< návrat zpět

Výroční zpráva 2016-2017

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2016 - 2017

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    493555050

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493555030

    IČO:                       272094

 

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 2.  ročník -  14 žáků)

     II. třída (3. a 4.  ročník - 11 žáků)

 

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek a umyvadla. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je zaměstnanec obce do školy ve várnicích.

 

 

 

Investice pro školu v roce 2016/2017

     Před začátkem nového školního roku byly do školy dokoupeny chybějící školní lavice. Mezi pískovištěm a zahradou byl demontován starý a opět namontován nový plot. Též mezi zahradou a silnicí.

     Do školní výdejny byly pořízeny nové nerezové várnice na čaj.

Ke konci školního roku nás čekalo velké stěhování- vše vystěhovat z obou tříd, chodeb,  družiny a šaten (poděkování rodičům i dětem). Začátkem července byly započaty práce na renovaci podlah v 1. třídě a družině a položeny nové parkety ve 2. třídě. Současně s tím probíhalo malování v celé škole.

     V posledním prázdninovém týdnu proběhlo nastěhování nábytku zpět do tříd. Do družiny a 1. třídy byly zakoupeny pro děti na hraní i výuku nové koberce. V družině přibyla na hračky a pomůcky nová skříň, několik polic, nové parapety a byly opraveny chybějící a poškozené lišty po celé škole. Do převlékárny v mezipatře přibyla nová barevná lavice  

     V tomto školním roce škola odebírala časopisy: Rodina a škola, Gate, Golem a Můj vláček. Využití našly nejenom při výuce, ale i při tvoření s keramickou hlínou.

 

 

Kontroly a revize v roce 2016/2017

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a kontrola, čištění spalinové cesty u plynového kotle a pravidelná revize elektro přístrojů.

     V prosinci  2016 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladnu, stavy účtů, hospodaření organizace, fondy, cestovní náhrady, směrnice a bilanční kontinuitu.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

     V lednu 2017 byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice.

     V březnu 2017 byl proveden audit školní jídelny- výdejny HACCP a kontrola Oblastního inspektorátu práce a bylo provedeno měření energetické náročnosti stavby.

     V červnu 2017 nás navštívila kontrola z pedagog. psychologické poradny v Jičíně.

     

Projekty v roce 2016/2017  

     V letošním roce jsme připravili několik projektů krátkodobých i dlouhodobých. Na podzim to byl projekt Restaurace a Zdravé stravování, ke konci roku Vánoce po anglicku a dlouhodobý projekt Číst se vyplatí. Další projekt proběhl těsně před velikonočními svátky a byl zakončen velikonočním rautem.

     Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti tak dvakrát měsíčně dostávaly zdarma ovoce a zeleninu.

 

 

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8.12.2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1.1.2006.  Její první zasedání proběhlo 20.6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát až třikrát  ročně. Předsedkyní školské rady byla zvolena 30.8.2016 Mgr. Radka Kracíková. Školská rada se vyjádřila ke změnám 3. dodatku ŠVP spojeného od 1.9.2016 s inkluzí, schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016, schválila změny ve školním řádě týkající se pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Na svém druhém zasedání 14.6.2017 školská rada zhodnotila práci za školní rok 2016/2017 a byla seznámena se záměrem prací, které budou probíhat v období školních prázdnin.  

 

 

 

 

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            5

      Počet učitelů:                               4

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,454                       SŠ                      1.-5.r.

      Vychovatelka          0,546                       SŠ

     

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 35 let - 2 ženy

     45 - 55 let - 1 muž a 1 žena

 

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 5

     Počet odkladů pro šk. rok 17/18  : 2  

 

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

        

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 19 žáků

                                       prospěli 4 žáci

                                       počet žáků s dostatečnou 1

                                       neprospělo 1

 

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet omluvených hodin: 1. pololetí 758

                                             2. pololetí 623

   Počet omluvených hodin na žáka: 55

   Počet neomluvených hodin: 0

 

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   S kombinací postižení: 1 žák

   IVP                               2 žáci

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybových aktivit včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na kytaru, zobcovou flétnu nebo zpěv.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat kroužek prohlubování znalostí anglického jazyka a dramatický kroužek. Další aktivitou je keramický kroužek, ve kterém děti získávají základy práce s keramickou hlínou. Navečer mohou tvořit i rodiče. V tomto školním roce přibyl pro děti nový kroužek – šikovných rukou.

     Žáci naší školy se účastní velkého množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mnohé z nich i pořádají. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

     Preventistkou v oblasti sociálně patologických jevů je paní Mgr. Radka Zlatníková.

     V tomto školním roce jsme pozvali preventika pana Mgr. Luboše Tomana z PPP Jičín. Jeho program byl zaměřen na chování a vzájemné vztahy v kolektivu.

 

 

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol

 

 

Řešení aktuálních problémů školy                    Martin Procházka                    

                         

 

 

 

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                             Adaptační dny- především pro žáky 1. ročníku

                                        Ukázka techniky hasičů Slatiny, jejich práce a soutěže dětí  

                                        Návštěva pohádkového festivalu Jičín město pohádky a práce

                                             v tvůrčích dílnách                                                                  

                                        Návštěva galerie a muzea v Jičíně, kostela sv. Jakuba

                                        Sběr papíru, kartonu a plast. víček

                                        Vítání občánků- vystoupení dětí v KD Slatiny

                                        Dýňování s rodiči a dětmi v maskách

                                        Slavnost slabikáře                                                                    

                                        Společné tvoření adventních věnců - děti s rodiči                                                                                       

                                        Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koledami na návsi

                                              spojené s vypuštěním balónků štěstí

                                        Preventivní program pro děti- Mgr. Luboš Toman z PPP Jičín                                               

                                        Barbora ve škole

                                        Mikuláš, anděl a čerti z 5. ročníku pro ostatní                                                                                                                           

                                        Předvánoční vystoupení školy v Domově důchodců v Milíčevsi                                                            

                                        Společný vánoční koncert školy s MŠ Milíčeves v kostele

                                             Nanebevzetí Panny Marie

                                        Výstava výtvarných prací dětí v dílně za školou i ve škole

                                        Připomenutí tradice Tří králů - v obcích Slatiny a Milíčeves

                                        Předškolní děti z MŠ Milíčeves ve škole- 12 dětí

                                        Pobyt v přírodě - penzion Arnika Roudnice v Krkonoších

                                        Vynášení Morany k řece Cidlině

                                        Uspořádání karnevalu v družině - soutěže dětí

                                        Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi                                                                              

                                        Účast na tanečním vystoupení ZUŠ Jičín v KD   

                                        Biograf Český ráj - Planeta 3000 Brazílie

                                        Návštěva Muzea v Jičíně- dějiny Jičínska

                                        Plavecký výcvik dětí v Aqua centru v Jičíně

                                        Děti z MŠ Milíčeves celý den ve škole

                                        Výstava vláčků v KD ve Slatinách

                                        Schůzka rodičů předškoláků                                                                                                                                                                    

    Školní výlet- Ostrá n/Labem- Botanicus, jízda lodí Král Jiří

         z Poděbrad, návštěva lázní Poděbrady

                                       Besídka školy v KD Slatiny spojená s promítáním fotografií

                                            z celého školního roku                                                                                                     

                                       Hledání pokladu

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

     V tomto školním roce proběhlo v rámci ČŠI  elektronické šetření v oblasti počítačové gramotnosti. Šetření na místě v letošním školním roce neproběhlo.  

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

 

             VÝROČNÍ  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  ZA ROK 2016

 
       
           
 

 

 

 

 

 

1.

příjmy od zřizovatele:

 

 

197 000,00 Kč

 

 

příjmy ze státního rozpočtu:

 

 

591 502,00 Kč

 

 

vlastní příjmy:

 

 

11 798,00 Kč

 

 

příspěvky rodičů na provoz:

 

 

0,00 Kč

 

 

dary:

 

 

0,00 Kč

 

 

aktivce fondů

 

 

0,00 Kč

 

 

ostatní příjmy:

 

 

19 820,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem:

 

 

820 120,00 Kč

 
 

 

 

 

 

 

 

výdaje na platy:

 

 

536 232,00 Kč

 

 

odvody:

 

 

177 764,00 Kč

 

 

ostatní provozní náklady:

 

 

172 005,07 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

výdaje celkem:

 

 

886 001,07 Kč

 
 

 

 

 

 

 

2.

doplňková činnost:

 

 

0,00 Kč

 
 

 

 

 

 

 

3.

výsledky inventarizace:                       nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

 
 

 

 

 

 

 

4.

stavy fondů:

 

 

 

 

 

fond investičního majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

fond oběžných aktiv:

 

 

0,00 Kč

 

 

fond odměn:

 

 

32 941,47 Kč

 

 

fond kulturních a sociálních potřeb:

 

 

20 942,64 Kč

 

 

fond rezervní:

 

 

124 766,09 Kč

 

 

fond reprodukce majetku:

 

 

0,00 Kč

 
 

 

 

 

 

 

5.

zůstatek běžného účtu:

 

 

265 500,83 Kč

 

 

zůstatek běžného účtu FKSP:

 

 

11 122,64 Kč

 

 

zůstatky ostatních běžných účtů:

 

 

0,00 Kč

 

 

zůstatek pokladny:

 

 

23 247,00 Kč

 
           

        

 

 

                                                                                                        

Slatiny dne 30. 8. 2017                                                     Martin Procházka

                                                                                            ředitel školy