< návrat zpět

Výroční zpráva 2013-2014

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 - 2014

1. Základní údaje o škole:

1.1 . Škola

název: Základní škola, Slatiny, okres Jičín

adresa školy: Slatiny 17, 506 01 Jičín

právní forma: příspěvková organizace

IČO: 710 04 271

IZO: 102190895

identifikátor: 600092291

vedení školy: Martin Procházka

kontakt: tel. 493555050

e-mail: prochor13@seznam.cz www.slatinyzs.webnode.cz

1.2. Zřizovatel

název: Obec Slatiny

adresa zřizovatele: Slatiny 19, 506 01 Jičín

kontakt: tel. 493555030

IČO: 272094

1.3 .Součásti školy

základní škola: kapacita 45 žáků

školní družina: kapacita 45 žáků

školní jídelna- výdejna: kapacita 35 jídel

1.4 .Základní údaje o součástech školy

základní škola: počet tříd: 2

I .třída (1. a 3. ročník 11 žáků)

II. třída (2. , 4. a 5. ročník 10 žáků)

1.5 .Materiálně - technické podmínky školy

Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde i ředitelna. Z prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek a umyvadla. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a kotlem, šatna školnice a WC.

Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží je pan starosta do školy ve várnicích.

Investice pro školu v roce 2013/2014

V učebně II. třídy byly opraveny a seřízeny balkónové dveře, k výlevce v 1. patře byla přivedena teplá voda, dále byl opraven záchod v družině, na pískoviště za školou byla zakoupena nová krycí plachta. V první třídě byla natřena tabule a na stolky připevněny nové igelitové ubrusy. V listopadu 2013 byla demontována veškerá stará svítidla se zářivkami a namontována nová, bezpečná.

V tomto školním roce škola odebírala časopisy: Rodina a škola, Golem a Můj vláček. Využití našly nejenom při výuce, ale i při tvoření s keramickou hlínou.

Kontroly a revize v roce 2013/2014

V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a kontrola, čištění spalinové cesty u plynového kotle.

V září 2013 byla provedena kontrola evidenčních listů na OSSZ v Jičíně. V říjnu 2013 proběhla veřejnosprávní kontrola.

V dubnu 2014 byl proveden audit HACCP naší školní výdejny a také proběhla kontrola školní jídelny- výdejny, kterou provedla pracovnice Krajské hygienické stanice.

V červenci 2014 OSSZ v Jičíně provedla kontrolu nemocenského a důchodového pojištění.

V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

Projekty v roce 2013/2014

V září 2013 se naše škola ve spolupráci s Lepařovým gymnáziem v Jičíně zapojila do projektu „ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. Do projektu se zapojili žáci 4. a 5. ročníku.

Projekt EU peníze školám jsme uzavřeli čtvrtou a závěrečnou monitorovací zprávou. V květnu 2014 byla ještě odeslána Licenční smlouva na námi vyrobené výukové materiály.

1.6. Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena 8.12.2005 usnesením zastupitelstva Obce Slatiny s účinností od 1.1.2006. Její první zasedání proběhlo 20.6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát až třikrát ročně. Předsedkyní školské rady je Monika Kubátová. Školská rada na svém prvním zasedání v září 2013 schválila výroční zprávu za školní rok 2012-2013. Na druhém zasedání 9.12.2013 školská rada probrala možnosti a nápady, jak získat nové žáky z okolí a byla seznámena s výsledky dotazníkového šetření rodičů. Třetí zasedání se konalo 16.6.2014 a zhodnotilo akce konané v průběhu celého školního roku.

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

79-01-C/01 Základní škola RVP

2.2. Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

3. Přehled pracovníků školy

3.1. Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem: 5

Počet učitelů: 4

Počet vychovatelů ŠD 1

Asistent pedagoga 1

Počet nepedag. zaměstnanců 1

3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

Ředitel 1,0 VŠ 1.-5.r.

Učitelka 1,0 VŠ 1.-5.r.

Učitelka 0,409 SŠ DiS

Učitelka 0,227 SŠ

Asistent pedagoga 0,575 SŠ

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Učitelé 1.stupně

Vychovatelky ŠD

Asistent pedagoga

3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let- 3 ženy

45- 55 let- 1 muž a 1 žena

3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

Školnice 0,65 vyučená

Pomocná kuchařka 0,35 vyučená

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1. Zápis k povinné školní docházce

Počet dětí přijatých do první třídy: 5

Počet odkladů pro šk. rok 14/15 : 0

4.2. Výsledky prijímacího řízení

Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 16 žáků

prospělo 5 žáků

počet žáků s dostatečnou 2

neprospělo 0

5.2. Údaje o zameškaných hodinách

Počet omluvených hodin: 1. pololetí 399

2. pololetí 785

Počet omluvených hodin na žáka: 56

Počet neomluvených hodin: 0

5.3. Údaje o integrovaných žácích

S kombinací postižení: 1 žák

5.4. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybové aktivity včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Dále je to kroužek hry na kytaru nebo zobcovou flétnu. Po vyučování děti mohou navštěvovat kroužek prohlubování znalostí anglického jazyka. Další aktivitou pro děti je keramický kroužek, ve kterém získávají základy práce s keramickou hlínou. Navečer mohou tvořit i rodiče. V tomto školním roce přibyl pro děti nový kroužek vaření.

Žáci naší školy se účastní i pořádají velké množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol Matematické inspirace podle M. Hejného M. Procházka 800,-

pro 1. stupeň ZŠ M. Kubátová 800,-

Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost M. Kubátová 500,-

We celebrate Halloween A. Macounová 500,-

Alternativní formy práce se třídou a skupinou P. Březská 600,-

Školení zaměstnanců školních kuchyní a výdejen M. Debnárová

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Ukázka práce a techniky hasičů Slatiny ve škole i v hasičárně

spojená se závody, soutěžemi a náborem

Návštěva pohádkového festivalu Jičín město pohádky, práce v tvůrčích dílnách

Drakiáda rodinných týmů

Sběr papíru, kartonu a plast. víček

Mikuláš, anděl a čerti z 5. ročníku pro ostatní

Společné tvoření adventních věnců- děti s rodiči

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koledami na návsi

Výlet vánoční Praha- Betlém. kaple - výstava betlémů, Karlův most - historie jeho soch, Staroměstské náměstí

Předvánoční vystoupení školy v Domově důchodců v Milíčevsi

Společný vánoční koncert školy s MŠ Milíčeves v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Výstava výtvarných prací dětí v kůlně za školou i ve škole

Připomenutí tradice Tří králů- v obcích Slatiny a Milíčeves

Předškolní děti z MŠ Milíčeves ve škole- 16 dětí

Uspořádání karnevalu v družině- soutěže dětí

Pomoc obci při jarním úklidu- sběr odpadků v příkopech

Účast ve výtvarné soutěží pořádané Mysliveckým sdružením

Účast na tanečním představení ZUŠ Jičín v KD v Jičíně „Setkání s hity stříbrného plátna aneb, co jste ve filmu neviděli.“

EKO odpoledne pro rodinné týmy

Účast dětí školy na vítání občánků v KD Slatiny

Plavecký výcvik dětí v Aqua centru v Jičíně

Fyzikální divadlo ÚDIF v ZŠ Veliš, výstup na vrchol sopky Veliš

Besídka školy v KD Slatiny spojená s promítáním fotografií z celého školního roku

Předškoláci celý den vyučování ve škole i družině

Školní výlet- stanování na tábořišti Čertoryje

Šipkovaná zakončená opékáním buřtů

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce inspekce neproběhla.

9. Základní údaje o hospodaření školy

Září 2013 – prosinec 2013

Příjmy celkem: 609 935,-

* Z toho dotace zřizovatele 100 000,-

* Dotace školství UZ 33353 501 600,-

* Příjmy za školní družinu 4 200,-

* Vybráno na akcích 4 135,-

Výdaje celkem:

* Mzdové náklady 33353 345 857,-

* Zákon.soc.pojištění 134 242,-

* Ost.úraz.pojišt./Koop/ 1 688,-

* -zákon.so.náklady FKSP 4 017,-

*

Ostatní provozní náklady:

501 – spotřeba materiálu 15 519,-

* Kanc.potřeby 3 889,-

* Učebnice 1 839,-

* DDHM do 40 tis. 1 835,-

502 – spotřeba el. energie 12 352,-

* Plyn 21 099,

518 – služby

* Ostatní služby 7 040 ,-

* Školení 3 200,

Leden 2014 – červen 2014

Příjmy celkem : 1 260 860 ,-

* Dotace OÚ 200 000,-

* Dotace KÚ 1 047 700,-

* Příjem od rodičů + plavání 13 160,-

Výdaje celkem:

* Mzdové náklady 539. 185,-

* Zákon. soc. pojištění 195. 764,-

* Ost. úraz. pojišt. /koop/ 2. 414,-

* FKSP 5. 756,-

Ostatní provozní náklady:

501

- spotřeba materiálu 23 677,-

- učebnice 7. 101,-

- kancl. potřeby 612,-

502 – elektřina 5. 500,-

* Plyn 29 660,-

* Voda 1. 013,-

518

- ostatní služby 34. 913,-

Slatiny dne 15. 9. 2014 Martin Procházka

ředitel školy