< návrat zpět

Výroční zpráva 2018-2019

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2018 - 2019

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    493555050

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493555030

    IČO:                       272094

 

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 2.  ročník -  12 žáků)

     II. třída (3., 4. a 5.  ročník - 17 žáků)

 

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek a umyvadla. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a plynovým kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je paní školnice ve várnicích.

 

 

 

Investice pro školu v roce 2018/2019

     Na úklid školy byl zakoupen nový vysavač, na nafukování míčů kompresor, do tříd nové sušičky na výkresy.

     Do první třídy přibyly nové barevné skříně na učebnice a učební pomůcky, dále byla vyměněna stará školní tabule za novou s povrchem jak magnetickým, tak na psaní křídou.   Školní družina byla o prázdninách vybavena novými stoly a židlemi.

     Do druhé třídy přibyly dvě nové skříňky na učební pomůcky, učebnice a kufříky dětí.

V posledním prázdninovém týdnu došlo i na generální úklid půdy.

     Do obou tříd byly zakoupeny nové stoly se zamykacími šuplíky.  

     V tomto školním roce škola odebírala časopisy: Gate a Golem. Využití našly nejenom při výuce, ale i při tvoření s keramickou hlínou.

 

 

Kontroly a revize v roce 2018/2019

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a kontrola, čištění spalinové cesty u plynového kotle, revize hromosvodů a pravidelná revize elektro přístrojů.

     V září 2018 proběhla oprava vodního čerpadla a revize plynového kotle včetně seřízení radiátorů.

     V prosinci  2018 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladnu, stavy účtů, hospodaření organizace, fondy, cestovní náhrady, směrnice a bilanční kontinuitu.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

     V březnu 2019 byl na škole proveden audit školní výdejny HACCP.

     V září 2019 proběhla oprava a revize plynového kotle včetně seřízení radiátorů.

     

Projekty v roce 2018/2019  

     V letošním roce jsme připravili projekt, který byl zaměřen na ptáky. Děti se seznámily s různými druhy ptactva a cílem bylo probudit zájem o přírodu jako takovou.  Další projekt proběhl před velikonočními svátky, kde se děti seznámily s jarními zvyky, velikonočními tradicemi a vítáním jara. Tento projekt se prolínal všemi předměty a ročníky a byl zakončen velikonočními tradičními jídly.

     Od 2. pololetí jsme se zapojili do dlouhodobého celorepublikového projektu Recyklohraní aneb Ukliďme svět. V něm budeme pokračovat i následujícím roce.

     Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti dvakrát měsíčně dostávaly zdarma ovoce a zeleninu.

    

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8. 12. 2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1. 1. 2006.  Její první zasedání proběhlo 20. 6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát  ročně. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Kateřina Mindlová. Školská rada  schválila výroční zprávu za školní rok 2017/2018, zhodnotila práci za uplynulý školní rok 2017/2018 a byla seznámena se záměrem prací, které budou probíhat v období školních prázdnin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            5

      Počet učitelů:                               4

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,273                       SŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,318                       SŠ

      Vychovatelka          0,515                       SŠ

     

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 35 let - 2 ženy

     45 - 55 let - 1 muž a 1 žena

 

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 11

     Počet odkladů pro šk. rok 18/19  : 2  

 

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

        

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 20 žáků

                                       prospěli 9 žáci

                                       počet žáků s dostatečnou 4

                                       neprospělo 0

 

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet zameškaných hodin celkem: 1022

   Počet omluvených hodin celkem: 1022                                          

   Počet omluvených hodin na žáka: 35

   Počet neomluvených hodin: 0

 

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   VPÚ:                            1 žák

 

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybových aktivit včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na zobcovou flétnu a zpěv.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat kroužek prohlubování znalostí anglického jazyka a literárně dramatický kroužek. Další aktivitou je keramický kroužek, ve kterém děti získávají základy práce s keramickou hlínou. Navečer mohou tvořit i rodiče. Svoji všestrannost mohou rozvíjet v kroužku šikovných rukou.

     Žáci naší školy se účastní velkého množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mnohé z nich i pořádají. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

     Preventistkou v oblasti sociálně patologických jevů je paní Mgr. Kateřina Mindlová.

    

 

 

 

 

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol

 

                    Školení  pro vedoucí pracovníky týkající se aktuálních problémů řízení školy.

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                             Adaptační dny- především pro žáky 1. ročníku

                                        Ukázka techniky hasičů Slatiny, jejich práce a soutěže dětí  

                                        Návštěva pohádkového festivalu Jičín město pohádky a práce

                                             v tvůrčích dílnách                                                                  

                                        Zasazení lípy ke 100 letému výročí vzniku republiky

                                        Sběr papíru, kartonu a plast. víček

                                        Vítání občánků- vystoupení dětí v KD Slatiny

                                        Dýňování s rodiči a dětmi v maskách                                                                    

                                        Společné tvoření adventních věnců - děti s rodiči                                                                                        

                                        Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koledami na návsi                                               

                                        Barbora ve škole

                                        Mikuláš, anděl a čerti ve škole                                                                                                                                                                                                                                                           

                                        Společný vánoční koncert školy s MŠ Milíčeves v kostele

                                             Nanebevzetí Panny Marie

                                        Výstava výtvarných prací dětí v dílně za školou i ve škole

                                        Připomenutí tradice Tří králů - v obcích Slatiny a Milíčeves

                                        Předškolní děti z MŠ Milíčeves ve škole- 12 dětí

                                        Pobyt v přírodě - penzion Arnika Roudnice v Krkonoších

                                        Výcvik bruslení na ledě                                                                                                      

                                        Pasování na čtenáře v knihovně V. Čtvrtka v Jičíně

                                        Vynášení Morany k řece Cidlině

                                        Uspořádání karnevalu v družině - soutěže dětí

                                        Děti z MŠ Žlunice ve škole

                                        Úklid příkopů na Liběšice, Milíčeves, Jičíněves a Nemyčeves                                                                              

                                        Anglické divadlo LAZY GOAT  v Jičíně   

                                        Biograf Český ráj - Planeta 3000 Kolumbie

                                        Taneční vystoupení  ZUŠ Jičín s názvem Voda

                                        Plavecký výcvik dětí v Aqua centru v Jičíně

                                        Návštěva na hasičské stanici v Jičíně

                                        Poznání práce městské policie Jičín

                                        Výstava vláčků v KD ve Slatinách                                                                                                                                                                                                     

    Školní výlet- CHKO Český Ráj- Prachovské skály

                                        Besídka školy v KD Slatiny spojená s promítáním fotografií

                                            z celého školního roku                                                                                                     

                                      

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

      Šetření na místě v letošním školním roce neproběhlo.  

 

 

 

 

 

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

 

             VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

 

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

         
 

 

 

 

 

1.

příjmy od zřizovatele:

 

 

203 000,00 Kč

 

příjmy ze státního rozpočtu:

 

 

2 368 787,00 Kč

 

vlastní příjmy:

 

 

33 787,00 Kč

 

příspěvky rodičů na provoz:

 

 

0,00 Kč

 

dary:

 

 

0,00 Kč

 

aktivce fondů

 

 

0,00 Kč

 

ostatní příjmy:

 

 

13 630,00 Kč

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem:

 

 

2 619 204,00 Kč

 

 

 

 

 

 

výdaje na platy:

 

 

1 719 618,00 Kč

 

odvody:

 

 

578 256,00 Kč

 

ostatní provozní náklady:

 

 

318 240,21 Kč

 

 

 

 

 

 

výdaje celkem:

 

 

2 616 114,21 Kč

 

 

 

 

 

2.

doplňková činnost:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

3.

výsledky inventarizace:           nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

 

 

 

 

 

4.

stavy fondů:

 

 

 

 

fond investičního majetku:

 

 

0,00 Kč

 

fond oběžných aktiv:

 

 

0,00 Kč

 

fond odměn:

 

 

42 941,47 Kč

 

fond kulturních a sociálních potřeb:

 

72 052,64 Kč

 

fond rezervní:

 

 

120 480,59 Kč

 

fond reprodukce majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

5.

zůstatek běžného účtu:

 

 

422 658,19 Kč

 

zůstatek běžného účtu FKSP:

 

 

45 256,64 Kč

 

zůstatky ostatních běžných účtů:

 

 

0,00 Kč

 

zůstatek pokladny:

 

 

11 389,00 Kč

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slatinách 19.9.2019