< návrat zpět

Výroční zpráva 2022-2023

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

                    Výroční zpráva školy za školní rok 2022 - 2023

 

 1. Základní údaje o škole:

 

 1. . Škola

     název:             Základní škola, Slatiny, okres Jičín

     adresa školy:  Slatiny 17, 506 01 Jičín

     právní forma: příspěvková organizace

     IČO:               710 04 271

     IZO:               102190895

     identifikátor:  600092291

     vedení školy: Martin Procházka

     kontakt: tel.    725 357 724

                            e-mail: prochor13@seznam.cz

                            www.zsslatiny.cz

 

 

     1.2. Zřizovatel

    název:                     Obec Slatiny

    adresa zřizovatele:  Slatiny 19, 506 01 Jičín

    kontakt:  tel.           493 555 030

    IČO:                       272094

 

 

 1. .Součásti školy

     základní škola:                kapacita 45 žáků

     školní družina:                kapacita 45 žáků

     školní jídelna - výdejna: kapacita 35 jídel

 

 

 1. .Základní údaje o součástech školy

     základní škola: počet tříd: 2

     I .třída (1. a 2.  ročník -  13 žáků)

     II. třída (3., 4. a 5.  ročník - 18 žáků)

 

 

 1. .Materiálně - technické podmínky školy

     Škola má dvě učebny v 1. poschodí, ve kterých probíhá vyučování. Nachází se zde  i  ředitelna. Z  prvního patra vedou schody na půdu, kde je malý školní kabinet. V mezipatře je šatna na tělocvik, záchody chlapců i dívek, umyvadla a sprcha. V přízemí je prostorná třída školní družiny, v jejíž části probíhají i obědy. Dále je v přízemí tělocvična, šatna dětí, nářaďovna s keramickou pecí, výdejna obědů a malá kuchyňka, místnost s vodárnou a plynovým kotlem, šatna školnice a WC.

     Obědy pro děti i zaměstnance školy vaří jídelna v mateřské škole v Milíčevsi a dováží  je paní školnice ve várnicích.

 

 

 

Investice pro školu v roce 2022/2023

     V prvním školním roce neprobíhaly žádné větší stavební práce uvnitř školy, ale vně. Naše školní dílna dostala novou fasádu, kolem celé budovy školy byla zrekonstruována dlažba na chodníku včetně nového obrubníku.

     Do hodin informatiky i evet. online výuky byly pořízeny dva notebooky.

 Ke zkvalitnění výuky ve všech předmětech byla pořízena nová interaktivní pojízdná tabule.

    Staré nevyhovující skříně v nářaďovně nahradila barevná velká nová skříň s pojízdnými dveřmi.

Kontroly a revize v roce 2022/2023

     V tomto školním roce proběhla pravidelná kontrola hasičských přístrojů, odborná technická kontrola tělocvičného nářadí, kontrola a čištění spalinové cesty u plynového kotle,  a pravidelná revize elektro přístrojů a spotřebičů.

     V prosinci  2022 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřená především na pokladnu, stavy účtů, hospodaření organizace, fondy, cestovní náhrady, směrnice a bilanční kontinuitu.

     V měsíci prosinci a lednu byla provedena inventarizace majetku obce Slatiny.

     V únoru 2023 proběhla ve školní výdejně i škole kontrola z Krajské hygienické stanice zaměřená na plnění povinností v oblasti hygieny potravin a dodržování předpisů ve škole.

     V březnu proběhl audit výdejny pokrmů HACCP.  

     V květnu proběhla kontrola ze strany VZP zaměřená na plnění povinností a plateb.

    

Projekty v roce 2022/2023

      Po celý školní rok pokračoval dlouhodobý celorepublikový projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V něm budeme pokračovat i následujícím roce.    

      British Royal Family - Britská královská rodina: plakát dle zadaných kritérií na na vylosované členy britské královské rodiny a poté  prezentace v hodině angličtiny- 5. ročník.

     My town - Moje město – Jičín- na různých místech ve městě plní pracovní listy a úkoly - výuka slovní zásoby na téma: Město- 5. ročník.

     My schoolbag - Moje školní taška - výroba papírové školní tašky - slovní zásoba na téma:Školní potřeby- 2. ročník.

     Holiday destinations - Prázdninové destinace - celoškolní projekt na téma nejoblíbenějších, prázdninových destinací Čechů, mezipředmětové vztahy - angličtina, český jazyk, vlastivěda. Spolupráce žáků napříč ročníky díky vylosovaným skupinkám- celá škola.

     British x Czech Christmas - Britské x České Vánoce - rozdíly mezi vánočními zvyky ve Velké Británii a v České republice, slovní zásoba na téma Vánoce, zima- celá škola

     My free time - Můj volný čas  - výroba a prezentace plakátu na téma trávení volného času, slovní zásoba na téma koníčky, sporty- 4. ročník.

     My family - výroba a prezentace plakátu na téma moje rodina, slovní zásoba – rodina- 3. ročník.

     British x Czech Easter - Britsxké x České Velikonoce - zvyky o Velikonocích ve  Velké Británii a v České republice, slovní zásoba na téma Velikonoce, jaro, zvířata- celá škola.

     Halloween - seznámení se svátkem Halloween v anglicky mluvících zemích, slovní zásoba, halloweenské tvoření, mezipředmětové vztahy - anglický jazyk, český jazyk - čtení, pracovní vyučování- celá škola.

     Velikonoční projekt- Pašijový týden nanečisto seznámil žáky s tradicemi a souvislostmi s vítáním jara.

     Třídění odpadu- březen 2023- celá škola.

 

 

      1.6. Údaje o školské radě

     Školská rada byla zřízena 8. 12. 2005 usnesením zastupitelstva obce Slatiny s účinností od 1. 1. 2006.  Její první zasedání proběhlo 20. 6. 2006. Má 6 členů a schází se dvakrát  ročně. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Kateřina Mindlová. Školská rada  schválila výroční zprávu za školní rok 2021/2022,  zhodnotila práci za uplynulý školní rok 2021/2022 a představila nové členy ŠR za školu a rodiče. Na svém druhém zasedání v červnu 2023 byla seznámena s činností školy v uplynulém školním roce a s akcemi, které budou probíhat v dalším školním roce 2023/2024.

 

 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání

     79-01-C/01   Základní škola         RVP

 

 

      2.2. Vzdělávací programy

     Školní vzdělávací program: Základní škola, Slatiny, okres Jičín č.j. 20/zssl/2007

 

 

 1. Přehled pracovníků školy

      3.1. Základní údaje o pracovnících školy

      Počet pracovníků celkem:            5

      Počet učitelů:                               4

      Počet vychovatelů ŠD                 1

      Počet nepedag. zaměstnanců       1

 

 

      3.2. Údaje o pedagogických zaměstnancích

      Ředitel                     1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   1,0                           VŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,64                         SŠ                      1.-5.r.

      Učitelka                   0,36                         SŠ

      Vychovatelka          0,55                         SŠ

     

 

      3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

      Učitelé 1.stupně

      Vychovatelky ŠD

 

 

      3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

     Do 40 let - 1 žena

     40 - 55 let – 1 žena

     Nad 55 let – 1 muž a 1 žena

 

 

     3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících

     Školnice                            0,65                     vyučená 

     Pomocná kuchařka            0,35                     vyučená

 

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

 

     4.1. Zápis k povinné školní docházce

     Počet dětí přijatých do první třídy: 4

     Počet odkladů pro šk. rok 22/23  : 1  

 

 

     4.2. Výsledky přijímacího řízení

    Počet žáků přihlášených na SŠ: 0

        

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

    5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

    Přehled o prospěchu: prospělo s vyznamenáním 23 žáků

                                       prospělo 8 žáků

                                       počet žáků s dostatečnou 1

                                       neprospělo 0

 

 

   5.2.  Údaje o zameškaných hodinách

   Počet zameškaných hodin celkem: 1154

   Počet omluvených hodin celkem: 1154                                          

   Počet omluvených hodin na žáka: 37,23

   Počet neomluvených hodin: 0

 

 

   5.3.  Údaje o integrovaných žácích

   VPÚ:                            1 žák

 

 

   5.4.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      Děti mohou ve škole navštěvovat sportovní kroužek, který je zaměřen na všechny druhy pohybových aktivit včetně poznávání nejbližšího okolí školy a obce. Hudební vyžití nabízí kroužek hry na zobcovou flétnu a zpěv.  Po vyučování  mohou děti navštěvovat doučování  znalostí anglického jazyka a literárně dramatický kroužek. Svoji všestrannost mohou rozvíjet v kroužku šikovných rukou.

     Žáci naší školy se účastní velkého množství kulturních i sportovních akcí mimo vyučování- viz kapitola o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mnohé z nich i pořádají. Děti navštěvují i ostatní zájmové aktivity a kroužky v Jičíně a v Milíčevsi.

     Preventistkou v oblasti sociálně patologických jevů je paní Mgr. Kateřina Mindlová.

     Výchovným poradcem je Martin Procházka.

    

 

 

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků škol

 

                    V letošním školním roce proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků na seminářích, ale také i formou webinářů a ty byly zaměřeny na:

                                        Informatika s Emilem

                                        Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

                                        Jak učit vlastivědu a přírodovědu zábavně

                                        Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole

                                        Hudba celým tělem

                                        Žádný odpad? Aneb v čem tkví kouzlo zero waste.

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

                             Adaptační dny- pro žáky 1. ročníku spojené se schůzkou rodičů

                             Pohádkový pátek ve škole

                                        Požární cvičení-evakuace školy ve spolupráci s hasiči

                                        Podzimní soutěž rodinných týmů

                                        Společné tvoření adventních věnců - děti s rodiči                                                                                        

                                        Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koledami na návsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                        Společný vánoční koncert školy s MŠ Milíčeves v kostele

                                             Nanebevzetí Panny Marie

                                        Výstava výtvarných prací dětí v dílně za školou i ve škole

                                        Připomenutí tradice Tří králů - v obcích Slatiny a Milíčeves

                                        Pobyt na horách Roudnice v Krkonoších chata Arnika

                                        Ukliďme obec- sbírání odpadků kolem Slatin

                                        Vynášení Morany k řece Cidlině

                                        Uspořádání karnevalu v družině - soutěže dětí

                                        Návštěva sběrného dvora Technických služeb v Jičíně

                                        Magický Senegal- kino Jičín

                                        Scénické čtení v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

                                        Plavecký výcvik 3.,4. a 5. ročníku v Jičíně

                                        Vítání občánků- vystoupení dětí v KD Slatiny

                                        Výstava modelů železnic v KD Slatiny

                                        Školní výlet zámek Loučeň a ZOO Chleby

                                        Besídka na zahradě školy- divadlo, zpěv….                                                                  

                                        Pasování prvňáčků na čtenáře

                                        Rozloučení žáků 5. ročníku a rodičů se školou spojené s turnajem

                                              smíšených týmů ve vybíjené

                                         Stopovaná- soutěž za pokladem 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

      Šetření na místě v letošním školním roce proběhlo- říjen 2022.

      Listopad 2022- testování tělesné zdatnosti  žáků 3. ročníku.

      Květen 2022- testování žáků 5. ročníku- čtenářská gramotnost a dovedností usnadňujících učení.

 

   9.    Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu

Cíle školního vzdělávacího programu se daří naplňovat. Výuka je v souladu s obecnými cíli a    zásadami vzdělávání, přijatelným způsobem je nastavena vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu tříd. Vyučující respektují individuální vzdělávací potřeby žáků, stanovují konkrétní cíle ve výuce a je zajištěna návaznost probíraného učiva na předcházející témata. Škole se daří naplňovat dosahování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. V uplynulém školním roce se podařilo dohnat výpadky ve výuce, které byly způsobené virovou pandemií. Stalo se tak díky flexibilnímu přístupu pedagogických pracovníků i díky zapojení školy do projektu na doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy.

 

 

 

 

                                                   ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

 

 

Základní škola, Slatiny, okres Jičín

 

         

 

 

 

 

 

 

 

1.

příjmy od zřizovatele:

 

 

270 000,00 Kč

 

 

příjmy ze státního rozpočtu:

 

 

   3 747 552,00 Kč

 

 

vlastní příjmy:

 

 

26 905,00 Kč

 

 

příspěvky rodičů na provoz:

 

 

0,00 Kč

 

 

dary:

 

 

0,00 Kč

 

 

aktivce fondů

 

 

0,00 Kč

 

 

ostatní příjmy:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem:

 

 

   4 044 457,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

výdaje na platy:

 

 

   2 707 810,00 Kč

 

 

odvody:

 

 

907 376,00 Kč

 

 

ostatní provozní náklady:

 

 

395 337,99 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

výdaje celkem:

 

 

    4 010523,99 Kč

 

 

 

 

 

 

 

2.

doplňková činnost:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

3.

výsledky inventarizace:        nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

 

 

 

 

 

 

 

4.

stavy fondů:

 

 

 

 

 

fond investičního majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

fond oběžných aktiv:

 

 

0,00 Kč

 

 

fond odměn:

 

 

62 941,47 Kč

 

 

fond kulturních a sociálních potřeb:

 

 

212 024,64 Kč

 

 

fond rezervní:

 

 

111 250,63 Kč

 

 

fond reprodukce majetku:

 

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

5.

zůstatek běžného účtu:

 

 

796 110,02 Kč

 

 

zůstatek běžného účtu FKSP:

 

 

204 231,64 Kč

 

 

zůstatky ostatních běžných účtů:

 

 

0,00 Kč

 

 

zůstatek pokladny:

 

 

7 305,00 Kč

 

                     

 

 

 

 

Ve Slatinách 30.9.2023                                                      Martin Procházka