< návrat zpět

Výroční zpráva 2021-2022

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2021 - 2022

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    725357724

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493555030

    IČO:                       272094

 

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 2.  ročník -  17 žáků)

     II. třída (3., 4. a 5.  ročník - 19 žáků)

 

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek, umyvadla a sprcha. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají i obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a plynovým kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je paní školnice ve várnicích.

 

 

 

Investice pro školu v roce 2021/2022

     V prvním školním týdnu byly do zcela zrekonstruované šatny namontovány nové lavičky s věšáky a poličkami na oblečení. Do hodin tělesné výchovy, ale i družiny škola zakoupila sadu nových kvalitních míčů a potřebný gymnastický běhoun.

     Do hodin informatiky i evet. online výuky byly pořízeny tři notebooky a tři tablety. V prosinci proběhla oprava několika nefunkčních radiátorů a vyčištění záchodů v mezipatře.

     Před školou obec nechala rozšířit stávající parkoviště, které budou využívat nejen rodiče školních dětí, ale také návštěvníci nedalekého kostela a hřbitova.

     Koncem dubna v tělocvičně naší školy přibyla nová horolezecká stěna. Děti tak dostanou prostor pro zcela novou pohybovou aktivitu, rozvoj síly, vytrvalosti a odvahy.

    

Kontroly a revize v roce 2021/2022

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí, kontrola a čištění spalinové cesty u plynového kotle,  a pravidelná revize elektro přístrojů a spotřebičů.

     V listopadu  2021 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladnu, stavy účtů, hospodaření organizace, fondy, cestovní náhrady, směrnice a bilanční kontinuitu.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

     V dubnu proběhla kontrola z PPP a SPC Jičín, která měla za úkol posoudit žáky se speciálně vzdělávacími potřebami přímo ve výuce.

    

Projekty v roce 2021/2022

      Po celý školní rok pokračoval dlouhodobý celorepublikový projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V něm budeme pokračovat i následujícím roce.    

     Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti dvakrát měsíčně dostávaly zdarma ovoce a zeleninu.

     V průběhu roku probíhal projekt, který měl probudit v žácích zájem o přírodu s názvem Ptáci. Další- velikonoční projekt- Pašijový týden nanečisto seznámil žáky s tradicemi a souvislostmi s vítáním jara.

     Projekt My town pro 5. ročník byl zaměřen na naše hlavní město Prahu a jeho poznávání v angličtině. Dalším projektem zaměřeným na komunikaci v anglickém jazyce bylo setkání s rodilým mluvčím v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

 

 

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8. 12. 2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1. 1. 2006.  Její první zasedání proběhlo 20. 6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát  ročně. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Kateřina Mindlová. Školská rada  schválila výroční zprávu za školní rok 2020/2021,  zhodnotila práci za uplynulý školní rok 2020/2021 a představila nové členy ŠR za školu a rodiče. Na svém druhém zasedání v červnu 2022 byla seznámena s činností školy v uplynulém školním roce a s akcemi, které budou probíhat v dalším školním roce 2022/2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            5

      Počet učitelů:                               4

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,64                         SŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,36                         SŠ

      Vychovatelka          0,55                         SŠ

     

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 40 let - 1 žena

     40 - 55 let – 1 žena

     Nad 55 let – 1 muž a 1 žena

 

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 6

     Počet odkladů pro šk. rok 21/22  : 2  

 

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

        

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 24 žáků

                                       prospěli 11 žáků

                                       počet žáků s dostatečnou 8

                                       neprospělo 0

 

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet zameškaných hodin celkem: 2040

   Počet omluvených hodin celkem: 2040                                          

   Počet omluvených hodin na žáka: 58,29

   Počet neomluvených hodin: 0

 

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   VPÚ:                            2 žáci

 

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybových aktivit včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na zobcovou flétnu a zpěv.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat doučování  znalostí anglického jazyka a literárně dramatický kroužek. Svoji všestrannost mohou rozvíjet v kroužku šikovných rukou.

     Žáci naší školy se účastní velkého množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mnohé z nich i pořádají. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

     Preventistkou v oblasti sociálně patologických jevů je paní Mgr. Kateřina Mindlová.

     Výchovným poradcem je Martin Procházka.

    

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol

 

                    V letošním školním roce proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků na seminářích- Letem světem v pohybových hrách s hudbou, ale také i formou webinářů a ty byly zaměřeny na:

                                                     5 zabijáků pohodového čtení aneb trápí vás dyslexie?

                                                     Co znamená respektovat a být respektován.

                                                     Proč je logopedie důležitá?

                                                     Jak nejlépe na angličtinu od 1. ročníku základní školy.

                                                     Nové trendy pro 1. stupeň.

                                                     Hudební výchova s Danielou Taylor.

                                                     Vykročte do 1. ročníku.

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                             Adaptační dny- pro žáky 1. ročníku spojené se schůzkou rodičů

                                        Ukázka techniky hasičů Slatiny, jejich práce a soutěže dětí

                                        Dýňování s rodiči

                                        Pobyt na horách Roudnice v Krkonoších chata Roudenka

                                        Ukliďme obec- sbírání odpadků kolem Slatin

                                        Plavecký výcvik 3.,4. a 5. ročníku v Jičíně

                                        Interaktivní výstava Lidé odvedle v RMAG v Jičíně

                                        Kočičiny- divadelní představení ZUŠ Jičín    

                                        Vítání občánků- vystoupení dětí v KD Slatiny

                                        Výstava modelů železnic v KD Slatiny

                                        Výlet 5. ročníku do  Prahy

                                        Školní výlet Hruboskalsko

                                        Besíka na zahradě školy- divadlo, zpěv….                                                                  

                                        Pasování prvňáčků na čtenáře

                                        Rozloučení žáků 5. ročníku a rodičů se školou spojené s turnajem

                                              smíšených týmů ve vybíjené

                                                                                               

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

      Šetření na místě v letošním školním roce neproběhlo.

      Listopad 2021- šetření pohybových aktivit.

      Únor 2022- šetření školní metodik prevence

      Květen 2022- testování žáků 5. ročníku z ČJ, Mat. a dovedností usnadňujících učení

 

   9.    Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu

Cíle školního vzdělávacího programu se daří naplňovat. Výuka je v souladu s obecnými cíli a    zásadami vzdělávání, přijatelným způsobem je nastavena vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu tříd. Vyučující respektují individuální vzdělávací potřeby žáků, stanovují konkrétní cíle ve výuce a je zajištěna návaznost probíraného učiva na předcházející témata. Škole se daří naplňovat dosahování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. V uplynulém školním roce se podařilo dohnat výpadky ve výuce, které byly způsobené virovou pandemií. Stalo se tak díky flexibilnímu přístupu pedagogických pracovníků i díky zapojení školy do projektu na doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy.

 

 

 

 

                                                   ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

 

   

                           Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

1.

příjmy od zřizovatele:

 

 

320 840,00 Kč

 

 

 

příjmy ze státního rozpočtu:

 

 

3 662 846,00 Kč

 

 

 

vlastní příjmy:

 

 

11 227,00 Kč

 

 

 

příspěvky rodičů na provoz:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

dary:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

aktivce fondů

 

 

0,00 Kč

 

 

 

ostatní příjmy:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem:

 

 

3 994 913,00 Kč

 

   

 

 

 

 

 

 

 

výdaje na platy:

 

 

2 634 312,00 Kč

 

 

 

odvody:

 

 

874 491,00 Kč

 

 

 

ostatní provozní náklady:

 

 

414 217,33 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výdaje celkem:

 

 

3 923 020,33 Kč

 

   

 

 

 

 

 

 

2.

doplňková činnost:

 

 

0,00 Kč

 

   

 

 

 

 

 

 

3.

výsledky inventarizace:        nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

 

   

 

 

 

 

 

 

4.

stavy fondů:

 

 

 

 

 

 

fond investičního majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

fond oběžných aktiv:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

fond odměn:

 

 

62 941,47 Kč

 

 

 

fond kulturních a sociálních potřeb:

 

 

178 117,64 Kč

 

 

 

fond rezervní:

 

 

111 250,63 Kč

 

 

 

fond reprodukce majetku:

 

 

0,00 Kč

 

   

 

 

 

 

 

 

5.

zůstatek běžného účtu:

 

 

1 127 216,01 Kč

 

 

 

zůstatek běžného účtu FKSP:

 

 

165 640,64 Kč

 

 

 

zůstatky ostatních běžných účtů:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

zůstatek pokladny:

 

 

1 158,00 Kč

 

                       

 

 

 

 

 

Ve Slatinách 30.9.2022                                                      Martin Procházka