< návrat zpět

Výroční zpráva 2014-2015

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2014 - 2015

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    493555050

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493555030

    IČO:                       272094

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 4.  ročník -  9 žáků)

     II. třída (2. a 5.  ročník - 11 žáků)

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek a umyvadla. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je paní školnice do školy ve várnicích.

 

 

 

 

 

 

 

Investice pro školu v roce 2014/2015

     V tomto školním roce obec Slatiny pořídila nové nastavitelné lavice do obou učeben. Do první třídy oranžové jednomístné a do druhé třídy modré dvoumístné. V šatně při vstupu do školy byl opraven strop a proběhla také oprava topení. Za pískovištěm proběhla oprava plotu. O prázdninách byly započaty práce na rekonstrukci a zateplení školní kůlny, která bude sloužit jako dílna při výuce výchov a využití najde i při kulturních akcích. Ke konci prázdnin byly ve škole vyměněny staré záchody za nové.   

     V tomto školním roce škola odebírala časopisy: Rodina a škola, Golem a Můj vláček. Využití našly nejenom při výuce, ale i při tvoření s keramickou hlínou.

 Kontroly a revize v roce 2014/2015

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a kontrola, čištění spalinové cesty u plynového kotle.

     V lednu  2015 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladny ve škole a obecním úřadě. Došlo k jejich sjednocení na jednu pokladnu.

     V únoru 2015 se konala pravidelná revize elektrických spotřebičů a zařízení ve veřejně přístupných prostorách školy - skupiny D, třídy I, II, dále pravidelná revize keramické pece a revize elektrické instalace do 1000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu.  

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

Projekty v roce 2014/2015  

     V projektu EU peníze školám došlo v únoru 2015 k odstranění nedostatků doložených inovativních materiálů Databáze výstupů a tím byl celý projekt zdárně ukončen.

     Před prázdninami se naše škola zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti tak budou dvakrát měsíčně dostávat zdarma ovoce a zeleninu.

 

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8.12.2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1.1.2006.  Její první zasedání proběhlo 20.6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát až třikrát  ročně. Předsedkyní školské rady je Monika Kubátová. Školská rada na svém prvním zasedání v září 2014 schválila výroční zprávu za školní rok 2013-2014. Na druhém zasedání 27.8.2015 se  školská rada vyjádřila kladně a bez připomínek k dodatku ŠVP, ve kterém se rozšířila výuka anglického jazyka do 1. a 2. ročníku, dále došlo k výměně dvou členů školské rady.

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            5

      Počet učitelů:                               3

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Asistent pedagoga                       1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,591                       SŠ

      Vychovatelka          0,482                       SŠ

      Asistent pedagoga   0,625                       SŠ

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

      Asistent pedagoga

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 35 let - 2 ženy

     45 - 55 let - 1 muž a 1 žena

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 4

     Počet odkladů pro šk. rok 14/15  : 1  

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

 

        

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 18 žáků

                                       prospěli 2 žáci

                                       počet žáků s dostatečnou 1

                                       neprospělo 0

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet omluvených hodin: 1. pololetí 357

                                             2. pololetí 840

   Počet omluvených hodin na žáka: 60

   Počet neomluvených hodin: 0

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   S kombinací postižení: 1 žák

  

 

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybové aktivity včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na kytaru nebo zobcovou flétnu.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat kroužek prohlubování znalostí anglického jazyka.  Další aktivitou je keramický kroužek, ve kterém děti získávají základy práce s keramickou hlínou. Navečer mohou tvořit i rodiče. V tomto školním roce přibyl pro děti nový kroužek – vaření.

     Žáci naší školy se účastní i pořádají velké množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol

   Asistent padagoga                                                                                 P. Pavlatová     6 000,-

   Setkání ředitelů základních škol. Aktuality ve školské praxi.              M. Procházka      800,-

   Školení zaměstnanců školních kuchyní a výdejen                                M. Debnárová

   ŠVP v elektronické podobě- inspis ŠVP                                               M. Procházka

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                                        Ukázka zásahu, práce a techniky hasičů Slatiny ve škole spojená s

                                             evakuací školy                          

                                        Návštěva pohádkového festivalu Jičín město pohádky, práce

                                             v tvůrčích dílnách, účast na orientačním běhu                                                                  

                                        Účast na plavecké štafetě „Plaveme na Everest a Sněžku“

                                        Sběr papíru, kartonu a plast. víček - 2x ročně

                                        Babí léto-sportovně naučné a společenské odpoledne pro děti a

                                             rodiče

                                        Vystoupení kouzelníka v MŠ Milíčeves

                                        Tvorba a spuštění nových stránek školy: www.zsslatiny.cz

                                        Mikuláš, anděl a čerti z 5. ročníku pro ostatní                                                                                                                           

                                        Společné tvoření adventních věnců - děti s rodiči                                                                                       

                                        Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koledami na návsi                                                                                              

                                        Povídání o vánočních zvycích - kaplan Jakoubek

                                        Předvánoční vystoupení školy v Domově důchodců v Milíčevsi                                                             

                                        Společný vánoční koncert školy s MŠ Milíčeves v kostele

                                             Nanebevzetí Panny Marie

                                        Výstava výtvarných prací dětí v kůlně za školou i ve škole

                                        Připomenutí tradice Tří králů - v obcích Slatiny a Milíčeves

                                        Předškolní děti z MŠ Milíčeves ve škole- 8 dětí

                                        Pobyt v přírodě - penzion Arnika

                                        Vynášení Morany k řece Cidlině

                                        Uspořádání karnevalu v družině - soutěže dětí

                                        Pomoc obci při jarním úklidu - sběr odpadků v příkopech

                                        Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi                                                                                        

                                        Účast ve výtvarné soutěží pořádané Mysliveckým sdružením

                                        Účast na tanečním představení  ZUŠ Jičín v KD v Jičíně „Setkání 

                                             s tancem.“

                                        Knihovna Jičín - účast na přednášce Dějiny málotřídního školství

                                             na Jičínsku

                                        Biograf Český ráj - Planeta 3000 Východní Afrika kolébka lidstva

                                        Plavecký výcvik dětí v Aqua centru v Jičíně

 

                                        Divadelní představení v MŠ Milíčeves - Pohádka ze starého mlýna

                                            aneb nebojte se hastrmanů                                  

                                        Besídka školy v KD Slatiny spojená s promítáním fotografií

                                            z celého školního roku

                                        Výstava vláčků v KD ve Slatinách

                                        Předškoláci celý den ve vyučování ve škole i družině                                                                                                                                                                      

    Školní výlet- stanování na tábořišti Čertoryje

    Šipkovaná zakončená opékáním buřtů                                                                                                     

                                     

 

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

     V tomto školním roce proběhlo v rámci ČŠI několik elektronických šetření v oblasti alternativních metod výuky, vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, školního stravování, řízení pedagog. procesu a jazykové gramotnosti. Inspekční činnost na místě nebyla.   

 

 

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

Září 2014 – prosinec 2014

 

Příjmy celkem:                                                           516 178,-

 • Dotace školství UZ 33353                            491 894,-
 • Příjmy za školní družinu                                    3 800,-
 • Vybráno na akcích                                          20 484 ,-

           

Výdaje celkem:

 • Mzdové náklady 33353                                411 125,-
 • Zákon.soc.pojištění                                       141 194,-
 • Ost.úraz.pojišt./Koop/                                      1 648,-
 • -zákon.so.náklady FKSP                                  4 009,-

Ostatní provozní náklady:

501 – spotřeba materiálu                                           11 166,-

 • Kanc.potřeby                                                      760,-
 • Učebnice                                                       10 989,-
 • DDHM do 40 tis.                                          2 680,-

502 – spotřeba el.  energie                                         11 552,-

 • Plyn                                                                19 153,-

 

518 – služby

 • Ostatní služby                                               46 483,-
 • Školení                                               6 000,-

 

 

 

 

 

 

 

Leden 2015 – červen 2015

 

Příjmy celkem :                                                      1 201 604 ,-

 • Dotace OÚ                                                    150 000,-
 • Dotace KÚ                                                    985 601,-
 • Příjem od rodičů + plavání                              66 003,-

 

Výdaje celkem:

 • Mzdové náklady                                           562. 741,-
 • Zákon. soc. pojištění                                     187 250,-
 • Ost. úraz. pojišt. /koop/                                    2 313,-
 • FKSP                                                                5 707,-

 

Ostatní provozní náklady:

501

- Spotřeba materiálu                                         10 518,-

- Učebnice                                                          7 182,-

- Kancl. potřeby                                                  2 721,-

 

502 – elektřina                                                  14 445,-

 • Plyn                                                                  22 300,-
 • Voda                                                                     810,-

 

518     

- ostatní služby                                                  71 049,-

 

   

        

 

 

                                                        

                                                          

Slatiny dne 15. 9. 2015                                                     Martin Procházka

                                                                                            ředitel školy