< návrat zpět

Výroční zpráva 2015-2016

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2015 - 2016

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    493555050

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493555030

    IČO:                       272094

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 2.  ročník -  10 žáků)

     II. třída (3. a 5.  ročník - 10 žáků)

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek a umyvadla. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je zaměstnanec obce do školy ve várnicích.

 

Investice pro školu v roce 2015/2016

     Koncem září byla na školní kůlně- dílně natažena fasáda. Uvnitř dílny byly instalovány stoly s linem a na ně připevněny svěráky. V listopadu bylo mezi školou a zvonicí zvětšeno tak velmi potřebné  místo na parkování.    

     V tomto školním roce škola odebírala časopisy: Rodina a škola, Golem a Můj vláček. Využití našly nejenom při výuce, ale i při tvoření s keramickou hlínou.

Investice pro školu v roce 2015/2016

     Koncem září byla na školní kůlně- dílně natažena fasáda. Uvnitř dílny byly instalovány stoly s linem a na ně připevněny svěráky. V listopadu bylo mezi školou a zvonicí zvětšeno tak velmi potřebné  místo na parkování.    

     V tomto školním roce škola odebírala časopisy: Rodina a škola, Golem a Můj vláček. Využití našly nejenom při výuce, ale i při tvoření s keramickou hlínou.

 Kontroly a revize v roce 2015/2016

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a kontrola, čištění spalinové cesty u plynového kotle.

     Koncem září se uskutečnila metodická dohlídka vedení spisové služby, kterou provedl archivář Státního oblastního archivu v Zámrsku – Státního okresního archivu Jičín.

     V listopadu  2015 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladnu, stavy účtů, hospodaření organizace, fondy, cestovní náhrady, směrnice a bilanční kontinuitu.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

     V březnu 2016 byl proveden audit školní jídelny- výdejny HACCP.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

Projekty v roce 2015/2016  

     V letošním roce jsme připravili několik projektů krátkodobých i dlouhodobých. Na podzim to byl projekt Jablečný týden, ke konci roku Vánoce po anglicku a dlouhodobý projekt Číst se vyplatí.

     Naše škola se zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti tak dvakrát měsíčně dostávaly zdarma ovoce a zeleninu.

 

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8.12.2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1.1.2006.  Její první zasedání proběhlo 20.6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát až třikrát  ročně. Předsedkyní školské rady byla Monika Kubátová. Školská rada na svém prvním zasedání v září 2015 schválila výroční zprávu za školní rok 2014-2015. Na svém druhém zasedání 30.8.2016 zvolila novou předsedkyní Mgr. Radku Zlatníkovou, vyjádřila se ke změnám 3. dodatku ŠVP spojeného od 1.9.2016 s inkluzí, schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016, schválila změny ve školním řádě týkající se pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            6

      Počet učitelů:                               3

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Asistent pedagoga                       1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,636                       VŠ                      1.-5.r.

      Vychovatelka          0,582                       SŠ

      Asistent pedagoga   0,65                         SŠ

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

      Asistent pedagoga

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 35 let - 2 ženy

     45 - 55 let - 1 muž a 1 žena

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 11

     Počet odkladů pro šk. rok 16/17  : 1  

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

 

        

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 16 žáků

                                       prospěli 4 žáci

                                       počet žáků s dostatečnou 2

                                       neprospělo 0

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet omluvených hodin: 1. pololetí 699

                                             2. pololetí 568

   Počet omluvených hodin na žáka: 63

   Počet neomluvených hodin: 0

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   S kombinací postižení: 1 žák

   IVP                               2 žáci

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybových aktivit včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na kytaru nebo zobcovou flétnu.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat kroužek prohlubování znalostí anglického jazyka a dramatický kroužek. Další aktivitou je keramický kroužek, ve kterém děti získávají základy práce s keramickou hlínou. Navečer mohou tvořit i rodiče. V tomto školním roce přibyl pro děti nový kroužek – šikovných rukou.

     Žáci naší školy se účastní velkého množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mnohé z nich i pořádají. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

     Preventistkou v oblasti sociálně patologických jevů je paní Mgr. Radka Zlatníková.

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol
 

Inventarizace majetku a závazků, cestovní náhrady  

M.Procházka                      

                      

 

Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP
 

M.Procházka                      

                      

 

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 

M.Procházka                                         

 

Kouzelná půda - celoroční motivační hra
 

M.Kubátová                                            

 

Exkurze do moderní literatury pro děti 
 

M.Kubátová                                                            

 

Řemesla a profese, v hudbě každý najde se
 

 

M.Kubátová                                             

 

 

Řešení aktuálních problémů řízení školy

                      

M.Procházka                      


 

                      

                     

Čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ - výcvik komplexně a prakticky
 

M.Kubátová                                

 

Děti potřebují hranice
 

R.Zlatníková                               

 

Přehled legislativních změn v práci ředitele
 

M.Procházka                               

 

Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ
 

M.Kubátová                                

 

Balanční jóga pro děti 
 

M.Kubátová                                

 

 

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                                        Ukázka zásahu, práce a techniky hasičů Slatiny ve škole spojená s

                                             evakuací školy                          

                                        Návštěva pohádkového festivalu Jičín město pohádky, práce

                                             v tvůrčích dílnách, účast na orientačním běhu                                                                  

                                        Ukázková hodina AJ pro předškoláky v MŠ Milíčeves

                                        Sběr papíru, kartonu a plast. víček - 2x ročně

                                        Vítání občánků- vystoupení dětí v KD Slatiny

                                        Dýňování s rodiči                            

                                        Mikuláš, anděl a čerti z 5. ročníku pro ostatní                                                                                                                           

                                        Společné tvoření adventních věnců - děti s rodiči                                                                                       

                                        Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koledami na návsi                                                                                              

                                        Barbora ve škole

                                        Předvánoční vystoupení školy v Domově důchodců v Milíčevsi                                                             

                                        Společný vánoční koncert školy s MŠ Milíčeves v kostele

                                             Nanebevzetí Panny Marie

                                        Výstava výtvarných prací dětí v dílně za školou i ve škole

                                        Připomenutí tradice Tří králů - v obcích Slatiny a Milíčeves

                                        Předškolní děti z MŠ Milíčeves ve škole- 14 dětí

                                        Pobyt v přírodě - penzion Arnika Roudnice v Krkonoších

                                        Vynášení Morany k řece Cidlině

                                        Uspořádání karnevalu v družině - soutěže dětí

                                        Pomoc obci při jarním úklidu - sběr odpadků v příkopech

                                        Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi                                                                                        

                                        Účast ve výtvarné soutěží pořádané Mysliveckým sdružením

                                        Účast na muzikálu E. K. Smiřická nacvičeným ZUŠ Jičín v KD                                                             

                                             V Jičíně   

                                        Preventivní program v 3. a 5. ročníku- okresní metodik prevence

                                             Mgr. Luboš Toman

                                        Biograf Český ráj - Planeta 3000 Filipíny

                                        Plavecký výcvik dětí v Aqua centru v Jičíně

                                        Ukázková hodina AJ v MŠ Milíčeves

                                        Děti z MŠ Milíčeves celý den ve škole

                                        Výstava vláčků v KD ve Slatinách

                                        Předškoláci celý den ve vyučování ve škole i družině                                                                                                                                                                       

    Školní výlet- Hruboskalsko, Šťastná země- Radvánovice

                                       Besídka školy v KD Slatiny spojená s promítáním fotografií

                                            z celého školního roku                                                                                                     

                                       Hledání pokladu

 

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

     V tomto školním roce proběhlo v rámci ČŠI několik elektronických šetření v oblasti zjištění počtu romských žáků a problematiky asistentů pedagoga, vzdělávání v oblasti bezpečnosti, individuální vzdělávání na 1. stupni a podpora nadaných,  talentovaných a mimořádně nadaných žáků. Inspekční činnost na místě proběhla ve dnech 26.- 28.4. 2016. 

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

 

             VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

 

Základní škola, Slatiny,

okres Jičín

 

         
 

 

 

 

 

1.

příjmy od zřizovatele:

 

 

213 560,00 Kč

 

příjmy ze státního rozpočtu:

 

 

1 430 278,00 Kč

 

vlastní příjmy:

 

 

8 620,00 Kč

 

příspěvky rodičů na provoz:

 

 

72 372,00 Kč

 

dary:

 

 

0,00 Kč

 

aktivce fondů

 

 

0,00 Kč

 

ostatní příjmy:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem:

 

 

1 724 830,00 Kč

 

 

 

 

 

 

výdaje na platy:

 

 

1 125 756,00 Kč

 

odvody:

 

 

373 987,00 Kč

 

ostatní provozní náklady:

 

 

245 355,27 Kč

 

 

 

 

 

 

výdaje celkem:

 

 

1 745 098,27 Kč

 

 

 

 

 

2.

doplňková činnost:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

3.

výsledky inventarizace:          nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

 

 

 

 

 

4.

stavy fondů:

 

 

 

 

fond investičního majetku:

 

 

0,00 Kč

 

fond oběžných aktiv:

 

 

0,00 Kč

 

fond odměn:

 

 

32 941,47 Kč

 

fond kulturních a sociálních potřeb:

 

 

17 081,64 Kč

 

fond rezervní:

 

 

124 766,09 Kč

 

fond reprodukce majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

5.

zůstatek běžného účtu:

 

 

318 856,26 Kč

 

zůstatek běžného účtu FKSP:

 

 

8 349,64 Kč

 

zůstatky ostatních běžných účtů:

 

 

0,00 Kč

 

zůstatek pokladny:

 

 

11 801,00 Kč

 

                                                                                                                 

Slatiny dne 30. 8. 2016                                                     Martin Procházka

                                                                                            ředitel školy