< návrat zpět

Výroční zpráva 2017-2018

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2017 - 2018

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    493555050

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493555030

    IČO:                       272094

 

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 2.  ročník -  16 žáků)

     II. třída (3., 4. a 5.  ročník - 13 žáků)

 

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek a umyvadla. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je paní školnice ve várnicích.

 

 

 

Investice pro školu v roce 2017/2018

     Před začátkem nového školního roku byly do školy pořízeny dva koberce, jeden na hraní i odpočinek do školní družiny a druhý do první třídy, tam bude využíván hlavně při hodinách vlastivědy a prvouky. V družině přibyly ještě nové šuplíky a regály na hračky.

     Na podzim byla vymalovaná chybějící tělocvična.

     Začátkem prázdnin byly započaty plánované práce na rekonstrukci sociálního zařízení v mezipatře. Všechny stávající obklady, dlažba, záchody a pisoáry byly zlikvidovány. Byly zbudovány nové rozvody vody a odpady, nové obklady i dlažba, nainstalovány nové záchody, pisoáry a přibyl i nový sprchový kout. K rekonstrukci obkladů, umyvadel a baterií došlo i v obou třídách a na záchodě v družině. 

     V posledním prázdninovém týdnu přibyly do tříd tři zcela nové prostorné barevné skříně a nahradily tak staré nedostačující.  

     V tomto školním roce škola odebírala časopisy: Gate a Golem. Využití našly nejenom při výuce, ale i při tvoření s keramickou hlínou.

 

 

Kontroly a revize v roce 2017/2018

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a kontrola, čištění spalinové cesty u plynového kotle, revize hromosvodů a pravidelná revize elektro přístrojů.

     V prosinci  2017 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladnu, stavy účtů, hospodaření organizace, fondy, cestovní náhrady, směrnice a bilanční kontinuitu.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

     V dubnu 2018 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje povedl kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

     V červnu 2018 proběhla oprava a revize plynového kotle včetně seřízení radiátorů.

     

Projekty v roce 2017/2018  

     V letošním roce jsme připravili několik projektů krátkodobých i dlouhodobých. Na podzim to byl projekt Jablíčkový den, ke konci roku Vánoce po anglicku a dlouhodobý projekt Číst se vyplatí. Další projekt proběhl těsně před velikonočními svátky, prolínal se všemi předměty a ročníky a byl zakončen velikonočním rautem.

     Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti dvakrát měsíčně dostávaly zdarma ovoce a zeleninu.

      Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže pořádané Mysliveckým sdružením v Jičíně a skončila v kategorii mladších žáků na 2. místě.

 

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8. 12. 2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1. 1. 2006.  Její první zasedání proběhlo 20. 6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát až třikrát  ročně. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Karolína Jiránková. Školská rada se vyjádřila ke změnám ve školním řádu, schválila výroční zprávu za školní rok 2016/2017. Na svém druhém zasedání 11. 6. 2018 školská rada zhodnotila práci za uplynulý školní rok 2017/2018 a byla seznámena se záměrem prací, které budou probíhat v období školních prázdnin- plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení.

 

 

 

 

 

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            5

      Počet učitelů:                               4

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,318                       SŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,227                       SŠ

      Vychovatelka          0,554                       SŠ

     

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 35 let - 2 ženy

     45 - 55 let - 1 muž a 1 žena

 

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 9

     Počet odkladů pro šk. rok 18/19  : 3  

 

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

        

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 25 žáků

                                       prospěli 4 žáci

                                       počet žáků s dostatečnou 1

                                       neprospělo 0

 

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet omluvených hodin: 1. pololetí 822

                                             2. pololetí 1169

   Počet omluvených hodin na žáka: 69

   Počet neomluvených hodin: 0

 

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   VPÚ:                            1 žák

   IVP                               1 žák

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybových aktivit včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na kytaru, zobcovou flétnu nebo zpěv.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat kroužek prohlubování znalostí anglického jazyka a dramatický kroužek. Další aktivitou je keramický kroužek, ve kterém děti získávají základy práce s keramickou hlínou. Navečer mohou tvořit i rodiče. Svoji všestrannost mohou rozvíjet v kroužku  šikovných rukou.

     Žáci naší školy se účastní velkého množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mnohé z nich i pořádají. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

     Preventistkou v oblasti sociálně patologických jevů je paní Mgr. Karolína Jiránková.

    

 

 

 

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol

 

                    Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky, školení týkající se přijímacího řízení v rámci správního řádu.

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                             Adaptační dny- především pro žáky 1. ročníku

                                        Ukázka techniky hasičů Slatiny, jejich práce a soutěže dětí  

                                        Návštěva pohádkového festivalu Jičín město pohádky a práce

                                             v tvůrčích dílnách                                                                   

                                        Divadelní představení Tygřík Péťa v MŠ Milíčeves

                                        Sběr papíru, kartonu a plast. víček

                                        Vítání občánků- vystoupení dětí v KD Slatiny

                                        Dýňování s rodiči a dětmi v maskách                                                                    

                                        Společné tvoření adventních věnců - děti s rodiči                                                                                        

                                        Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koledami na návsi                                               

                                        Barbora ve škole

                                        Mikuláš, anděl a čerti z 5. ročníku pro ostatní

                                        Slavnost slabikáře                                                                                                                                                                                                

                                        Předvánoční vystoupení školy v Domově důchodců v Milíčevsi                                                             

                                        Společný vánoční koncert školy s MŠ Milíčeves v kostele

                                             Nanebevzetí Panny Marie

                                        Výstava výtvarných prací dětí v dílně za školou i ve škole

                                        Připomenutí tradice Tří králů - v obcích Slatiny a Milíčeves

                                        Předškolní děti z MŠ Milíčeves ve škole- 12 dětí

                                        Pobyt v přírodě - penzion Arnika Roudnice v Krkonoších

                                        Výcvik bruslení na ledě

                                        Vynášení Morany k řece Cidlině

                                        Uspořádání karnevalu v družině - soutěže dětí

                                        Úklid příkopů na Liběšice, Milíčeves, Jičíněves a Nemyčeves                                                                              

                                        Účast na muzikálu Stvoření světa  ZUŠ Jičín v KD   

                                        Biograf Český ráj - Planeta 3000 Barma- Myanmar

                                        Ekologický program Tonda Obal na cestách

                                        Plavecký výcvik dětí v Aqua centru v Jičíně

                                        Úniková hra Svět Fantasy v Robousích

                                        Divadelní představení Španělské pohádky v MŠ Milíčeves

                                        Výstava vláčků v KD ve Slatinách

                                        Schůzka rodičů předškoláků                                                                                                                                                                   

    Školní výlet- Hrubá Skála, Sedmihorky

                                       Besídka školy v KD Slatiny spojená s promítáním fotografií

                                            z celého školního roku                                                                                                     

                                       Hledání pokladu

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

      Šetření na místě v letošním školním roce neproběhlo.  

 

 

 

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

 

             VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

 

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

         
 

 

 

 

 

1.

příjmy od zřizovatele:

 

 

201 600,00 Kč

 

příjmy ze státního rozpočtu:

 

 

1 975 707,00 Kč

 

vlastní příjmy:

 

 

27 287,00 Kč

 

příspěvky rodičů na provoz:

 

 

0,00 Kč

 

dary:

 

 

0,00 Kč

 

aktivce fondů

 

 

0,00 Kč

 

ostatní příjmy:

 

 

8 231,00 Kč

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem:

 

 

2 212 825,00 Kč

 

 

 

 

 

 

výdaje na platy:

 

 

1 433 746,00 Kč 

 

odvody:

 

 

474 893,00 Kč

 

ostatní provozní náklady:

 

 

294 491,09 Kč

 

 

 

 

 

 

výdaje celkem:

 

 

2 203 130,09 Kč

 

 

 

 

 

2.

doplňková činnost:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

3.

výsledky inventarizace:        nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

 

 

 

 

 

4.

stavy fondů:

 

 

 

 

fond investičního majetku:

 

 

0,00 Kč

 

fond oběžných aktiv:

 

 

0,00 Kč

 

fond odměn:

 

 

32 941,47 Kč

 

fond kulturních a sociálních potřeb:

 

49 184,64 Kč

 

fond rezervní:

 

 

104 497,82 Kč

 

fond reprodukce majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

5.

zůstatek běžného účtu:

 

 

475 583,74 Kč

 

zůstatek běžného účtu FKSP:

 

 

21 761,64 Kč

 

zůstatky ostatních běžných účtů:

 

 

0,00 Kč

 

zůstatek pokladny:

 

 

3 761,00 Kč

         

 

 

 

 

Slatiny   

31.8.2018                                    Martin  Procházka

 

 

 

                                                   ředitel školy