< návrat zpět

Výroční zpráva 2020-2021

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2020 - 2021

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    725357724

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493555030

    IČO:                       272094

 

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 2.  ročník -  17 žáků)

     II. třída (3., 4. a 5.  ročník - 21 žáků)

 

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek a umyvadla. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a plynovým kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je paní školnice ve várnicích.

 

 

 

Investice pro školu v roce 2020/2021

   Do nových lavic v první třídě byly dokoupeny a zamontovány potřebné police. Pro potřeby učitelů v době on-line výuky byly pořízeny tři nové notebooky, které pedagogům slouží především při domácí přípravě.

   Na chodbě do patra byla vyměněna dvě nová světla, která jsou vybavena pohybovými čidly.

   V místnosti s plynovým kotlem proběhla výměna vodárny, kterou se čerpá voda ze studny, u několika radiátorů byly vyměněny ventily a došlo i na opravu a vyčistění protékajících záchodů v patře školy.

   Na začátku prázdnin se rozběhly práce na rekonstrukci celé šatny. Na stěnách bylo odstraněno dřevěné obložení, na podlaze stará dlažba a došlo k i k odstranění příčky mezi šatnou a chodbou.  Prostor pod schody byl zazděn a slouží jako regál na školní tašky. Celý prostor šatny má nové obklady, podlaha novou dlažbu, nové rozvody elektřiny a nové osvětlení, nové lavičky na přezůvky a boty, nové věšáky a boxy na čepice a rukavice.

 

Kontroly a revize v roce 2020/2021

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí, kontrola a čištění spalinové cesty u plynového kotle,  a pravidelná revize elektro přístrojů a spotřebičů.

     V listopadu  2020 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladnu, stavy účtů, hospodaření organizace, fondy, cestovní náhrady, směrnice a bilanční kontinuitu.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

     V srpnu 2020 proběhla revize elektrického zařízení nové školní kuchyně.

    

Projekty v roce 2020/2021

     V polovině září ještě stihl proběhnout projekt Návštěva rodilých mluvčích z Ameriky, který byl zaměřen především na konverzaci v anglickém jazyce. 

      Po celý školní rok pokračoval dlouhodobý celorepublikový projekt Recyklohraní aneb Ukliďme svět. V něm budeme pokračovat i následujícím roce.    

     Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti dvakrát měsíčně dostávaly zdarma ovoce a zeleninu.

     Další připravené projekty, jako byl Den Slunce, Den rodiny a Velikonoční projekt neproběhly z důvodu uzavření školy v době pandemie koronaviru.

     Projekt My town, pro 5. ročník, byl zaměřen na naše nejbližší město a jeho poznávání v angličtině, dalším byl My hobbies a ve 4. ročníku pak projekt My life.

 

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8. 12. 2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1. 1. 2006.  Její první zasedání proběhlo 20. 6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát  ročně. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Kateřina Mindlová. Školská rada  schválila výroční zprávu za školní rok 2019/2020,  zhodnotila práci za uplynulý školní rok 2019/2020 a na svém druhém zasedání v červnu 2020 byla seznámena se záměrem prací, které budou probíhat v období školních prázdnin (školní šatna).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            5

      Počet učitelů:                               4

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,5                           SŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,5                           SŠ

      Vychovatelka          0,518                       SŠ

     

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 40 let - 1 žena

     40 - 55 let – 2 ženy

     Nad 55 let – 1 muž a 1 žena

 

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 7

     Počet odkladů pro šk. rok 20/21  : 1  

 

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

        

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 26 žáků

                                       prospěli 12 žáků

                                       počet žáků s dostatečnou 3

                                       neprospělo 0

 

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet zameškaných hodin celkem: 1707

   Počet omluvených hodin celkem: 1707                                          

   Počet omluvených hodin na žáka: 43

   Počet neomluvených hodin: 0

 

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   VPÚ:                            1 žák

 

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybových aktivit včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na zobcovou flétnu a zpěv.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat kroužek prohlubování znalostí anglického jazyka a literárně dramatický kroužek. Další aktivitou je keramický kroužek, ve kterém děti získávají základy práce s keramickou hlínou. Navečer mohou tvořit i rodiče. Svoji všestrannost mohou rozvíjet v kroužku šikovných rukou.

     Žáci naší školy se účastní velkého množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mnohé z nich i pořádají. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

     Preventistkou v oblasti sociálně patologických jevů je paní Mgr. Kateřina Mindlová.

    

 

 

 

 

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol

 

                    Školení  pro vedoucí pracovníky týkající se aktuálních problémů řízení školy.

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                             Adaptační dny- pro žáky 1. ročníku spojené se schůzkou rodičů

                                        Ukázka techniky hasičů Slatiny, jejich práce a soutěže dětí   

                                        Vítání občánků- vystoupení dětí v KD Slatiny

                                        Výstava modelů železnic v KD Slatiny                                                                   

                                        Pasování prvňáčků na čtenáře

                                        Rozloučení žáků 5. ročníku a rodičů se školou spojené s turnajem

                                              smíšených týmů ve vybíjené

                                        Stopovaná po obci a v lese                                                                                                     

                                        Pěší výlet do Češovských valů a Pazderny

                                       

                                      

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

      Šetření na místě v letošním školním roce neproběhlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

1.

příjmy od zřizovatele:

 

 

393 000,00 Kč

 

 

příjmy ze státního rozpočtu:

 

 

3 192 463,00 Kč

 

 

vlastní příjmy:

 

 

26 022,00 Kč

 

 

příspěvky rodičů na provoz:

 

 

0,00 Kč

 

 

dary:

 

 

0,00 Kč

 

 

aktivce fondů

 

 

0,00 Kč

 

 

ostatní příjmy:

 

 

3 881,50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem:

 

 

3 615 366,50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

výdaje na platy:

 

 

2 276 109,00 Kč

 

 

odvody:

 

 

765 973,00 Kč

 

 

ostatní provozní náklady:

 

 

582 516,90 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

výdaje celkem:

 

 

3 624 598,90 Kč

 

 

 

 

 

 

 

2.

doplňková činnost:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

3.

výsledky inventarizace:        nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

 

 

 

 

 

 

 

4.

stavy fondů:

 

 

 

 

 

fond investičního majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

fond oběžných aktiv:

 

 

0,00 Kč

 

 

fond odměn:

 

 

62 941,47 Kč

 

 

fond kulturních a sociálních potřeb:

 

 

139 839,64 Kč

 

 

fond rezervní:

 

 

111 250,63 Kč

 

 

fond reprodukce majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

5.

zůstatek běžného účtu:

 

 

623 050,92 Kč

 

 

zůstatek běžného účtu FKSP:

 

 

127 933,34 Kč

 

 

zůstatky ostatních běžných účtů:

 

 

0,00 Kč

 

 

zůstatek pokladny:

 

 

8 759,00 Kč

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slatinách 30.9.2021