str.18,19

 • 24.t.   FEELING

To BE- stažené tvary, questions Are you…?

                                                     Is she, he…?

How are you?  UČ str.20,21, PS str.20,21

Drawing games – pruh papíru, nakreslí 1 feeling, pošle dál, další píše a přeloží.

 

 

 

 

Duben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umí  vyjádřit  velikost,  délku pomocí vhodných přídavných jmen

 

 

 

 

Umí  popsat výrazy lidských tváří

 • 25.t. ZOO , FARM

 

 • 26.t.  REVISION

Revision – ukončení Unit 4, Minitest MP str.108, PS str.23

EASTER- sl. zásoba, crossword, uč.str.70, CD

               - hry na zahradě

 • 27.t.   TO HAVE GOT

I you have a …

She, he, it has…

Stažené tvary

 • 28.t.  FACES

I have a ….části obličeje

Point to… Show me… uč. str.24-27, PS str.24-27, CD

Práce se slovníkem

 

 

 

 

 

 

Květen

 

 

 

Umí vyjmenovat předměty v místnosti, popsat je pomocí příd.jmen.

Umí představit svoji rodinu v místnosti. k popisu postavy.

 • 29.t.   REVISION

Revision – Minitest MP str.109

To have not – i stažené tvary

 • 30.t.    In the room

What´s this?

 

How many…have you got? UČ str.28,29, CD, PS str.28,29

 • 31.hodina  TO HAVE NOT

 I´ve, you´ve got… x I, you haven´t got…

He,she, it ´s got …x  He,she,it hasn´t got…

Comic uč. str.31, CD

 • 32.t. REVISION

Revision

Tests MP str.99,100

Review B uč. str.32,33, PS str.32,33

 

 

 

Červen

Opakování

 

 

Souhrnné opakování

 

 

 

 

 

 

TERMÍN

Výstupy

4.ročník

UČIVO

4. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 

Září

 

 • 1.hodina    POZDRAVY

Goodbye, Hello. Good Morning

Numbers and Ordinal numbers

 • 2.hodina   MYSELF

Let me introduce… tvorba formuláře

Months, days

Dates

 • 3.hodina  GRAMMAR

Verb To be, tvorba otázky a záporu

 • 4.hodina  The Body Rap

Učebnice CHIT CHAT str. 34 – poslech písničky

Procvičování slovíček – Parts of Body

 

 

 

Říjen

 

 • 5.hodina OPAKOVACÍ  HODINA

Numbers, colours,days and months

 • 6.hodina     MONSTER

Učebnice str. 35 – poslech

PROJECT – Draw me a Monster

 • 7.hodina     HALLOWEEN   31.10.

Předvedení projektu před spolužáky

A CLOWN – popis obrázku – části těla

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

 

 • 8.hodina    COMIC

Poslech, četba komiksu

Pracovní list – Adjectives – long, short, big, small…

 • 9.hodina     HOW OLD…?

Odpovídání na jednoduché otázky

How old is…

What is your name?

Who is…

 • 10.hodina  OPAKOVACÍ  

                        HODINA

Minitest 7

     

 • 11.hodina  CLOTHES

New words – skirt, jumper, jacket….

 

 • 12. hodina  CHRISTMAS

Vánoce v ČR x  UK, USA

PROJECT – Christmas Card

 • 13. hodina   CRAZY CLOTHES

Have you got…?

Učebnice str. 40-41

 • 14. hodina   OPAKOVACÍ HODINA

Pracovní list – oblečení- křížovka, přesmyčky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 15.hodina   OPAKOVACÍ 

                          HODINA

Minitest 8

 • l6. hodina   FOOD AND DRINK

New words- pizza, sousaes…

Učebnice str. 42 – poslech, četba    

 • 17.hodina   GRAMMAR

Do you like…

Pracovní list – přesmyčky, křížovka

 • 18.hodina    I LIKE

Procvičování

Pracovní sešit str. 42-43            

 

 

 

Únor

 

 

 

 

.

 

 

 

 • 19.hodina  COMIC

Učebnice str. 45

Poslech, četba

Pomocné sloveso DO

 • 20.hodina   PROJECT

Project – Menu – obrázky a popis jídelního lístku

 

 • 21.hodina  OPAKOVACÍ   

                        HODINA

Rewiew C

 

 

 

 

 

 

Březen

 

 

.

 • 22.hodina  ANIMALS

Poslech písničky – There is a big,fat lion

New words – elephant, lion, monkey…

 

 

 • 23.hodina   IN THE ZOO

There is/ there are

Pracovní sešit str. 48-49

 

 • 24.hodina   OPAKOVACÍ HODINA

Minitest 9

 

 • 25.hodina   PROJECT

Project – Easter

 

 

 

Duben

 

 

 

 

 

 

 • 26.hodina  MY FAVOURITE THINGS

New words – ball, doll, radio, guitare

Učebnice str. 52-53

Poslech, četba

 • 27.hodina  GRAMMAR

There is/ there are

IN, ON

 • 28.hodina   HOW MANY

Is there..

Procvičování otázek

Pracovní sešit str. 54-55

 • 29.hodina   OPAKOVACÍ 

                          HODINA

Minitest 10

 

 

 

Květen

 

 

 

 • 30.hodina   GOOD BYE

Poslech, četba a nácvik hry

Učebnice str. 56-57

 • 31. hodina  PROJECT

Project – Star Galery

 • 32.hodina   OPAKOVACÍ HODINA

Minitest 11

 • 33.hodina   GOOD BYE SUPERSTAR

Písnička – učebnice str. 58

Pracovní list – Volný čas

Dokončení lekcí v učebnici

 

 

Červen

 

 

 

 • 34.hodina    Revision – Minitest 12
 • 35.hodina    Revision D
 • 36. hodina   Revision

 

 

 

 

 

TERMÍN

Výstupy

5.ročník

UČIVO

5. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 

Září

 

 • 1.hodina    POZDRAVY

Goodbye, Hello. Good Morning

Seznamování se, představování se

 • 2.hodina   NUMBERS

Numbers and ordinal numbers

Dates, days and months

 • 3.hodina  GRAMMAR

Verb To be, tvorba otázky a záporu

Verb To have

 • 4.hodina  HELLO

Učebnice Project – str. 4- 5

Names and Countries

 

 

 

Říjen

 

 • 5.hodina INTRODUCTION

Formulář  - Let me introduce

 Where are you from?

How old are you?...

 • 6.hodina  OPAKOVACÍ HODINA

Test Chit Chat

 • 7.hodina  TO HAVE/HAS

Pracovní list – procvičování gramatiky

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

 

 • 8.hodina   UNIT 1

Numbers 0-100

Articles A/AN

Pracovní list – Adjectives – long, short, big, small…

 • 9.hodina     PLURAL NOUNS

Pracovní list

Singular x plural nouns

Articles A/AN

 • 10.hodina  OPAKOVACÍ  

                        HODINA

Work book

     

 • 11.hodina  PREPOSITIONS

In, On, Under, At, Between

Popisování věcí ve třídě

 

 • 12. hodina  IN THE CLASSROOM

New words – classroom instruction

Project – MY CLASSROOM – obrázek třídy a popis

 • 13. hodina  THERE IS/ THERE ARE

Procvičování gramatiky

Popis osobních věcí

 • 14. hodina   CHRISTMAS

Christmas in ČR x UK, USA

Christmas  card

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 15.hodina   SPELLING

How can you spell…

The Alphabeth

 • l6. hodina   WHOSE IS THIS?

Question tags

Possessive ´s    

 • 17.hodina   OPAKOVACÍ HODINA

Work book

Pracovní list – přesmyčky, křížovka

 • 18.hodina   HEAD AND SHOULDERS

Sing a song

Parts of body

 

 

Únor

 

 

 

 

.

 

 

 

 • 19.hodina  UNIT 2

Possessive adjectives

Pomocné sloveso DO

 • 20.hodina   FAMILY

Project – Family tree

Age – How old are you?

Postcards

 • 21.hodina  OPAKOVACÍ   

                        HODINA

Revision 1

 

 

 

 

 

 

Březen

 

 

.

 • 22.hodina  UNIT 3

Pets and animals

What is your favorite snímal??

Project – MY PET

 • 23.hodina   LETTER

Letter to a penfriend

Who is it from/to?

 

 • 24.hodina  DAYS OF WEEK

My timetable

Work book

 • 25.hodina   PROJECT

Project – Easter

 

 

 

Duben

 

 

 

 

 

 

 • 26.hodina  YES/NO QUESTIONS

Pracovní list

Tvorba otázek

 • 27.hodina  PROJECT - MY WORLD

Favorite things, colours, activities

Write about family, friends..

 • 28.hodina   HOW MANY

Is there..

Procvičování otázek

Work book

 • 29.hodina  MY FAVOURITE DAY

Sin a song

 

 

 

Květen

 

 

 

 • 30.hodina   OPAKOVACÍ HODINA

This/ These

Plural nouns

To have/has got

Yes/No questions

 • 31. hodina  PROJECT

Project My daily routine

 • 32.hodina   WHAT´S THE TIME?

Time

Clock

Free time

 • 33.hodina   GRAMMAR

WH- questoins

Where, What, When…

 

 

Červen

 •  

 

 

 • 34.hodina    PRESENT SIMPLE

Procvičování gramatiky

 • 35.hodina    OPAKOVACÍ HODINA

Work book

Pracovní list

 • 36. hodina   Revision 2

 

 

 

 

 

 

6.2. Matematika a její aplikace

 

6.2.1. Matematika 1. období 1. stupně ZŠ

 

 

Vyučovací předmět:  Matematika

 

Ročník:    1. ročník – 4 hodiny týdně

      2. ročník – 5 hodin týdně

     

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět matematika na prvním stupni základního vzdělávání je založen hlavně na aktivních činnostech, manipulaci s předměty a užití matematiky v reálných situacích.

 

Cíl vzdělávací oblasti:Postupné osvojení matematických pojmů, algoritmů, terminologií a matematické symboliky v těsném propojení na praktický život. Naučit se užívat matematických pomůcek a přístupů k řešení problémů i v běžném životě.

 

Formy realizace:

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě, případně mimo budovu školy (obchod, exkurze). Využívá prvky problémového vyučování, práce s internetem, výukové programy na PC.  

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

Matematika a její aplikace  1. stupeň   1. období (1. ,2. a 3. ročník)

 

 • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

 

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE

1. ročník

UČIVO

1. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 

POZN.

 

 

Září

 • Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, čte, porovnává daná čísla a učí se tvořit slovní úlohy. Osvojuje si psaní číslice 1, 2, 3 a znamének <, >, =

 

 

 

 • čísla 1-5 odpočítávání, doplňování
 • podle obrázků porovnávání čísel
 • čísla 1-5, čtení čísel, vyhledávání, určování počtu, doplňování k danému číslu
 • čísla 1-5, přiřazování věcí k číslům
 • psaní číslic 1,2,3 a znamének <,>, =

Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, organizace vlastního času.

 

 

Říjen

 • osvojuje si psaní číslice 4, 5
 • umí dané číslo zobrazit na číselné ose,porovnává daná čísla a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • snaží se sčítat a odčítat v oboru do 4
 • sčítání v oboru do3, znaky =,>,<,+,-,
 • odčítání v oboru do 3
 • psaní číslic 4,5
 • sčítání a odčítání v oboru do 4
 • porovnávání čísel

Dovednost zapamatování a sebekontrola.

 

 

Listopad

 • čte, porovnává, zaznamenává daná čísla na číselné ose – do 5
 • osvojuje se sčítání a odčítání do 5, řeší a tvoří s těmito přirozenými čísly úlohy
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace do 5
 • osvojuje si psaní číslice 6, 7
 • porovnávání čísel, sčítání v oboru do 5
 • odčítání v oboru do 5
 • sčítání a odčítání v oboru do 5, řešení slovních úloh
 • psaní číslic 6,7
 • zápis výsledků do 5

 

Dovednost řešení problému,tvořivost a samostatnost.

 

 

Prosinec

 • čte, porovnává a zapisuje čísla do 7, zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • provádí jednoduché operace na sčítání a odčítání do 7
 • snaží se užívat logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace
 • osvojuje si psaní číslice 8

 

 • sčítání v oboru do 6
 • odčítání v oboru do 6
 • řešení slov. úloh, zábavné úlohy – matematické řetězce
 • porovnávání čísel, rozklad čísel
 • sčítání v oboru do 7
 • odčítání v oboru do 7
 • sčítání pod sebe, sčítání a odčítání do 7
 • číselné a logické řady

psaní číslice 8

Práce v týmu a mezilidské vztahy, představivost.

 

 

Leden

 • zapisuje, čte a porovnává čísla v oboru do 9, zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • vyznačuje daná čísla na číselné ose
 • osvojuje si sčítání a odčítání v oboru do 8
 • snaží se řešit a tvořit úlohy ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace
 • osvojuje si psaní číslice 9

 

 • sčítání v oboru do8
 • porovnávání čísle do 8
 • odčítání v oboru do 8
 • řešení slovních úloh
 • sčítání a odčítání do 8
 • psaní čísla 9
 • porovnávání čísel do 9
 • rozklad čísel

Sebehodnocení dosavadní práce, sebekontrola, soustředění a samostatnost.

 

 

Únor

 • zapisuje, čte a porovnává čísla v oboru do 9, zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • vyznačuje daná čísla na číselné ose, doplňuje do řady čísel
 • osvojuje si sčítání a odčítání v oboru do 9 a do 10
 • snaží se tvořit a řešit úlohy v oboru do 10
 • zapisuje číslici 10
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace

 

 • porovnávání čísel, rozklad a řazení čísel
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 9
 • řešení slovních úloh
 • řetězy matematických příkladů
 • psaní číslice 10
 • sčítání a odčítání v oboru do 10
 • řešení slovních úloh

Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, organizace vlastního času.

 

 

Březen

 

. čte čísla 11-20, osvojuje si rozklad čísel na desítky a jednotky, vyznačuje daná čísla na číselné ose

.   porovnává a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 20

.   sčítá a odčítá do 20 a provádí jednoduché pamětné  početní operace

.   řadí čísla podle velikosti do řady vzestupně nebo sestupně

.   osvojuje si sčítání  a odčítání v oboru do 20

 • čísla 11-20, čtení čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky
 • vyhledávání a řazení na číselné ose, řazení čísel podle velikosti, porovnávání čísel
 • opakování sčítaní a odčítaní do 10
 • sčítání a odčítání do 20 typu: 10+8, 8+10, 18-8, 18-10
 • řešení slovních úloh

Dovednost zapamatování, sebekontrola, tvořivost, práce v týmu.

 

 

Duben

 • zapisuje, porovnává čísla do 20
 • označuje daná čísla na číselné ose
 • sčítá a odčítá do 20 bez přechodu desítky
 • řeší a tvoří úlohy ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 • seznamuje se s jednotkou délky – m
 • seznamuje se s jednotkou objemu – l
 • procvičuje vztahy o několik více a o několik méně

 

 • ukazování čísel na čísel. ose, řazení a porovnávání čísel do 20
 • sčítání a odčítání do 20 typu: 12+4, 13+5, 17-3, 19-5
 • sčítání a odčítání do 20 v jednotkách délek (m)
 • řešení slovních úloh
 • operace o několik více a o několik méně
 • sčítání a odčítání do 20 v jednotkách objemu (l)
 • metr, litr – vztahy o několik více , o několik méně

Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, tvořivost.

 

Květen

 • rozkládá, porovnává a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti u čísel do 20
 • sčítá a odčítá do 20 bez přechodu desítky
 • řeší a tvoří úlohy ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 • seznamuje se s pojmem kilogram
 • počítá s operací o několik více a několik méně
 • učí se rozeznávat a pojmenovávat rovinné útvary a jednoduchá tělesa

 

 

 • sčítání a odčítání do 20
 • vztahy o několik více a několik méně
 • sčítání a odčítání v jednotkách hmotnosti (kg)
 • řešení slovních úloh
 • rozklad čísel
 • sčítání a odčítání do 20
 • shrnutí učiva – počítání do 20
 • geometrie – geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník), jednoduchá geometrická tělesa (koule, krychle, kvádr,kužel, válec)

Sebekontrola, řešení problému v kolektivu, tvořivost kolektivu, organizace vlastního času.

 

 

Červen

 • ovládá , v rámci svých možností, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • učí se rozeznávat a pojmenovávat rovinné útvary a jednoduchá geometrická tělesa
 • osvojuje  si základy sčítání s přechodem desítky do 20
 • provádí rozklad čísel
 • sčítá s přechodem desítky do 20
 • řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

 

 • opakování sčítání a odčítání bez přechodu desítky
 • rozklad čísel , sčítání s přechodem přes desítku typu: 9+2, 9+3, 8+3
 • řešení slovních úloh
 • geometrie – geometrické tvary a jednoduchá geometrická těles
 • sčítání do 20 s přechodem desítky typu: 8+3, 8+4, 7+4, 7+5
 • řešení slovních úloh
 • opakování probraného učiva

 

 

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE

2. ročník

UČIVO

2. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 

POZN.

 

 

Září

 • Ovládá sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.
 • Čte, řadí čísla, porovnává daná čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.
 • Provádí zpaměti jednoduché početní operace.
 • Osvojuje si sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • Řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace.

 

 • sčítání a odčítání do 20
 • nácvik sčítání s přechodem přes 10
 • opakování sčítání a odčítání do 20
 • nácvik odčítání s přechodem přes desítku
 • odčítání s přechodem  desítky : 11-7, 12-8, 13-5
 • řešení slovních úloh
 • sčítání a odčítání do 20

Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, organizace vlastního času.

 

 

Říjen

 • procvičuje sčítání do 20 s přechodem desítky
 • osvojuje se odčítání s přechodem desítky
 • provádí zpaměti, odpovídající jeho schopnostem, početní operace
 • osvojuje si jednotky – m,l, kg
 • učí se základům rýsování přímých čar
 • rozkládá čísla na desítky a jednotky
 • osvojuje si počítání do 100, ukazuje daná čísla na číselné ose, zařazuje do řady čísel
 • osvojuje si geometrické tvary a jednoduchá tělesa, čáry – přímé, lomené, křivé
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky: 14-6, 15-7
 • sčítání a odčítání v jednotkách hmotnosti (kg), délky (m) a objemu (l)
 • geometrie – rýsování přímých čar
 • řešení složených slovních úloh :
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • desítky a jednotky
 • zvětšování a zmenšování čísel
 • počítání do 100
 • geometrie – geomet, tvary, čáry přímé, lomené, křivé

Dovednost zapamatování, sebekontrola, prostorová představivost.

 

 

Listopad

 • čte, procvičuje počítání v řadě do 100, ukazuje daná čísla na číselné ose, zařazuje do řady čísel
 • porovnává daná čísla a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • osvojuje si pojmy zvětšování a zmenšování čísel
 • rozeznává čáry – přímé, křivé, lomené,učí se pojmům: bod, značení bodů, úsečka a její krajní body
 • procvičuje sčítání a odčítání do 100 v desítkách
 • sčítá a odčítá desítky v centimetrech
 • řeší a tvoří slovní úlohy podle svých znalostí

 

 • počítání do 100, čísla o 1 větší, o 1 menší
 • geometrie – čáry křivé, lomené, přímé
 • sčítání desítek do 100
 • sčítání a odčítání desítek do 100
 • geometrie – modelování a značení bodů
 • sčítání a odčítání v centimetrech
 • geometrie – úsečka a její krajní body, body, které leží a neleží na úsečce
 • řeší slovní úlohy

Organizace vlastního času, postupu, prostorová představivost.

 

 

Prosinec

 • procvičuje sčítání a odčítání desítek ve složených příkladech
 • osvojuje si odčítání do 100 v desítkách
 • procvičuje sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 • porovnává daná čísla a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

 

 • sčítání a odčítání do 100 – 40+8, 36-6, 100-60+20
 • řešení slovních úloh
 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky – 42+5, 37+3, 55-3
 • geometrie – přímka, bod leží, neleží na přímce
 • řešení neobvyklých slovních úloh

 

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, soustředění.

 

 

Leden

 • procvičuje odčítání do 100 bez přechodu desítky
 • osvojuje si pojem přímka – bod, který přímce náleží a nenáleží
 • opakuje různé typy příkladů na sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
 • orientuje se v pojmech: čára – přímá, lomená, křivá
 • podle svých znalostí určí přímku, úsečku, značení bodů

 

 • geometrie – přímka a její body
 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky – 48+30, 81-50
 • řešení slovních úloh
 • opakování z geometrie – body značení bodů, úsečka,značení úsečky, přímka, značení přímek
 • opakování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Dovednost zapamatování, .sebekontrola.

 

 

Únor

 • osvojuje si základy sčítání s přechodem desítky
 • snaží se řešit slovní úlohy , ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 • osvojuje si přesné rýsování a měření úseček

 

 • sčítání  do 100 s přechodem přes desítku – 39+5,49+9, 58+7, 78+9
 • řešení slovních úloh
 • sčítání a odčítání s přechodem desítky – 67+7, 37+9
 • geometrie – rýsování a měření úseček

 

Organizace vlastního času  a postupu.

 

 

Březen

 

 •       Osvojuje si základy násobení a dělení  jednou, dvěma, deseti, nulou   

      Snaží se, co nejpřesněji rýsovat a měřit  délku úsečky v požadovaných jednotkách.

      Osvojuje si násobení a dělení třemi,

      zmenšování a zvětšování daného čísla 3  krát

     

 • nácvik násobení – násobení jednou, dvěma, deseti, nulou
 • slovní úlohy
 • dělení dvěma
 • násobení a dělení dvěma
 • geometrie – rýsování a měření úseček v jednotkách cm a mm
 • násobení třemi
 • dělení třemi
 • násobení a dělení třemi
 • zmenšování a zvětšování čísla 3 krát

Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, organizace vlastního času.

 

Duben

 • osvojuje si násobení a dělení čtyřmi
 • opakuje sčítání a odčítání do 100
 • zdokonaluje se v násobení 2,3,4
 • osvojuje si násobení a dělení 5
 • procvičuje početní operace 5 krát více a méně
 • procvičuje násobení 2,3,4,5 podle svých schopností
 • osvojuje si pojem – polopřímka, značení polopřímky, polopřímka opačná

 

 • násobení čtyřmi
 • dělení čtyřmi
 • procvičování sčítání a odčítání do 100
 • opakování násobení a dělení 2, 3, 4
 • řešení slovních úloh
 • násobení  a dělení 5
 • 5 krát více, 5 krát méně
 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • geometrie – polopřímky, značení polopřímek, polopřímky opačné

 

Dovednost zapamatování, sebekontrola.

 

 

Květen

 • zvládá násobení 2,3,4,5 dle svých schopností
 • řeší slovní úlohy , ve kterých aplikuje osvojené početní operace
 • procvičuje a zdokonaluje se v rýsování a ve znalostech  z geometrie
 • osvojuje si násobení a dělení 6,7
 • ovládá násobení 2,3,4,5,6,7 podle svých schopností
 • osvojuje si pojem – vzájemná poloha dvou přímek

 

 

 • procvičování násobení a dělení 2,3,4,5
 • řešení slovních úloh
 • geometrie – úsečka, přímka, polopřímka
 • násobení a dělení 6,7
 • procvičování násobení a dělení 2,3,4,5,6,7
 • geometrie – vzájemná poloha dvou přímek

 

Týmová práce, dovednost zapamatování, prostorová představivost.

 

 

Červen

 • na základě svých znalostí ovládá sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky
 • zná pojmy : jednotky délky, objemu, hmotnosti
 • orientuje se v geometrických tvarech a jednoduchých tělesech
 • zná čáry – přímé, lomené, křivé
 • orientuje se podle svých schopností v přímkách, polopřímkách, úsečkách

 

 • násobení a dělení 8,9
 • procvičování násobení a dělení 8,9
 • opakování  učiva- sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru malé násobilky,řešení slovních úloh, jednotky délky, objemu a hmotnosti
 • geometrie – čáry přímé, křivé, lomené, úsečka , body, přímka, polopřímky, přímky opačné, vzájemná poloha dvou přímek,
 • geometrické tvary, geometrická tělesa

Týmová spolupráce. Organizace vlastního času, sebekontrola, dovednost zapamatování.

 

 

 

 

 

6.2.2. Matematika 2. období 1. stupně ZŠ

 

 

Vyučovací předmět:    Matematika

 

Ročník: 3.ročník 5 hodin týdně

              4.ročník 5 hodin týdně

              5.ročník 5 hodin týdně

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět matematika na prvním stupni základního vzdělávání je založen hlavně na aktivních činnostech, manipulaci s předměty a užití matematiky v reálných situacích.

 

Cíl vzdělávací oblasti:Postupné osvojení matematických pojmů, algoritmů, terminologií a matematické symboliky v těsném propojení na praktický život. Naučit se užívat matematických pomůcek a přístupů k řešení problémů i v běžném životě.

 

Formy realizace:

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě, případně mimo budovu školy (obchod, exkurze). Využívá prvky problémového vyučování, práce s internetem, výukové programy na PC.  

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

Matematika a její aplikace  1. stupeň    2. období (3., 4. a 5. ročník)

 

 

Žáci se učí zvládat pamětné a písemné počítání v oboru přirozených čísel, provádějí samostatně odhady a kontrolu výpočtů, řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikují  osvojené početní operace.  

Vyhledávají a třídí data, čtou a sestavují jednoduché tabulky a diagramy, narýsují základní rovinné útvary, sestrojí rovnoběžky a kolmice, umí určit osu souměrnosti, počítat obvody a obsahy rovinných útvarů.

Modeluje a určí část, používá zápis ve formě zlomku.

Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel.

Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.

Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose.

 

Matematika 3. ročník

 

Učivo

Průřezová témata

Numerace přirozených čísel do 1000

Orientace na číselné ose

Porovnávání čísel

Zaokrouhlování čísel na 10,100

Odhady, zápis v desítkové soustavě

Pamětné a písemné sčítání a odčítání

Kontrola výpočtů

Práce se závorkami

Vlastnosti početních operací

Rozvoj smyslového vnímání,pozornosti, soustředění, organizace vlastního času

 

 

Násobení a dělení – pamětné v oboru násobilky

Dělení se zbytkem

Písemné násobení jednocif. činetelem

Písemné dělení jednocif. dělitelem

Kontrola správnosti výpočtů zkouškou

Vlastnosti početních operací

Dovednost zapamatování, sebekontrola

 

Práce s tabulkami, diagramy a grafy

( orientace, vyčtení údajů, pochopení matem.vztahů a vztahů k reálnému životu)

 

Internet,časopisy, tisk, práce v týmu

Řešení a tvorba jednoduchých úloh, ve kterých lze aplikovat osvojené početní operace

Nestandardní a problémové úlohy

Číselné a obrázkové řady, magické čtverce, hlavolamy

Dovednost řešení problémů,

Tvořivost

Vztah lidských aktivit k životnímu prostředí

( spotřeba, cena kterou zaplatíme, sběry,…)

Čára – rovná, křivá, lomená

       Přímka, polopřímka, úsečka, počátek, konec,

měření úseček, jednotky délky - převody

rýsování čar, střed úsečky, osa úsečky

Poloha přímek v rovině : rovnoběžné, různoběžné, kolmé

Kružnice – střed, poloměr

 

Rovinné útvary: kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelník

poznat, vyhledat v okolí, rýsovat libovolné obrazce ve čtvercové síti

 

 

Matematika 4. ročník

 

Učivo

Průřezová témata

Numerace přirozených čísel do 10 000

Orientace na číselné ose

Porovnávání čísel

Zaokrouhlování čísel na 10,100,1000,10000

Odhady výsledků, zápis v desítkové soustavě

Pamětné a písemné sčítání a odčítání

Kontrola výpočtů

Práce se závorkami

Vlastnosti početních operací

Rozvoj smyslového vnímání,pozornosti, soustředění, organizace vlastního času

 

 

Násobení a dělení – pamětné v oboru násobilky i mimo obor násobilky,

Písemné násobení dvoucif. činetelem

Písemné dělení jednocif. dělitelem

Kontrola správnosti výpočtů zkouškou

Vlastnosti početních operací ( komutativnost a asociativnost sčítání a násobení)

Dovednost zapamatování, sebekontrola

 

Práce s tabulkami, diagramy a grafy

( orientace, vyčtení údajů, pochopení matem.vztahů a vztahů k reálnému životu)

Přímá úměrnost v tabulkách 

Internet,časopisy, tisk, práce v týmu

Řešení a tvorba jednoduchých úloh, ve kterých lze aplikovat osvojené početní operace

Nestandardní a problémové úlohy

Číselné a obrázkové řady, magické čtverce, hlavolamy

Zlomek – část celku ( 1/2,1/3,1/4…)

Dovednost řešení problémů,

Tvořivost

Vztah lidských aktivit k životnímu prostředí

( spotřeba, cena kterou zaplatíme, sběry,…)

Přímka, polopřímka, úsečka, počátek, konec,

rýsování čar,  osa úsečky,osa souměrnosti

Poloha přímek v rovině : rovnoběžné, různoběžné, kolmé - rýsování

Kružnice – střed, poloměr,průměr – rýs.

 

Rovinné útvary: kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelník -  rýsovat, obvod daných obrazců - výpočet

Nákres, pracovní postup

Poznávání prostorových útvarů ( koule, krychle, válec, kvádr, kužel, jehlan, hranol)

Organizace  vlastního času, postupu

Převody jednotek délky

Převody jednotek času a úlohy s nimi, jízdní řády

Převody jednotek hmotnosti a úlohy s nimi

 

Modely, praktické využití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 5. ročník

Učivo    

  Průřezová témata

Numerace přirozených čísel do 1 000 000

Orientace na číselné ose, teploměr, model.

Porovnávání čísel

Zaokrouhlování čísel na 10, 100, 1000,

10 000,100 000, 1000 000

Odhady výsledků, zápis v desítkové soustavě a jeho znázornění ( dvojková, trojková, pětková)

Pamětné a písemné sčítání a odčítání

Kontrola výpočtů, práce se závorkami

Vlastnosti početních operací s čísly

Nadstavba: zápis a využití desetinných čísel, porovnávání

Rozvoj smyslového vnímání,pozornosti, soustředění, organizace vlastního času

 

 

Násobení a dělení – pamětné i písemné mimo obor násobilky

Písemné násobení trojcif. činitelem

Písemné dělení dvoucif. dělitelem

Kontrola správnosti výpočtů zkouškou

Vlastnosti početních operací ( komutativnost a asociativnost sčítání a násobení)

Dovednost zapamatování, sebekontrola

Práce s tabulkami, diagramy a grafy

( orientace, vyčtení údajů, pochopení matem.vztahů a vztahů k reálnému životu)

Přímá a nepřímá úměrnost v tabulkách, grafech 

Internet,časopisy, tisk, práce v týmu, statistické údaje ( o životním prostředí a životní úrovni)

Řešení a tvorba jednoduchých úloh, ve kterých lze aplikovat osvojené početní operace

Nestandardní a problémové úlohy

Číselné a obrázkové řady, magické čtverce, hlavolamy

Zlomek – jako část celku a  operátor v úlohách z běžného života

Dovednost řešení problémů,

Tvořivost

Vztah lidských aktivit k životnímu prostředí

( spotřeba, cena kterou zaplatíme, sběry,…)

Přímka, polopřímka, úsečka, počátek, konec, osa souměrnosti

Rýsování: Kružnice – střed,poloměr,průměr

 

Rovinné útvary: kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelník -  rýsovat, obvod daných obrazců - výpočet

Nákres, pracovní postup

Poznávání prostorových útvarů ( koule, krychle, válec, kvádr, kužel, jehlan, hranol) – povrch, sítě

Organizace  vlastního času, postupu, prostorová představivost

 Převody jednotek obsahu a úlohy s nimi,

Převody jednotek objemu a úlohy s nimi

Převody jednotek času a úlohy s nimi,

Převody jednotek hmotnosti a úlohy s nimi

 

Modely, praktické využití,

Jízdní řády,

 

 

 

6.3. Informační a komunikační technologie – Informatika

 

 

Vyučovací předmět:   Informatika

 

Ročník:                          5. ročník           1 hodina týdně

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu:

 

Vyučovací předmět Informatika zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem. Žáci si prostřednictvím práce se zábavně výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni. Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou při získávání vědomostí v ostatních předmětech.

 

Cíl vzdělávací oblasti:

 

Umožnit všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Získání elementárních základů práce s počítačem, pochopení základních funkcí výpočetní techniky, poznání využívání moderních informačních a komunikačních technologií, vyhledávání informací přiměřeně svému věku, používat výpočetní techniku i v jiných vzdělávacích oblastech.

 

 

Formy realizace:

 

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě vybavené počítači. Využívá prvky projektového a problémového vyučování, práce s internetem a s výukovými programy.

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie 1. stupeň   2. období

 

Základy práce s počítačem

 

-umí používat základní funkce počítače

-respektuje pravidla bezpečnosti práce při používání počítače

 

Vyhledávání informací a komunikace

-při vyhledávání informací používá jednoduché a vhodné cesty

 

Zpracování a využití informací

-pracuje s textem v textovém editoru

 

Učivo vyučovacího předmětu Informatika 1. stupeň

 

-základní pojmy informační činnosti

-funkce a popis počítače a přídavných zařízení

-operační systémy a jejich základní funkce

-multimediální využití počítače

-jednoduchá údržba

-zásady bezpečnosti práce

-základní způsoby komunikace

-metody vyhledávání informací

-základní funkce textového editoru

 

Průřezová témata

 

Osobnostní a sociální výchova (komunikace s okolím, spolupráce v týmu)

Výchova demokratického občana (orientace v problémech- internet)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (mezinárodní porozumění)

Multikulturní výchova (respekt a tolerance)

Environmentální výchova (životní prostředí-ekologická likvidace)

Mediální výchova

 

 

 

Termín

Výstupy

Informatika 5.ročník

Učivo

Informatika 5.ročník

Průřezová témata

Pozn.

Září

 • Bezpečnost při práci s počítačem
 • Základy práce s počítačem
 • Jak správně sedět u počítače
 • Projekt – webové stránky školy
 • Zvládne zapnout a vypnout PC, přihlásit se do sítě a odhlásit se z ní
 • Pravidla práce v počítačové učebně, seznámení s řádem počítačové učebny
 • Spuštění počítače, připojení do sítě
 • Péče o počítač

 

 

Říjen

 • Umí vysvětlit význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení PC
 • Umí vysvětlit význam pojmu SOFTWARE
 • Přídavná zařízení počítače
 • Počítač. Základní součásti monitor, klávesnice, myš, Hardware, Software, tiskárna, reproduktory
  •  

 

 

Listopad

 • Orientuje se na klávesnici, ovládá funkce nejdůležitějších kláves ENTER, ESC, DELETE, SHIFT
 • S myší ovládá klik – výběr, tažení se stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem, umí správně držet myš
 • S použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek, uložit jej a otevřít jej
 • Používá klávesové zkratky a učí se pracovat s klávesnicí
 • Klávesnice – mezerník, ENTER
 • Klávesové zkratky ve Windows, ESC, END, DELETE, INSERT, CTRL, ALT, SHIFT, NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK
 • Psaní velkých písmen, ě, 2, Ř, Ů, É

 

 

Prosinec

 • Počítačové okno
 • Dialogové okno
 • Druhy objektů
 • Poznávání pracovního prostředí Windows
 • Rozlišuje rozdíl mezi souborem – typy souborů
 • Vytvoří složku

 

 

Leden

 • Druhy objektů – zástupce, plocha, nabídka start, hlavní panel plochy
 • Práce s textem – Textový editor MO Word 2010
 • Vytvoří zástupce své složky na ploše
 • Práce s dokumenty a složkami – přejmenování, mazání, přesouvání

 

Druhy disket, CD ROM

Únor

 • Microsoft Office Word 2010
 • Seznámení s prostředím programu
 • Rychlý přístup

 

 

Březen

 • Microsoft Office Word 2010
 • Formátování textu
 • Pás karet
 • Karta Soubor

 

 

Duben

 • Umí odpovědět co je to RAM  a v jakých jednotkách se udává kapacita operační paměti
 • Chápe, k čemu slouží HDD a ví v jakých jednotkách se udává kapacita HDD

 

 

 

 

Květen

 • Dokáže odpovědět, z jakých částí se skládá pracovní plocha WINDOWS
 • Operační systém WINDOWS

 

 

 

Červen

 • Chápe, co je spořič obrazovky a umí vyměnit pozadí na pracovní ploše
 • Zvládá základní operace na PC
 • Výměna pozadí a spořiče obrazovky
 • KOŠ, TENTO POČÍTAČ
 • Opakování učiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Člověk a jeho svět

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu

- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku  nemocí a úrazů a jejich předcházení

- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.

 

6.4.1. Prvouka 1.období 1. stupně ZŠ

 

Vyučovací předmět:   Prvouka

 

Ročník: 1. ročník  - 2 hodiny týdně

               2. ročník  - 2 hodiny týdně

               3. ročník -  3 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko budoucnosti. V oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

 

Cíl vzdělávací oblasti:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech , názorech a výtvorech
 • orientaci ve světě informací
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
 • samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání k efektivní, bezproblémové komunikaci i v méně běžných situacích
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

 

 

Formy realizace:

 

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě, tělocvičně, případně přímo v obci a v přírodě (tématické vycházky, exkurze, návštěva památek). Využívá prvky dramatické výchovy, projektového a problémového vyučování, experimentu a práce s internetem. 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

Člověk a jeho svět 1. stupeň 1. období

 

Místo, kde žijeme

 • žák se naučí orientovat v místě svého bydliště, okolí, školy a vážit si svého rodiště a okolní krajiny

Lidé kolem nás

 • žák rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků, vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 • odvozuje význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

 

Lidé a čas

 • využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 • pojmenuje některé kulturní či historické památky, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem v němž žije

 

Rozmanitost v přírodě

 • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 • roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
 • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti

 

Člověk a jeho zdraví

 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
 • rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
 • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE

 

UČIVO

 

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

POZN.

 

 

 

 • Přiměřeně svému věku, v  jednoduchém plánu  vyznačuje místo svého bydliště a školy, cestu  na určené místo a rozliší možné nebezpečí v nejbližším okolí.
 • Zná svoji adresu a telefon domů. Orientuje se v členění domu a bytu. Zná funkce jednotlivých prostorů.
 • Učí se osvojit si nejvhodnější způsob práce a odpočinku – dodržovat základní režimové návyky v průběhu dne a týdne.Orientuje se ve škole a jejím okolí, zvládá bezpečně dojít do školy a zpět.
 • Zná název obce a jejích částí, orientuje se v obci a umí určit základní směry do jiných částí obce (do jiných obcí) a význačných budov a objektů. Zná dopravní prostředky v obci a bezpečně cestuje bez přestupu do nepříliš vzdáleného místa.
 • Zná nejdůležitější telefonní čísla na záchrannou službu, policii, hasiče .
 • Poznává významná místa obce, chová se k nim ohleduplně a s úctou.
 • Zná významné osoby v obci a projevuje jim úctu.

 

 • Místo kde žijeme

 

 

 • Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště.

 

 

 

 

 

 • Škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy,riziková místa a situace

 

 

 • Obec , místní krajina – její části , poloha v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní síť.
 • Okolní krajina – rostlinstvo a živočichové, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 • Snaží se rozlišovat blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi.
 • Odvozuje význam a potřebu různých povolání a pracovních činností.

 

 • Snaží se o toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům.
 • Osvojuje si základní pravidla slušného chování.
 • Učí se zacházet s majetkem vlastním, ale i společným.

 

 

 

 

 

 • Snaží se vnímavě pozorovat svět kolem sebe, vyprávět o něm, porovnávat, ptát se na věci, které nechápe.

 

 

 • Učí se rozlišovat různé podstaty kultury společnosti ve které žije.

 

 

 • Lidé kolem nás
 • Rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny,práce fyzická a duševní, zaměstnání.
 • Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, zájmové spolky, pomoc nemocným  a sociálně slabým.
 • Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování.
 • Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné – peníze.
 • Právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku.
 • Kultura – podoby a projevy kultury.základní globální problémy – významné sociální problémy, nesnášenlivost mezi lidmi, .

 

Osobnostní asociální výchova

-poznávání lidí

- mezilidské vztahy

- komunikace

- hodnoty, postoje, praktická etika

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 • rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy

Výchova demokratického občana

 • vede k pochopení významu k řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
 • vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a povinností

Multikulturní výchova

 

 

 

 

 • Snaží se orientovat v čase. Osvojuje si názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich sled (v týdnu, roce), charakterizuje roční období. Učí se používat kalendář – sledovat data narození členů rodiny i data jiných významných dnů v roce.
 • Učí se dodržovat (za pomoci rodičů a učitele)základní pravidelné činnosti denního režimu a jejich vhodnou délku (čas k zahájení a ukončení učení, práce, hry čas návratu domů).
 • Snaží se orientovat v rozdílech mezi dějem v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
 • Ví, jak se má chovat k památkám, osvojuje si historii svého okolí a státu.
 • Lidé a čas
 • Orientace v čase a časový řád – určování času, kalendáře, letopočet, generace, denní režim , roční období.
 • Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny.
 • Báje a pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj.

Environmentální výchova

 

 

 

 • Osvojuje si základní vlastnosti vody, půdy a vzduchu a jejich význam pro člověka.

 

 

 

 • Snaží se popisovat proměny přírody v jednotlivých obdobích a pochopit příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí.

 

 • Uvádí nejznámější rostliny a živočichy v našem okolí. Pokouší se je určit podle některých částí těla (list, květ, plod, tvar hlavy, těla). Vysvětluje základní  rozdíly mezi dřevinami , bylinami, savci, ptáky, rybami  a hmyzem.Označuje domácí hospodářská zvířata a uvědomuje se jejich rozdíly, užitkovost a jak se máme o ně starat.
 • Snaží se o stručné začlenění rostlin a živočichů ke správnému společenstvu (les, louka, rybník, pole).
 • Osvojuje si zásady ochrany přírody a životního prostředí jako celku a snaží se je uplatňovat v praktickém životě.

 

 • Rozmanitost přírody
 • Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, složení vzduchu, význam pro život.
 • Půda – vznik půdy a její význam.
 • Vesmír a Země  - den a noc, roční doby.
 • Rostliny a živočichové – životní potřeby, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka.
 • Životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi: význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a počasí.

 

 • Rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva.
 • Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana  životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů.

 

Environmentální výchova

 

 

 

 • Snaží se určovat základní části lidského těla , včetně nejdůležitějších vnitřních orgánů a snaží se orientovat v jejich funkci.
 • Uplatňuje základní návyky osobní a intimní hygieny a pravidelně je řadí do denního režimu. Chápe, že dostatečný spánek, odpočinek a aktivní pohyb má velký význam pro zdraví člověka.v případě drobného poranění poskytne první pomoc, umí přivolat telefonem pomoc a uvědomuje si, jak se má zachovat v případě nebezpečí.
 • Chápe nebezpečí léků, užívaných bez vědomí lékaře, rodičů. Chápe , vzhledem k svému věku, zdravotní rizika tabáku, alkoholu a jiných návykových látek.Odmítá jakékoli pilulky od cizích osob nebo i od spolužáků a včas upozorní na takového člověka.
 • Ví, že existují lidé, kteří jsou schopni mu záměrně ublížit. Ví, že bez svolení nesmí nikam odejít, především s cizí osobou. Osvojuje si základy chování v silničním provozu jako chodec nebo cyklista. Ví, že se má svěřit rodičům, učiteli nebo lince důvěry s případy ohrožování, šikanování.
 • Osvojuje si základy chování v případě hromadného ohrožení

 

 • Člověk a jeho zdraví
 • Lidské tělo – životní potřeby, základní stavba a funkce, vývoj jedince.
 • Péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava, nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní a duševní hygiena, reklamní vlivy.
 • Návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače.

 

 

 

 • Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), služby odborné pomoci.

 

 

 • Situace hromadného ohrožení.

Environmentální výchova

 

 

 

 

6.4.2. Přírodověda a vlastivěda 2. období  1. stupně ZŠ

 

Vyučovací předměty:

 

Přírodověda (témata:rozmanitost přírody,člověk a jeho zdraví)

Vlastivěda ( témata:místo, kde žijeme, lidé kolem nás, lidé a čas)

 

 

Ročník:

 

4.ročník 4 hodiny týdně

5.ročník 4 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu:

 

Předmět přírodovědy i vlastivědy na 1. stupni je založen hlavně na aktivních poznávacích činnostech (prožitky, modelové situace, experimenty,…).Žáci se zde učí pozorovat a pojmenovávat věci, děje, jejich vzájemné vztahy  a souvislosti. Pomáhá žákům propojit vzdělání  s  praktickým životem.

 

Cíle vzdělávací oblasti :

 

Cílem obou předmětů je pomoci žákům na základě poznání nejbližšího okolí a pochopení souvislostí a zákonitostí v něm poznat sebe sama a nalézt své místo mezi lidmi a orientovat se v životě,umožnit žákům pochopit základní globální problémy a převzít přiměřenou zodpovědnost za jejich řešení.  Učivo vyučovaného předmětu:

                                                                                                                Viz tabulka

 

Formy realizace:

 

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě, tělocvičně, případně přímo v obci a v přírodě (tématické vycházky, exkurze, návštěva památek). Využívá prvky dramatické výchovy, projektového a problémového vyučování, experimentu a práce s internetem. 

 

 

KOMPETENCE

UČIVO PŘÍRODOVĚDA

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ŽÁK  na základě pokusů objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody, nachází souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka

 

 

 

- učí se chápat a vysvětlit střídání 4 ročních období na základě poznatků o Zemi ve vesmíru

 

- na základě pozorování zkoumá základní společečnstva ve vybraných lokalitách regionu , hledá vztahy mezi organismy,

- s pomocí atlasů a klíčů  třídí a zařazuje organismy 

- rozlišuje a hodnotí činnosti člověka v přírodě

- vyhledává činnosti, kterými může být sám prospěšný ochraně životního prostředí

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně bránit    

Rozmanitost přírody

Látky  a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek.

Voda a vzduch – výskyt vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě,vlastnosti,složení, proudění vzduchu, čistota, význam pro život

Nerosty a horniny, půda – vznik půdy, význam, ochrana, významné nerosty a horniny

Vesmír a Země – den a noc        

                roční období

                sluneční soustava 

Podmínky života na Zemi – jejich význam a ochrana

Rovnováha v přírodě – význam,základní společenstva, vzájemné vztahy mezi organismy

Rostliny, houby, živočichové – znaky, životní potřeby, projevy, průběh a způsob života, , výživa, stavba těla,  význam v přírodě a pro člověka, ochrana

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

 

Environmentální výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

- dovede vysvětlit funkci jednotlivých orgánových soustav v lidském těle

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

- uplatňuje účelné způsoby chování v rizikových situacích, dovede odmítat návykové látky, 

-  své poznatky umí využívat k podpoře vlastního zdravého života

 

 

- umí zajistit drobná ošetření a lékařskou pomoc, rozpozná život ohrožující zranění

 

 

-  uplatňuje účelné způsoby chování v rizikových situacích, ohleduplně a bezpečně se chová k druhému pohlaví

- vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista

 

 

Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy,životní potřeby člověka, rozdíly mezi mužem a ženou,, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy( rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality

Péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchování potravin, vhodná skladba stravy,pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS, drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, 1.pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií

Osobní bezpečí , krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),  šikana, týrání, sexuální  a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí  v médiích,

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný záchranný systém

Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova

KOMPETENCE

UČIVO  VLASTIVĚDA

 

 

ŽÁK – umí vyjádřit vztahy mezi lidmi podle svých zkušeností, vyvozuje a dodržuje pravidla soužití ve škole i mimo ni

 - rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, slušně obhajuje a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném řešení

- rozpozná ve svém okolí chování, které už nelze tolerovat, která porušují základní lidská práva

- rozlišuje a respektuje základní formy vlastnictví, používá peníze, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost  realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

- Aktivně přispívá ke kultuře obce

- umí objevit v společenském a přírodním prostředí změny i problémy, navrhuje možnost zlepšení svého životního prostředí

Lidé kolem nás 

Rodina ( jedinec v rodině, role členů v rodině, práce, příbuzenské a generační vztahy,zaměstnání)

--------------------------------------------------

Soužití lidí( vztahy, komunikace,  principy demokracie,obchod,zájmové spolky, pomoc nemocným, postiženým,slabým, EU) 

Vztahy mezi námi ( pravidla společného života, EU), ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům

Právo a spravedlnost (lidská práva, práva a povinnosti, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot)

-------------------------------------------------

vlastnictví ( soukromé,veřejné, osobní, společné, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky)

 

-------------------------------------------------

Kultura ( podoby, projevy, význam)

-------------------------------------------------

Globální problémy ( sociální problémy, nesnášenlivost, ničení přírody,

konzumní společnost)

Multikulturní výchova

 

 

Výchova demokratického občana

 

Mediální výchova

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

 

- řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v obci, v přírodě

 

- určuje polohu svého domova, vlasti

- orientuje se na mapách

 

- poznává regionální zvláštnosti přírody, kultury,hospodářství, posuzuje jejich význam

 

 

 

- rozlišuje státní symboly, hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce

- zprostředkuje ostatním své poznatky a postřehy z vlastních cest v naší vlasti i z cest v cizině

Místo, kde žijeme

Domov, škola, obec ( prostředí školy, obce, cesta do školy, bezpečnost na cestách, )

-------------------------------------------------

mapy – světové strany, orientace, typy map

---------------------------------------------

okolní krajina -obec,okres,dříve- nyní,poloha,     okres,kraj – zemský povrch, vodstvo,půdy,rostliny, živočichové, krajina a život lidí – vliv,ČR –kraje  náš region - zvláštnosti, regiony ČR(Praha, surovinové zdroje, výroba, služby

------------------------------------------------

naše vlast, státní symboly, krajina, národ, politický systém, armáda ČR

-------------------------------------------------

Evropa a svět (kontinenty, evropské státy,EU, cestování – bezpečný pobyt v přírodě, g.problémy)

------------------------------------------------

Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- pracuje s časovými údaji

- využívá muzeí, archivů a knihoven jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

- objasní historické  důvody státních svátků

- zdůvodní základní význam ochrany přírody a kulturních památek

- s využitím regionálních specifik se orientuje

Lidé a čas

Čas jako fyzikální veličina, kalendáře,dějiny jako sled událostí,letopočty,

Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, průběh lidského života, státní svátky a významné dny

Regionální památky- péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost

Báje a mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Osobnostní a sociální výchova

 

 

6.5. Umění a kultura

 

 

6.5.1. Hudební výchova

 

 

Vyučovací předmět:      Hudební výchova

 

Ročník:                        1. ročník           1 hodina týdně

                                      2.ročník            1 hodina týdně

                                      3.ročník            1 hodina týdně

                                      4. ročník           1 hodina týdně

                                      5. ročník           1 hodina týdně

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje proniknutí do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, poslechových a pohybových.

 

Cíl vzdělávací oblasti: Seznámit žáky prostřednictvím estetických činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního umění. Rozvíjet estetické cítění. Rozvíjet schopnosti vyjadřovat se prostřednictvím tónu a zvuku. Pomocí vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vést  žáky k porozumění hudbě a hudebnímu umění, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání. Hudebními činnostmi  rozvíjet hudebnost žáka, jeho hudební schopnosti a  rozvíjet sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, hudebně pohybové a hudebně poslechové dovednosti. Vnímání hudby – naučit se naslouchat.  

 

Formy realizace:

 

Výuka probíhá formou skupinové, společné nebo samostatné práce, ve třídě či ostatních prostorách školy, případně přímo v obci (různá vystoupení pro veřejnost). Využívá prvky dramatické výchovy, projektového vyučování.  

 

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

Hudební výchova 1. stupeň  1. a 2. období

 

-na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

-využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

-vyjadřuje pohybem znějící hudbu

-rozpozná dynamické změny v hudbě

-rozpozná některé hudební nástroje

-odlišuje hudbu instrumentální a vokální

-při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

-realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností ( zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

-rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

 

Učivo vyučovacího předmětu Hudební výchova

-hlasová hygiena, pěvecké dovednosti,rozšiřování hlasového rozsahu

-hudební rytmus

-dvojhlas

-intonace

-orientace v notovém záznamu

-hudební doprovod pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře

-hudební hra - otázka, odpověď

-taktování

-pohybový doprovod znějící hudby, orientace v prostoru

-hudba vokální a instrumentální, umělá a lidová

-hudební styly a žánry

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE               1. ročník

UČIVO

1. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZNÁMKY

 

 

Září

 • Schopnost  rozlišit zvuk – tón.

 

 • Schopnost  rozlišit  řeč – zpěv.

 

 

 • Opakování písní z MŠ. Zvuk, tón.
 •   Jednoduchý hudební

     doprovod.    Dýchání,

     výslovnost.

 • Zlatá brána.   Rytmus.   Hudebně

       pohybové hry.

 • Rybička  maličká.     Frázování.

 

 

Hudební stromeček.

 

Říjen

 • Schopnost  rozlišit  tón dlouhý – krátký.
 • Tón dlouhý, krátký.
 • Adámku  náš. Hlavový tón.
 • Pod  naším  okýnkem. Hudební

nástroje – zobcová flétna,  klavír, housle,  kytara.

 • Čížečku, čížečku. Hudebně pohybová   hra.

 

Osobnostní a sociální výchova.

Obrázky hudebních nástrojů.

 

Listopad

 • Schopnost  rozlišit silně – slabě.
 • Poslech   O veliké řepě. Jednoduchý

      hudební doprovod.

 • Halí, belí.. Ukolébavka.
 • Čerti.  Pohybový doprovod.

 

 

Hudební stromeček.

 

Malované písničky

 

 

 

Látkové, papírové  rohy.

 

Prosinec

Schopnost  rozlišit  silně – slabě.

 

 

 • Vánoční   koledy. Poslech.
 • Vánoční   koledy. Poslech.
 • Vánoční   koledy. Poslech.

 

Multikulturní

výchova

Vánoční tradice a zvyky.

 

Příprava vystoupení  v kostele.

 

Leden

 • Schopnost rozlišit pomalu -  rychle.

 

 

 

 • Běžela liška po ledu.

 

 • Písničky   z  pohádek.

 

 • Šel  tudy. Rytmizace a melodizace slov a krátkých textů.
 • Masopustní píseň.

      Ukolébavka, pochod.

 

 

 

Malované

písničky.

 

Hudební základy.

 

Obrázky masopustního průvodu.

 

Únor

 

 

 

 

 

 

 

 • Schopnost rozlišit vesele – smutně.

 

 

 

 • Kamaráde, tleskej rukama. Hra  na  tělo.
 • Já  husárek  malý.
 • Když  jsem  já  sloužil  to  sedmé léto
 • Holka  modrooká. Výslovnost.

 

 

 

 

 

 

Obrázková písnička.

 

 

 

 

 

Březen

 

    Schopnost  rozlišit  hlas  mužský, 

    ženský,  dětský.

 • Šel zahradník do zahrady.
 • Tancovala  žížala.
 • Hra na tělo.

 

Environmentální výchova

 

 

 

Duben

 • Schopnost rozlišit hudbu vokální a instrumentální.

 

 

 

 • Bude z   nás   kapela. Hra na tělo.
 • Hudební   pásmo  pro   maminky.
 • Hudební   pásmo   pro   maminky.

 

 

 

Květen

 • Schopnost rozlišit ukolébavku – pochod.

 

 

 

 

 

 • Maličká  sú.   Rytmus.
 • Hudební  nástroje.   Poslech české státní    hymny.
 • Já  jsem  muzikant. Hra na tělo.
 • Noty.   Rytmizace.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

Výchova demokratického občana

 

 

Červen

 •  

 

 

 

 • Písničky   k táboráku.
 • Není   nutno.
 • Písničky   na   tábor.
 • Opakování   písní   za 1.   ročník.

 

 

 

Hudební základ.

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 2.ročník

 

Učivo:

 

Vokální činnosti

Hospodárné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné zpívání, dodržování rytmu

 

Poslechové činnosti

Seznámení s lidovými a umělými písněmi, poznávání dalších hudebních nástrojů, skladby dle výběru učitele přiměřené k věku dětí

 

Hudební nauka

Poznávání vzestupné a sestupné melodie, seznámení s pojmy notová osnova, houslový klíč, noty, hodnota not (nota celá, půlová, čtvrťová), rozlišování tempa (pomalé, rychlé)

 

Instrumentální činnost

Jednoduchý doprovod na rytmické nástroje

 

Hudebně pohybová činnost

Procvičování již osvojené pohybové činnosti, osvojení poskoku

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 3.ročník

 

Učivo:

 

Hlasová výuka

Pokračování v osvojených činnostech z předešlých ročníků (dýchání, výslovnost, uvolněný zpěv), správný pěvecký postoj, osvojování pěveckého dělení slov

 

Poslech

Poznávání hudby zábavné, slavnostní, skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L.v. Beethovena, B. Foerstera

Zdokonalování se v poznávání hudebních nástrojů

 

Hudební nauka

Seznámení s názvy not c – h, nota osminová, pomlky, taktování dvoudobého taktu

 

Instrumentální činnost

Zdokonalování doprovodu na rytmické nástroje

 

Hudebně pohybová činnost

Taktování na 2 doby, chůze dvoudobá, vyjádření hudební nálady

 

 

 

 

 

Hudební výchova 4.ročník

 

Učivo:

 

Hlasová výuka

Pokračování v osvojených činnostech z předešlých ročníků (vázání tónů, prodlužování výdechu)

 

Poslech

Poslech písně lyrické, žertovné pochod, polka valčík od B. Smetany a A. Dvořáka

 

Hudební nauka

Repetice, legato, závětí, stupnice C- dur, malá hudební forma a rondo, epizody ze života skladatelů poslouchané hudby

 

Instrumentální činnost

Hra lidových písní na Orffovy hudební nástroje, předehra, dohra

 

Hudebně pohybová činnost

Kroky se zhoupnutím ve ¾ taktu, hra ne tělo, taktování na dvě a tři doby

 

 

 

 

 

Hudební výchova 5.ročník

 

Učivo:

 

Hlasová výuka

Upevňování vokálních dovedností osvojených v nižších ročnících, sjednocování hlasového rozsahu, počátky dvojhlasu, zpěv české hymny

 

Poslech

Rozšiřování hudby polyfonní a homofonní, lidová kapela, symfonický orchestr, roková kapela, menuet, jazzový orchestr

 

Hudební nauka

Dirigent, sbormistr, kapelník, orchestr, hudební nástroje noty, délka not, výška not, epizody ze života skladatelů, stupnice moll, dur, předvětí a závětí

 

Instrumentální činnost

Improvizace předvětí, závětí, ostinato, prodleva

Hra na Orffovské nástroje melodické a rytmické

 

Hudebně pohybová činnost

Pohybové vyjádření poslouchané hudby

 

 

 

6.5.2. Výtvarná výchova

 

Vyučovací předmět:       Výtvarná výchova

 

Ročník:                         1. ročník            1 hodina    týdně

                                      2. ročník            1 hodina    týdně

                                      3. ročník            1 hodina    týdně

                                      4. ročník            2 hodiny  týdně

                                      5. ročník            2 hodiny  týdně

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu:V předmětu  výtvarná výchova a dramatická výchova na prvním stupni základního vzdělání se žáci prostřednictvím činností seznamují výrazovými prostředky s jazykem literárním, dramatickým a výtvarným.

 

Cíl vzdělávací oblasti: Na 1. stupni základního vzdělávání seznámit žáky pomocí výrazových prostředků s výtvarným uměním. Vést k užívání estetických prostředků pro sebevyjádření. Pomocí školních výtvarných projektů přispět k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření. Vycházet z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka. Umožnit tvořivě esteticky ztvárnit pocity a prožitky. Používat obrazné vyjádření jako prostředek komunikace. Přispět k rozvoji tvůrčích činností, estetického vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivosti a fantazie.

 

Formy realizace:

 

Výuka probíhá formou samostatné, společné nebo skupinové práce, ve třídě či ostatních prostorách školy, případně přímo v obci (práce v plenéru). Využívá prvky projektového vyučování.  

 

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

Výtvarná výchova 1. stupeň  1.a 2. období

 

-rozpoznává prvky obrazného vyjádření – linie, tvar, barva..

-na základě vlastní zkušenosti používá vizuálně obrazných vyjádření k ztvárnění svých

 prožitků a zkušeností

-při tvůrčí činnosti používá barevné kontrasty, proporční vztahy, světlostní poměry

-užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření

-porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

 

 

Učivo vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

-linie, tvar, barevný kontrast, proporční vztahy, světlostní poměr

-práce s plochou a prostorem

-pohyb těla a jeho umístění v prostoru

-malba a kresba

-vizuálně obrazné vyjádření pomocí smyslového vnímání a fantazie

-interpretace v rámci skupiny a jejich porovnávání

-zdůvodnění výsledků vlastní tvorby podle schopností a zaměření

 

 

Výtvarná výchova 1. - 2. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCE

1. a 2. ročník

UČIVO

1. a 2. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 

POZNÁMKY

 

 

 

 • V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti.
 • Uplatňuje  při tom v plošném i prostorovém  uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

 

 

 

 

 • Rozpoznává a využívá základní klasifikace barev, světlostní a teplotní kontrast barev.

 

 

 • Osobitost svého vnímaní uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření.

 

 

 • K tvorbě obrazného vyjádření svých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky.

 

 

 • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření.

 

 

 • V tvorbě uplatňuje své vlastní životní zkušenosti v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary a objemy.

 

 

 • Interpretuje dle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností,

 

 

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

 

 • Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního prožitku, podle vyprávění, četby, filmu.
 • Rozvíjení dětské představivosti a fantazie ve výtvarném vyjádření, pozorování přírody a činnosti lidí, vztah postavy a prostředí.
 • Barvy základní a podvojné, barevný kontrast a harmonie.
 • Pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení tvarů, barvy, struktury (otisk v barvě, frotáž, kresba, dotváření a kombinace přírodních materiálů), poznávání krásy živé a neživé přírody.
 • Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ, vytváření prostorových útvarů seskupováním a kombinováním přírodních materiálů.
 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarové zajímavých přírodninách.
 • Poznávání a zobrazování tvarů a funkcí věcí (lidských výtvorů), pozorování materiálu, pohybu – záznam pomocí elips, oválů, svislé a vodorovné, šikmé čáry jako prostředek rozvoje kreslířského pohybu ruky.
 • Pozorování tvaru užitkových předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu – výtvarné vyjádření v ploše i prostoru.

Environmentální  výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova

Výtvarné prostředky a materiály:

Kresba – uhel, tužka, dřívko, tuš, křída.

Malba – temperové barvy a vodové barvy, suchý a voskový pastel.

Kombinované techniky – koláž, tiskátka, monotyp, frotáž, kombinace přírodních materiálů.

Modelování – modelovací hlína, těsto, přírodní materiály.

papír

 

 

 

 

 

 

 

 • Učí se využívat základní klasifikace barev, světlostní a teplotní kontrast 

 

 

 

 

 

 

 • Učí se rozeznávat různý charakter lineární kresby.

 

 

 

 

 

 • Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuální vyjádření volí vhodné prostředky.

 

 

 • V tvorbě vychází z vlastních zkušeností a uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy a další prvky a jejich kombinace.

 

 • Práce dekorativní a prostorové

 

 • Hry s barvou – poznávání vlastností barev a jejich výrazových možnostech – barvy základní a podvojné, světlé a tmavé a kontrastní.
 • Při hře s linií – poznávání různých druhů linií a jejich výrazových možností, ověřování a kultivace vedení linie v různých materiálech – přítlak, odlehčení, rovnoběžnost, křížení, zhušťování a zře´dování čar, násobení linie při vyhledávání správného tvaru.
 • Rozvíjení citu pro prostor – poznávání základních prostorových útvarů.
 • Rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus ( rytmické řazení různých prvků, jejich otisky a odlití ).
 • Rytmické řešení plochy ve světlých a tmavých barvách.
 • Kompozice plochy s použitím libovolných prvků ( např. geometrie )

 

 

 

 

 

 

 • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

 

 

 

 

 

 • Učí se poznávat rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů, zvláště ilustrátorů dětských knih, uvědomovat si, že výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství národa.

 

 

 

 • Osobitost svého vnímání uplatňuje i v přístupu k životnímu prostředí.

 

 

 • Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
 • Výtvarné umění a životní prostředí

 

 

 • Aktivní práce s ilustrací ( Josef Lada, Helena Zmatlíková, Jiří Trnka, Zdeněk Smetana ….)
 • Funkce ilustrací a jejich výrazových prostředků ( barva, linie, prostor ), poznávání různých vyjadřovacích prostředků porovnáváním ilustrací.
 • Seznamování s různými druhy výtvarného umění: malířství, sochařství, grafika ( výstavy a galerie).

 

 

 • Poznávání některých aspektů kultury odívání a bydlení:
 • Průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí.
 • Návštěvy výstav a galerií.
 • Využití témat k besedám a motivacím výtvarných činností.

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova

 

Environmentální výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 3. - 5. ročník

 

Kompetence

Učivo:výtvarná výchova

Roč.

Průřezová témata

Náměty, projekty,

 • Citlivé vnímání a ztvárňování vlastní zkušenosti na základě poznání a využití prvků vizuálně obrazných vyjádření.

 

- Rozvíjení smyslové citlivosti ( linie, tvary, objemy, světlo, barvy, podobnost, kontrast, rytmus,  proměny a  kombinace)

- Uspořádání objektů do celků

- vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly ( vyjádření hmatových, sluchových, pohybových a chuťových podnětů vizuálně)

- výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, PC, reklamy, vkus- nevkus

 

 

 

 

3.-5.

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Vých. demokratického občana

Mediální výchova

Vnímání modelu hmatem ( tvář, krabice), malovaná vůně, jablíčkové obrázky,…

  -  Osobitost svého vyjádření  žák uplatňuje již v záměru své práce, ve volbě a kombinaci užitých prostředků.     

- Uplatňování subjektivity

prostředky pro vyjádření emocí, fantazie, představ, zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, …)

- typy vizuálně obrazných vyjádření( ilustrace textu,volná malba, plastika, animovaný film, comics, fotografie, reklama, elektronický obraz,…)

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – z hlediska vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické ), z hlediska motivace (fantazie, předloha)   

3.-5.

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

Multikulturní výchova

Malovaná hudba ( strašidla), malovaný pocit, nálada, já člověk,…   

- Žák se učí předkládat  své vizuálně obrazné vyjádření 

jako  osobitou výpověď a sdělení v rámci obohacení   vlastní komunikace s okolím.

Ověřování komunikačních účinků

-osobní postoj ke komunikaci – utváření a zdůvodňování, porovnání s cizími pracemi

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – - v komunikaci se spolužáky, v rámci skupin ( ve škole i mimo školu), vlastní vysvětlení záměru a obsahu

3.-5.

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Výchova demokratického občana

Vých. K myšlení v globál. Souvislostech

 Multikulturní výchova

Mám jablíčko mám, komu já ho dám

Zakleté srdce, Já a má hvězda, Ostrov Eldorádo, Moje linie – setkání s kamarádem, se sokem, s bráškou -  barevné bavlnky, čáry, ruce – dotyky, stromy,…

 

 

 

 

6.6. Člověk a zdraví – Tělesná výchova

Vyučovací předmět: Tělesná výchova

                                  

1.ročník                       2 hodiny týdně

                                    2.ročník                       2 hodiny týdně

                                    3.ročník                       2 hodiny týdně

                                    4.ročník                       2 hodiny týdně

                                    5.ročník                       2 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu:Vyučovací předmět tělesná výchova rozvíjí u žáků fyzické a psychické schopnosti, pohybové dovednosti a vede žáky k poznání a rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů, které ovlivňují způsob jejich života. Vede žáky k pochopení hodnoty zdraví uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem.

 

Cíl vzdělávací oblasti:Vzhledem k prioritám školy, cílům a kompetencím kladným osobním příkladem učitele a celkovou příznivou atmosférou ve škole ovlivňovat činnosti související se zdravím. Provádět preventivní ochranu zdraví a upevňovat hygienické a zdravotně preventivní návyky. Rozhodovat se ve prospěch zdraví. Směřovat k poznávání vlastních pohybových možností a k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní pohodu. Pro podporu zdraví, regeneraci sil, rozvoj zdatnosti a výkonnosti a pro uspokojování vlastních potřeb zařezovat do denního režimu pohybové činnosti.

 

Formy realizace:

 

Výuka probíhá v tematických blocích v tělocvičně, případně přímo v obci (školní, obecní hřiště, kluziště, sportovní činnosti v přírodě, dopravní výchova). Tematický celek plavání do výuky zařazujeme formou kurzu. Své pohybové dovednosti si žáci dále ověřují a upevňují v dalších formách pohybových činností jako jsou sportovní hry a pohybově rekreační přestávky.

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

Tělesná výchova 1. stupeň  1. a 2. období

 

 • spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím
 • v souladu s individuálním předpoklady zvládá pohybové činnosti a usiluje dále o jejich zlepšení
 • projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti
 • spolupracuje při týmových pohybových činnostech a soutěžích
 • uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech, adekvátně reaguje na situaci úrazu spolužáka
 • jedná v duchu fair play, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
 • užívá základní tělocvičné názvosloví
 • reaguje na základní pokyny a povely při osvojované činnosti

 

 

Učivo vyučovacího předmětu Tělesná výchova

 • příprava před pohybovou činností, napínací a protahovací cvičení, uklidnění po zátěži
 • zdravotně zaměřená průpravná a relaxační cvičení
 • rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
 • hygiena při pohybových činnostech, vhodné oblečení a obutí
 • bezpečnost při pohybových činnostech – bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání cvičebního nářadí a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
 • pohybové hry
 • základy gymnastiky
 • kondiční a rytmické cvičení s hudbou
 • průpravné úpoly
 • základy atletiky:rychlý běh, vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
 • základy sportovních her
 • turistika a pobyt v přírodě - přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
 • plavání
 • hry na sněhu
 • základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
 • zásady chování a jednání při pohybových činnostech
 • měření pohybových dovedností
 • správné způsoby držení těla
 • speciální cvičení zdravotní tělesné výchovy

 

 

 

TERMÍN

1.-3.roč.

KOMPETENCE

 

UČIVO

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 

 

 • Sportovní hry
 • Sportovní hry

 

 

 

 

 • zná nejznámější sportovní hry
 • zvládá podle svých předpokladů základy techniky držení házení a chytání míče
 • reaguje na základní pokyny
 • zvládá základní techniku přihrávky rukou a nohou
 • dodržuje zásady bezpečnosti a hygienických návyků

 

 • základy sportovních her
 • průpravná sportovní cvičení
 • sportovní hry pro rozvoj rychlosti
 • technika házení, držení a chytání míče
 • technika přihrávky rukou a nohou
 • hry se zjednodušenými pravidly

 

Míče různé velikosti a hmotnos-ti.

Florbal. hole, míček

Vybíjená

Kopaná

 

 • Atletika
 •  
 • Atletika

 

 

 

 • zvládá  podle svých předpokladů základy techniky rychlého běhu (zrychlování z klidu do maxima) a vytrvalého běhu (běhu střídaného s chůzí)
 • zvládá spojení startu na signál a běhu
 • zvládá podle svých předpokladů základní techniku odrazu z odrazové nohy
 • zvládá základní techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu
 • zvládá základní techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu
 • zvládá základní techniku hodu míčkem z místa a chůze
 •  
 • průpravná běžecká cvičení

 

 • pohybové hry pro rozvoj běžecké rychlosti a startovní reakce
 • rychlý běh do 30m
 • rychlý běh do 60m
 • polovysoký start
 • nízký start
 • běh v terénu prokládaný chůzí

Environmentální výchova

Stopky

 

Pásmo

Kriketo-vý míček

 

 • Pohybové hry

 

 • Pohybové hry

 

 

 

 

 

 • zvládá podle svých předpokladů základy pravidel pohybových her
 • zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu
 • umí pohyb spojit s hudbou, příběhem, představou
 • umí k pohybové hře využít i některé náčiní

 

 

 

 • základní organizační povely pro realizaci her
 • základní pravidla osvojovaných her
 • bezpečnost při různých druzích her
 • pohybové hry s různým náčiním
 • pohybové hry soutěživé a bojové
 • pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti

 

CD přehrá-vač

 

 

 • Gymnastika

 

 • Gymnastika

 

 

 

 

 • zvládá podle svých předpokladů základy techniky gymnastického držení těla
 • dodržuje zásady bezpečnosti
 • zvládá podle svých předpokladů základní techniku kotoulu vpřed, kotoulu vzad
 • dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní
 • zvládá základy gymnastického odrazu

 

 

 

 • základní gymnastická průpravná cvičení
 • správné gymnastické držení těla
 • soustředění na cvičení
 • cvičení svalového napětí a uvolnění celého těla
 • základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení
 • kotoul vpřed
 • kotoul vzad
 • průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z odrazového můstku
 • výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu

 

 

Žíněnky

 

Švédská bedna

 

Odrazo-vý můstek

1-3 ročník

Průpravná, kondiční, relaxační cvičení

Průpravná, kondiční, relaxační cvičení

 

 

 

 

 • Chápe, že různá cvičení mají různé účinky
 • Zná zásady správného držení těla a správného dýchání
 • Zvládá podle svých předpokladů dechová cvičení, protahovací cvičení a vytrvalostní cvičení
 • Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
 • Soustředění při cvičení
 • Správné držení těla
 • Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení
 • Protahovací a napínací cvičení
 • Cvičení dechová
 • Vytrvalostní cvičení
 • Cvičení pro přípravu organismu před různými druhy pohybových činností

 

 

 

 

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou

 

 

 

 • Podle svých předpokladů zvládá základy estetického pohybu
 • Zvládá nápodobu pohybem
 • Snaží se o estetické držení těla
 • Základní estetický pohyb těla a jeho částí – chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla
 • Rytmizovaný pohyb
 • Nápodoba pohybem

 

 

CD přehrá-vač

 

Úpoly

 

Úpoly

 

 

 

 

 • Dodržuje sportovní chování v duchu fair play
 • Průpravné přetahy a přetlaky
 • Zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
 • Zpevňování těla, správné dýchání

 

 

 

 

 

lano

 

Plavání

 

Plavání

 

 

 

 • Nebojí se vody
 • Dovede reagovat na překážku v cestě (plavce)
 • Ví, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti při plavání
 • Ví, že nejnebezpečnější plavání je v neznámé vodě
 • Ví, že je nebezpečné přeceňovat vlastní síly
 • Podle svých předpokladů zvládá základy orientace ve vodě, po vodou
 • Smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu
 • Základní hygiena při plaveckém výcviku
 • Zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu
 • Průpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností
 • Splývání
 • Dýchání do vody

 

Ručník, plavky,mýdlo

 

Smlouva o dílo

 

Rozpis pro fakturaci

 

Objednat autobus

 

Seznam žáků

 

Turistika a pobyt v přírodě

 

Turistika v přírodě

 

 

 

 

 • Podle svých předpokladů zvládá základní techniku chůze
 • Umí se i za pomoci dospělých připravit na turistickou akci
 • Dovede se orientovat v přírodě podle značek a přírodních ukazatelů
 • Uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybových aktivitám
 • Způsob pohybu v terénu a chování v přírodě
 • Správné oblečení pro turistiku
 • První pomoc při poraněních
 • Ochrana před ohněm a popálením
 • Základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice a pobytu v přírodě
 • Základní dopravní a turistické značky
 • Stravování a pití na turistické akci
 • přežití v přírodě
 • nouzový přístřešek
 • Orientace v přírodě podle přírodních úkazů, aplikace znalostí o rostlinách a zvířatech
 • Elementární ochrana přírody
 • Chůze v terénu do 8km
 • Chůze, běh po vyznačené trase
 • Aplikace pohybových her v přírodním prostředí

Environmentál-ní výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví  – 1.-3.ročník

 

 

Období

1.-3.ročník

Výstupy

Učivo

průřezová témata

Pozn.

 

 

Význam pohybu pro zdraví

 

 

 

 

 • Ví, jaký význam má pohyb pro zdraví a vývoj organismu žáka
 • Pohybový režim
 • Délka a intenzita pohybu
 • Spontánní pohybové činnosti a hry

 

 

 

 

Příprava organizmu

 

 

 

 

 • Rozumí základním zásadám bezpečného pohybu a chování při TV a sportu
 • Příprava před pohybovou činností
 • Uklidnění po zátěži
 • Protahovací cvičení

 

 

 

 

Zdravotně zaměřené činnosti

 

 

 

 • Podle svých předpokladů zvládá techniku správného držení těla zdravotně zaměřených cvičení
 • Správné držení těla
 • Průpravná a koordinační cvičení
 • Kompenzační a dechová cvičení
 • Psychomotorická a relaxační cvičení

 

 

 

 

Hygiena při pohybových činnostech

 

 

 

 • Ví, jak se vhodně připravit pro pohybovou činnost – oblečení a obutí
 • Ví, jaká je správná osobní hygiena
 • Osobní hygiena
 • Vhodné oblečení a obutí

 

Lékárnička

 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech

 

 

 

 • Ví, jak se zachovat v případě úrazu v podmínkách TV
 • První pomoc při úrazu v podmínkách TV

 

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující pohybové učení – 1.-3.ročník

 

Období

1-3.ročník

Výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy a průřezová témata

Poznámky

 

 • Podle svých předpokladů zvládá pravidla osvojovaných činností
 • Dodržuje zásady čestného chování a jednání při sportovních disciplínách
 • Pamatuje si základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
 • Základní organizační činnosti
 • Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
 • Pravidla osvojovaných pohybových činností
 • Zásady chování fair play

Osobností výchova

 

 

 

Obdob

4.-5. roč.

Výstupy

 

UČIVO

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 

Sportovní hry

Sportovní hry

 

 

 

 • Zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
 • Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů
 • Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 • Zvládá podle svých předpokladů základy techniky držení  házení a chytání míče
 • Reaguje na základní pokyny
 • Zvládá základní techniku přihrávky rukou a nohou
 • Zná zásady bezpečnosti a hygienických návyků při sportovních hrách

 

 • základní spolupráce ve hře

 

 • průpravná sportovní cvičení
 • sportovní hry pro rozvoj rychlosti

 

 • technika házení, držení a chytání míče, zastavení

 

 • technika přihrávky rukou vrchní, trčením
 • hry se zjednodušenými pravidly

 

 • organizace utkání – losování,

      ukončení utkání

 

Míče různé velikosti a

hmotnosti

 

Florbal hole,

míček

 

Atletika

Atletika

 

 

 

 • Zlepšuje svou tělesnou kondici a správné držení těla
 • Zvládá podle svých předpokladů osvojované dovednosti -  základy techniky rychlého běhu (zrychlování z klidu do maxima) a vytrvalého běhu (běhu střídaného s chůzí)
 • Zvládá spojení startu  na signál a běhu
 • Zvládá podle svých předpokladů základní techniku odrazu z odrazové nohy
 • Zvládá základní techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu
 • Zvládá základní    techniku hodu míčkem z místa a chůze
 • Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů

 

 • Běžecká abeceda
 • Průpravná běžecká cvičení

 

 • Pohybové hry pro rozvoj běžecké

       rychlosti a startovní  reakce

 • Vytrvalý běh do 1000 m
 • Rychlý běh do 60 m

 

 • Polovysoký start
 • Nízký start

 

 • Běh v terénu prokládaný chůzí

 

 • Hod míčkem z rozběhu

Spojení rozběhu s odhodem

 

 • Skok do dálky

 

 

Stopky

 

Pásmo

 

Kriketový

.míček

 

Pohybové hry

 

Pohybové hry

 

 

 

 • Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti
 • Zvládá podle svých předpokladů základy pravidel pohybových her
 • Zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu
 • Umí pohyb spojit s hudbou, příběhem, představou
 • Umí k pohybové  hře využít i některé náčiní
 • Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

 

 • Využití přírodního prostředí pro 

      pohybové hry

 • Základní organizační povely pro

       realizaci her

 • Základní pravidla osvojovaných her
 • Bezpečnost při různých druzích her
 • Pohybové hry s různým náčiním
 • Pohybové hry soutěživé a bojové
 • Pohybové hry pro rozvoj pohybové

       představivosti a tvořivosti

 

Environmentální výchova

CD přehrávač

 

Gymnastika

 

Gymnastika

 

 

 

V souladu s individuálními předpoklady zvládá osvojované gymnastické dovednosti

Zvládá podle svých předpokladů základy  techniky gymnastického držení těla

Dodržuje zásady bezpečnosti

Zvládá podle svých předpokladů základní techniku kotoulu vpřed, kotoulu vzad

Dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní

Zvládá   základy gymnastického odrazu

Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň  výkonů

 

 

 

 

 • Základní gymnastická průpravná cvičení
 • Správné gymnastické držení těla
 • Soustředění  na cvičení
 • Cvičení svalového napětí a uvolnění celého těla
 • Základní bezpečnostní pravidla při

      gymnastickém cvičení

 • Kotoul vpřed
 • Kotoul vzad
 • Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky
 • Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednustoj na rukou s dopomocí
 • Hrazda – shyb stojmo odrazem
 • Přeskok přes kozu odrazem z můstku

 

 

Žíněnky

 

Švédská bedna

 

 

 

Průpravná , kondiční, relaxační cvičení

Průpravná, kondiční,relaxační cvičení

 

 

 

 • Podle svých předpokladů zlepšuje  úroveň výkonů
 • Chápe, že různá  cvičení  mají  různé účinky

 

 • Zná zásady správného držení těla a správného dýchán

 

 • Zvládá podle svých předpokladů  dechová cvičení, protahovací cvičení a vytrvalostní cvičení

 

 

 

 

 • příprava organismu pro různé pohybové činnosti
 • soustředění při cvičení

 

 • správné držení těla
 • základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení

 

 • protahovací a napínací cvičení

 

 • cvičení dechová
 • vytrvalostní cvičení

 

 

 

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou

Rytmické a kondiční gymnastické cvičení s hudbou

 

 

 

 • Usiluje o zlepšení svých pohybových dovedností
 • Podle svých předpokladů zvládá  základy estetického pohybu
 • Zvládá nápodobu pohybem
 • Snaží se o estetické držení těla

 

 

 

 • Základní taneční krok 2/4 3/4
 • základní estetický pohyb těla a jeho částí- chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby  různých  částí  těla
 • rytmizovaný pohyb
 • nápodoba pohybem

 

CD přehrávač

 

Úpoly

Úpoly

 

 

 

 • Podle svých předpokladů   zlepšuje úroveň výkonů
 • Dodržuje sportovní chování v duchu fair play

 

 

 

 • Průpravné přetahy a přetlaky
 • Zásady bezpečnosti při úpolových  cvičeních
 • Zpevňování těla, správné dýchání

 

lano

 

Plavání

Plavání

 

 

4.-5.

ročník

 • Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 • Nebojí se vody
 • Dovede reagovat  na překážku v cestě(plavce)
 • Ví,  jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti při plavání
 • Ví, že nejnebezpečnější plavání je v neznámé vodě
 • Ví, že je nebezpečné přeceňovat vlastní síly
 • Podle svých předpokladů zvládá základy orientace ve vodě, pod vodou a osvojí si plavecké dovednosti

 

 • Splývání
 • Změny směru plavání
 • smluvené signály   pro dorozumívání v prostředí bazénu
 • základní hygiena při plaveckém výcviku
 • zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu   v areálu bazénu
 • průpravná cvičení  pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod  vodou, pro osvojení plaveckých dovedností
 • dýchání do vody
 • plavání úseků   do 10 m

 

Ručník, plavky, mýdlo

 

Smlouva o dílo

 

Rozpis pro fakturaci

 

Objednat autobus

 

Seznam žáků

 

Turistika a pobyt v přírodě

Turistika a pobyt v přírodě

 

 

 

 • Zlepšuje úroveň své tělesné  zdatnosti
 • Podle svých předpokladů zvládá základní

     techniku chůze

 

 • Umí se i za pomoci dospělých připravit na turistickou akci

 

 • Dovede se orientovat v přírodě podle značek a přírodních ukazatelů

 

 

 • Uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám

 

 • Chůze do 15 km
 • základní dovednosti spojené s tábořením
 • způsob pohybu v terénu a chování v přírodě
 • správné oblečení pro turistiku
 • první pomoc při poraněních
 • ochrana před ohněm a popálením
 • základní zásady   bezpečnosti a hygieny při turistice a pobytu v přírodě
 • základní dopravní a turistické značky
 • stravování a pití na turistické akci
 • orientace v přírodě  podle přírodních úkazů, aplikace znalostí o rostlinách a zvířatech

Environmentální

výchova

 

 

 

Dopravní

výchova

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností a

                         dovedností 4.-5. ročník

 

 

Období

4.-5.ročník

Výstupy

 

Učivo

Průřezová témata

Pozn.

 

 

Význam pohybu pro zdraví

 

 

 

 • Ví, jaký má význam pohyb pro zdraví a vývoj organizmu žáka
 • Dodržuje pohybový režim

 

 • pohybový režim
 • délka a intenzita pohybu
 • spontánní  pohybové činnosti a hry

 

 

 

 

 

Příprava organizmu

 

 

 

 

 • Dodržuje základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu
 • příprava před pohybovou činností
 • uklidnění po zátěži
 • protahovací cvičení

 

 

 

 

 

Zdravotně zaměřené činnosti

 

 

 

4.-5.ročník

 • Podle svých předpokladů zvládá techniku správného držení těla a zdravotně zaměřená cvičení

 

 • Chápe, že zdravotně zaměřené činnosti jsou důležité pro správný a zdravý vývoj organizmu

 

 • správné držení těla
 • průpravná a koordinační cvičení
 • kompenzační a dechová cvičení
 • psychomotorická a relaxační cvičení

 

 

 

 

Hygiena při TV

 

 

 

 

 • Ví, jak se vhodně připravit pro pohybovou činnost- oblečení a obutí a jaká je správná osobní hygiena

 

 • osobní hygiena
 • vhodné oblečení a obutí

 

 

 

 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech

 

 

 

 • Ví, jak se zachovat v případě úrazu v podmínkách TV
 • první pomoc při úrazu v  podmínkách TV

 

Lékárnička

 

Činnosti ovlivňující zdraví 4.-5. ročník

 

 

Období

4.-5ročník

Výstupy

 

Učivo

 

Pozn.

 

 • Dodržuje zásady čestného chování a jednání
 • Pamatuje si základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností

 

 • základní organizační činnosti
 • základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
 • pravidla osvojovaných pohybových činností
 • zásady chování fair play

 

Olympijské hry

 

Osobnostní výchova

Mediální výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova - komentář

 

Obsah předmětu je vyučován v tematických blocích a proto jsme osnovy členily podle tematických celků. Tematický celek plavání do výuky zařazujeme formou kurzu. Činnosti v přírodě propojujeme s environmentální výchovou a dopravní výchovou. TV tvoří základ pro vzdělávání v daných oblastech, ale své pohybové dovednosti si žáci dále ověřují a upevňují v dalších formách pohybových činností jako jsou sportovní hry a pohybově rekreační přestávky.

 

Protože jsou pohybové schopnosti a dovednosti určeny somatotypem  žáků a jejich předpoklady, proto neurčujeme výstupy ( výkony a úroveň dovedností) pro jednotlivé ročníky, ale pro delší období.  I když výstupem je vždy osobní výkon žáka, nevymezujeme výstupy striktně, protože žáci díky rozdílnému zrání a vývoji se k ucelené podobě dovednosti dopracovávají za různě dlouhou dobu a na odlišné úrovni. Z tohoto důvodu u výstupů často používáme formulaci „ Zvládá podle svých předpokladů…“ Učivo se cyklicky opakuje v jednotlivých ročnících, ale je vždy dále rozvíjeno a prohlubováno. Učitel postupuje u každého žáka individuálně a podle konkrétně zjištěných dovedností hodnotí výkony žáků a jejich zlepšování.

 

 

 

 

6.7. Člověk a svět práce – Praktické činnosti                          

 

 

 

Vyučovací předmět:        Praktické činnosti

 

 

Ročník:                         1. ročník            1 hodina    týdně

                                      2. ročník            1 hodina    týdně

                                      3. ročník            1 hodina    týdně

                                      4. ročník            1 hodina    týdně

                                      5. ročník            1 hodina    týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Praktické činnosti vede žáky k získávání dovedností v oblastech různých lidských činností.

 

Cíl vzdělávací oblasti: Zaměřovat se na praktické pracovní dovednosti v oblastech: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Při práci s různými materiály si osvojovat základní pracovní dovednosti a návyky. Vést žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci, k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých výsledků práce, k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů.

 

 

 

 

Formy realizace:

Výuka probíhá v tematických blocích ve třídě a v ostatních prostorách školy, na školní zahradě případně přímo v obci (jarní úklid obce, péče o zeleň, exkurze, tématické vycházky).

 

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru 

Praktické činnosti   1. stupeň   1. a 2. období

 

-žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

-pracuje podle slovního návodu a předlohy

-vytváří na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu

-využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic

-volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

-udržuje pořádek na pracovním místě

-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

-zvládá při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

-provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování

-umí ošetřovat a pečovat o pokojové i jiné rostliny

-připraví tabuli pro jednoduché stolování

-připraví samostatně jednoduchý pokrm

-dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

-orientuje se v základním vybavení kuchyně

 

 

Učivo vyučovacího předmětu Praktické činnosti

 

-vlastnosti materiálu- přírodniny, modelovací hmota, papír, textil, drát

-pracovní pomůcky a pracovní nástroje

-organizace práce

-stavebnice, práce s předlohou, s návodem,

-základní podmínky pro pěstování rostlin

-pěstování rostlin ze semen v místnosti, pěstování pokojových rostlin

-základní vybavení kuchyně

-výběr, nákup a skladování potravin

-jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN

KOMPETENCE

1. a 2. ročník

UČIVO

1. a 2. ročník

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZN.

 

 

 • Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k materiálu.

 

 

 • Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.

 

 

 • Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě představivosti různé výrobky z daného materiálu.

 

 

 • Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
 • Vytváří jednoduchými postupy předměty.

 

 

 • Zvládá dle svých možností , šití jednoduchých stehů, přišívání knoflíků, rozezná rub a líc látky.

 

 • Práce s drobným materiálem
 • Vlastnosti materiálu.
 • Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití.
 • Vytváření návyku organizace a plánování práce.
 • Osvojování si základů bezpečnosti a hygieny práce.
 • Stříhání, ohýbání, spojování, propichování, navlékání, svazování, slepování
 • Práce s modelovací hmotou: hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, poznávání vlastností materiálu.
 • Práce s papírem a kartonem: překládání, skládání, stříhání, trhání…., vystřihování jednoduchých symetrických tvarů z přeloženého papíru, jednoduché skládanky a vystřihovánky, rozlišování druhů zpracovaného papíru (novinový, balicí, kreslicí).
 • Práce s textilem: odměřování a navlečení nitě do jehly, uzlík, šití stehem – předním, zadním, perličkovým, přišívání knoflíků.

 

Environmentální výchova

 

 

 

 • Pracuje podle jednoduchého návodu.

 

 • Zvládá dle svých schopností a dovedností práci se stavebnicemi.
 • Provádí se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž.

 

 • Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.
 • Konstrukční činnosti
 • Seznámení se s návodem a předlohami stavebnice, možnostmi využití:
 • Sestavování modelů dle předlohy i podle představy z jednoduchých stavebnic.
 • Vytváření vlastních plošných i prostorových kompozic z volného a dostupného materiálu.
 • Montáž, demontáž a údržba stavebnic.

 

 

 

 

 

 • Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování.
 • Pečuje o nenáročné pokojové rostliny.
 • Pěstitelské práce
 • Ošetřování pokojových květin, zalévání, kypření, rosení a rozmnožování.
 • Exkurze do zahradnictví.

 

Environmentální výchova

 

 

 

 • Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
 • Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
 • Chová se vhodně při stolování.
 • Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování.

 

 

 • Příprava pokrmů
 • Kuchyň – základní vybavení, bezpečná obsluha elektrických a plynových spotřebičů, udržování pořádku a čistoty, čistící prostředky.
 • Potraviny a jejich jednoduchá úprava – výběr a nákup potravin, skladování, příprava jednoduchých pokrmů ze studené kuchyně, úprava ovoce a zeleniny za studena, nápoje.
 • Úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání pro běžné stolování: slavnostní prostírání – narozeniny (souvislosti s tradicemi), obsluha a chování u stolu, zdobné prvky při úpravě stolu, vazba a úprava květin.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 

 

Kompetence

Učivo  3.,4.,5. ročník

Průřezová témata, předměty

Možné projekty, činnosti

Práce s drobným materiálem:

Na základě své představy vytváří různé výrobky z daných materiálů,  učí se správně volit a používat potřebné nástroje

 

Práce s přírodninami, modelovací hmotou, papírem, kartonem,textilem, drátem,  folií,…

 • využití prvků klidových tradic ( např. malování perníků, drhání, tkaní, přástky svíčky, ozdoby, věnce, svícny, keramika, šití, vyšívání, drátování, tepání, malování kraslic, košíkářství..)
 • zásady hygieny, bezpečnosti,1.pomoc

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Environmentální výchova

- Vl, ČJ – čtení, sloh

 

Návštěva trhu v Jičíně (JMP)

Dílny okresního muzea,Projekty:

Posvícení, advent, přástky  (Lucie), Vánoce, 3 králové, Velikonoce,čarodějnice, májky

Konstrukční činnosti:

Práce se stavebnicemi,hlavolamy, modely

 

 • práce podle návodu, plánu, náčrtku, předlohy
 • zásady hygieny, bezpečnosti,1.pomoc

Osobn. a soc. výchova

Výchova dem. občana

Výchova k myšlení v evr.a glob.souvisl.

- Vl, Čj, M

Model obce, města, krajiny, historické modely

Pěstitelské práce:

pěstitelské pokusy a

 pozorování

péče o pokojové rostliny

správné použití nástrojů

 • základní podmínky pro pěstování rostlin v místnosti i na zahradě ( okrasné, léčivky, koření, zelenina,…)
 • péče o vlastní pokojovou rostlinu
 • rostliny jedovaté, drogy, alergie
 • zásady hygieny, bezpečnosti,1.pomoc

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Mediální výchova

- Př, Čj- sloh

Vlastní květina ( Malý princ – člověk je zodpovědný za to, co k sobě připoutal), Zelené hlavy, květináč pro maminku.

Příprava pokrmů:

- Žák se orientuje ve vybavení kuchyně,  připraví jednoduchý  pokrm v souvislostí se zdravou výživou a správným stolováním,

- Učí se udržovat  pořádek a čistotu pracovních ploch.

 • Učí se orientovat ve výběru, nákupu a uskladnění zdravých potravin
 • Umí připravit  stůl pro správné stolování, zná pravidla stolování
 • Orientu je se v základním vybavení kuchyně ( technika v kuchyni)
 • zásady hygieny, bezpečnosti,1.pomoc

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Mediální výchova

- Př, Čj- sloh

Otesánek, Prima vařečka,…

         

 

 

 

 

 

7.0. Plán evaluačních činností na škole pro posouzení činnosti školy, učitelů, žáků

 

Motto:

Udělat vše proto, aby se naši žáci učili ne pod hrozbou špatných známek, ale s vědomím smysluplnosti získávaných poznatků a umožnit našim žákům, aby byli úspěšní, abychom je mohli pozitivně hodnotit.

 

Cíl:  Dobře fungující škola.

        Chceme, aby se škola stala místem, kde bude dětem dobře.

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení je součástí naší pedagogické činnosti. Formulujeme jej tak, aby podporovalo vývoj a podněcovalo aktivitu žáků. V průběhu hodnocení se učitel vyjadřuje k změnám, k nimž u jednotlivých žáků dochází, tedy jaký je žák ve srovnání s dřívějškem, co se změnilo, jaký pokrok se  objevil.

Hodnocení vykonáváme průběžně po celý školní rok a snažíme se, aby naše hodnocení se vztahovalo k dosahování očekávaných výstupů a současně s tím i k utváření klíčových kompetencí.

Podmínkou úspěšného hodnocení je neustálé důkladné poznávání žáka.

 

 

 

Úkolem hodnocení je, aby nezraňovalo, ale motivovalo k dosahování dobrých výsledků

                                      aby oceňovalo pozitivní projevy žáků

                                      aby posilovalo kladný vztah žáků k vlastnímu vzdělávání

                                      aby podporovalo rozvoj dítěte

 

 

 

7.1.1.Jaké používáme druhy hodnocení

 

Hodnocení informativní: je pro nás zpětnou vazbou, jak žáci chápou náš výklad, jaké

                                          problémy přetrvávají, jaké činnosti máme zařadit příští

                                          hodinu

 

Hodnocení finální:            je výsledkem prospěchu žáka

 

 

Hodnocení individualizované: používáme nejvíce, neboť srovnáváme současné výkony

                                                  žáka s jeho výkony minulými a hodnotíme tak hlavně

                                                  žákův osobní vývoj

 

 

 

 

7.1.2. Hodnocení žáka

 

Žáci mají právo být informováni o svých výsledcích a o tom, jak se učitel na jeho výsledky dívá a jak je hodnotí. Proto poskytujeme žákovi zpětnou vazbu o tom, jak co zvládá, jakých výsledků dosahuje ve srovnání s minulými obdobími, ale i ve srovnání s věcnými nároky předmětu (výstupy), v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Žák od nás dostává návod, jak postupovat, aby nedostatky odstranil. Dbáme na to, abychom nesrovnávali žáka s jeho spolužáky, ale soustředíme se na individuální pokrok každého žáka. Základem pro hodnocení žáka je zjišťování a shromažďování informací tzv. diagnostika. Hodnocení na naší škole vychází z cílů školy a respektuje individuální rozdíly žáků.

 

 

Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků:

 

Podmínkou je zpětná vazba – jak co funguje. Zde se zaměřujeme na problém, činnost, nikoliv na hodnocení osoby ( Ty jsi hloupý. Udělal jsi hloupost). Průběžně hodnotíme, jak se výsledky naší výchovné vzdělávací práce projevují ve vědomostech, dovednostech, návycích, schopnostech a postojích žáků. Hodnocení nám ukazuje, zda žáci učivo pochopili a zda dovedou získané vědomosti využívat v praxi, zda není nutno některé části učiva vysvětlit znovu a lépe. Teprve pak přistupujeme ke klasifikaci. Pro žáka je zas důležitá zpětná vazba, tedy informace o tom, zda daný úkol zvládl dobře.

 

Pravidla:

 

Být otevřený k rodičům i k dětem,  v průběhu vzdělávání jsou rodiče informováni o výsledcích žáka, hodnocení je adresné a obrací se k tomu, komu je určeno – tedy k žákovi, umožnit žákům účast na procesu hodnocení, hodnotit individuální pokrok bez srovnávání s ostatními, porovnáváme aktuální výkon s předchozími výsledky práce,  hodnocení je  zaměřeno na poskytování informací o tom, jakým způsobem může žák dosáhnout lepších výsledků,  známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování, hodnotíme jen probrané a procvičené učivo, učitel do hodnocení promítá vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka, práci s chybou chápeme tak, že chyba je příležitost naučit se to lépe, při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů.

 

 

Hodnocení žáků s vývojovou poruchou  učení:

 

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka, na něž nemá žákova porucha negativní vliv. Upřednostňujeme takový druh projevu, při kterém má žák předpoklad podávat lepší výkon.

Při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Při hodnocení se zaměřujeme na pozitivní kroky a snažíme se žáka stále motivovat.

Žáci, u kterých je diagnostikována porucha učení, mohou být se souhlasem rodičů klasifikováni slovně ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, postupně přecházíme k běžné klasifikaci.

 

 

 

 

Kriteria hodnocení podle nichž posuzujeme žáka

 

 1. jak ve škole žák pracuje – aktivní objevování, tvořivé myšlení, spolupráce, správnost postupu a výsledku, originalita, vlastní nápad, ochota spolupracovat, úhlednost písma, celková úprava

 

 1. jakých výsledků žák dosahuje v rámci svých možností

 

 

Máme vytvořena obecně platná kriteria (klasifikační stupnice), která používáme tak, aby se do nich promítly klíčové kompetence.

U žáků s VPU máme písemnou smlouvu mezi učitelem a žákem, která je prokonzultována a podepsána rodiči.

 

Způsoby hodnocení:

 

7.1.2.1. Průběžné hodnocení

 

Individuální, písemné, ústní.

 

7.1.2.2. Závěrečné hodnocení

 

Je součtem všech aktivit žáka v průběhu pololetí, projeví se známkou, slovním hodnocením nebo kombinací známek a slovního hodnocení na vysvědčení.

 

7.1.2.3. Slovní hodnocení

 

Slovní hodnocení je konkrétní slovní vyjádření o dosažené úrovní žáka ve vztahu k cíli vyučování a k možnostem žáka.

 

Při slovním hodnocení není naším cílem srovnávat s druhým žákem, ale postihnout individuálně výsledek vyučování a učení, jde nám o posouzení žáka v jeho vlastním vývoji, ve vztahu k minulým výkonům, naznačíme, jak překonat případné nedostatky.

 

Slovním hodnocením poskytujeme informaci žákovi a rodičům o výsledcích vyučování.

 

Způsoby slovního hodnocení
 1. průběžně ústně
  • ve vyučování hodnotí učitel i žáci
  • na třídních schůzkách, které jsou někdy společné i s dětmi
  • na dohodnutých konzultačních dnech
 2. průběžně písemně
  • do notýsků, do žákovské knížky
 3. závěrečné slovní hodnocení na vysvědčení je v písemné podobě, popisujeme konkrétně výsledky žáka a zapojení do vyučování, celé hodnocení je laděno pozitivně, ale není nekritické, neomezuje se jen na konstatování výsledku, ale naznačuje i další vývoj žáka a cestu k nápravě nedostatků. Ve druhém pololetí obsahuje vyjádření způsobilosti žáka postoupit do vyššího ročníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.4. Sebehodnocení

 

Už od 1.třídy vedeme žáky k sebehodnocení vlastní práce a chování, tedy k tomu, aby se snažili posoudit nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. Žáky vedeme též k posouzení práce spolužáků a chování spolužáků.

 

7.1.2.5. Portfolio

 

Zdařilé žákovské práce, povedené projekty.

Často pro hodnocení práce žáků využíváme metodu portfolia (AJ,PČ), což znamená, že shromažďujeme v písemné podobě nebo v podobě výrobků materiál tak, aby dokumentoval stav vědomostí a dovedností žáka a posuzujeme částečné či úplné zvládnutí dané problematiky. Materiály jsou zařazovány s vědomím žáka, nejsou do nich zařazovány žákovy mezery. Dokumentování žákova pokroku přispívá k udržení vnitřní motivace k učivu.

 

7.1.2.6.Klasifikace

 

Klasifikační stupnice na konci klasifikačního období

 

Klasifikace je vyjádřena stupnicí známek 1-5

 

Stupeň 1: Spolehlivě ovládá učivo na úrovni stanovených výstupů, samostatně, pohotově a tvořivě řeší úkoly a zobecňuje poznatky, pracuje soustavně, aktivně po celé klasifikační období, projevuje trvale zájem o předmět.

 

Stupeň 2:  V podstatě ovládá učivo jako prostředek pro dosažení očekávaných výstupů, ale občas se dopouští nepodstatných chyb. Pracuje soustavně po celé klasifikační období, samostatně řeší úkoly, občas s drobnými nedostatky. O předmět má zájem.

 

Stupeň 3:  Ovládá učivo průměrně celkem ještě na úrovni stanovené ŠVP, přitom se dopouští chyb, ale za vedení učitele je dovede odstranit. Samostatné úkoly řeší s obtížemi. Střídavý vzestup a pokles jeho zájmu o předmět.

 

Stupeň 4:  Ovládá učivo v obrysech, ale s mnohými chybami, jež za pomocí učitele stěží napravuje. Samostatné úkoly neřeší většinou úspěšně. Má malý zájem o předmět, pracuje nesvědomitě a nesamostatně.

 

Stupeň 5:  Neovládá učivo na úrovni dané učebními osnovami. Neřeší samostatně úkoly a na otázky učitele převážně neodpovídá správně. Neprojevuje zájem o předmět a s péčí učitele nedosahuje zlepšení.

 

Neklasifikován: Pokud absence žáka v daném předmětu přesáhne 25 %, je žák neklasifikován. V případě včasného doplnění látky a odpovídajícího počtu klasifikačních podkladů může učitel klasifikovat žáka i v tomto případě, ale musí odůvodnit opodstatněnost klasifikace.

 

 

 

 

Hodnotící znaky:

         Bezchybný výkon. Výborně.

         Pár chybiček, ale chválím.

         Pozor! Chyb je více…

         To se ti nepovedlo, přidej a příště to bude lepší.

   -        (mínus) Známka mezi dvěma kvalifikačními stupni.

 N     Neklasifikován

 

 

 

Místo uvedené stupnice známek na přání rodičů je možné na konci klasifikačního období žáka hodnotit na vysvědčení slovním hodnocením.

 

 

 

 

 

7.1.3.  Autoevaluace školy

 

Vytváříme a pravidelně realizujeme vlastní systém vnitřního hodnocení práce školy za účelem zjištění kvality vzdělávání. Systematicky shromažďujeme informace, provádíme jejich analýzu a porovnáváme je s kriterii RVP ZV. Dále se domlouváme na dalším postupu, jak zlepšit výsledky v rámci školy. Součástí evaluační činnosti jsou návrhy vhodných korekčních opatření, případně i návrhy na další úpravu ŠVP.

 

Cílem  naší autoevaluace je zhodnocení stavu kvality školy ( jak funguje náš ŠVP ZV, škola, jaké je klima). Tyto informace nám slouží jako zpětná vazba a prostřednictvím ní vyvozujeme opatření vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

 

Oblasti autoevaluace: co zjišťujeme a vyhodnocujeme

 

 1. výchozí podmínky školy analýzou SWOT, od které se odvíjí naše vize a směr, kterým se  naše škola vyvíjí
 2. soulad RVP ZV s naším ŠVP ZV – neustále kontrolujeme, zda jsme neopomněli něco důležitého
 3. zjištění individuálních potřeb žáků metodou dotazníku, “Schránky důvěry“
 4. jak se daří spolupráce s rodiči – hlídáme si komunikaci s rodiči všech žáků naší školy  a  názory rodičů bereme v potaz, pořádáme akce pro rodiče, zapojujeme se do života v obci
 5. ve výuce – zda vzdělávací výsledky odpovídají vynaloženým prostředkům a úsilí, zda je výuka dostatečně stimulující, zda žáci mají dost prostoru k vyjadřování vlastních názorů, zda výuka vede k utváření klíčových kompetencí
 6. školní klima – zda je školní klima přátelské a motivující k učení a práci, zda žáci mají důvěru k učitelům a vedení školy
 7. v hodnocení žáků – zda je podporováno sebehodnocení, zda žáci znají předem kriteria,  podle  kterých jsou jejich práce hodnoceny
 8. v práci učitelů – zda učitelé podávají žákům přiměřenou pomoc, mají promyšleny cíle  výuky, metody a kriteria hodnocení
 9. výsledky vzdělávání – jaké jsou vědomosti, dovednosti a postoje žáků v jednotlivých  vzdělávacích oblastech
 10. podmínky – zda máme potřebné podmínky k naplnění cílů, které jsme si formulovali

 

Zpětná vazba – Kriteria kvality naší školy

 

Spokojenost rodičů s prací školy, účast rodičů na školních akcích, individuální péče o jednotlivé žáky, spolupráce učitelů v pedagogickém sboru, účast na vzdělávání učitelů, žáci, kteří chodí do školy rádi, úspěchy našich žáků na soutěžích, přehlídkách, olympiádách.

 

Nástroje autoevaluace

 

Rozhovory, skupinové diskuse, dokumentace o účasti rodičů na školních akcích a účasti učitelů na dalším vzdělávání, dotazníky pro žáky a rodiče, žákovské práce, testy školní a testy Cermat, miniprojekty, spolupráce učitelů při vzájemném poskytování zpětné vazby, vzájemné hospitace, portfolio, hospitace vedení školy.

 

 

 

Závěr:

 

Evaluace na ZŠ Slatiny se vztahuje k tomu, čeho jsme chtěli dosáhnout, tedy k cílům. Význam hodnocení našich žáků přesahuje pouhé  udělení známky, směřuje k vytváření vědomí osobní hodnoty a postoje ke svým možnostem, neboť schopnost sebehodnocení je potřebná pro motivaci celoživotního učení a pro samostatnost každého žáka.

Evaluační činnosti na úrovni vzdělávacího předmětu provádí vyučující daného předmětu, na úrovni celé školy pak podle ročního plánu kontrolní činnosti ředitel školy.

Základními časovými horizonty pro souhrnné hodnocení úrovně kvality vzdělávání jsou školní čtvrtletí a jednotlivá vzdělávací období ŠVP. Výsledky zjištěné úrovně jsou projednávány na pedagogických radách a jsou z nich vyvozována konkrétní opatření. Jednou za dva roky zpracovává ředitel školy vlastní hodnocení školy.

Nedílnou součástí autoevaluace školy je zpětná vazba ze strany klienta (rodiče), proto bude škola v pravidelných intervalech 3 let zjišťovat formou dotazníků požadavky rodičů na vzdělávání dětí.

Pro potřeby autoevaluace bude škola využívat i hodnotící zprávy kontrolních orgánů.